Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014
CiteertitelVerordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 jo. 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

20-12-2013

Oss Actueel 15-01-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014

 

 

 

Gemeenteraad

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:

 

Volgnummer

 

Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014

 

Dienst/afdeling

SLWE

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013;

gelet op het advies van de raadsadviescommissie van 28 november 2013;

besluit:

 • 1.

  De onbedoelde uitsluiting van bepaalde verkopende partijen weg te nemen door aanpassing van artikel 1, lid g. van de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling;

 • 2.

  De samenloop van bijdragen in de startersregeling Oss door de verkoper, en daarmee onredelijk hoge kosten voor die verkoper, weg te nemen door aanpassing van artikel 1, lid h. van de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling;

 • 3.

  De voornoemde wijzigingen door te voeren door de gewijzigde Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 vast te stellen;

 • 4.

  Gelijktijdig met de vaststelling van de Verordening stimuleringsfonds Startersregeling 2014 de op 13 december 2012 vastgestelde Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2013 in te trekken.

Hoofdstuk 1. begripsbepalingen.

Artikel 1.

In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

 • b.

  Stimuleringsfonds Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente VROM Startersleningen kan toekennen, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn. In dit fonds stort het SVn de ontvangen rente en de aflossingen over VROM Startersleningen terug;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening die wordt verstrekt op basis van productspecificaties zoals voorgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening. Het doel van deze lening is om voor huishoudens met beperkte financiële middelen de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen;

 • d.

  Starter: een starter op de koopwoningenmarkt. Naast inwonende starters (vanuit het ouderlijk huis) zijn dit ook doorstromers vanuit een huurwoning die voor het eerst een woning kopen;

 • e.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden zij samen als aanvrager;

 • f.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de VROM Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Tot een huishouden in deze zin kunnen niet meer dan twee personen behoren.

 • g.

  Deelnemende partij: een bedrijf, particulier, of andere partij of organisatie die een woning verkoopt in het werkingsgebied van deze verordening. Deze verkoper moet zich voorafgaand aan de daadwerkelijke verkoop volgens de bij deze verordening gevoegde modelovereenkomst verbinden een bijdrage te leveren in de kosten van de VROM starterslening van 1% van de uiteindelijke koopsom. De verkoper moet bovendien met de gemeente een intentieverklaring hebben ondertekend dat deze zich ervoor inzet de Osse woningmarkt structureel te verbeteren. Voor een particuliere verkoper geldt dat diens vertegenwoordiger (makelaar of adviseur) met de gemeente de intentieverklaring moet hebben ondertekend.

 • h.

  Als de verkoper al op een andere manier bijdraagt in de kosten van de VROM starterslening, geldt de verkopersbijdrage uit sub. g. van dit artikel slechts tot zover het totaal van beide bijdragen 1% van de koopsom bedraagt.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeenteraad van Oss heeft een Stimuleringsfonds Startersregeling ingericht waaruit aan starters VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van de in artikel 6, lid 1 bedoelde woningen.

 • 2.

  het Stimuleringsfonds Startersregeling is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oss en SVn van toepassing.

 • 2.

  De als bijlage opgenomen gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de productspecificaties VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de VROM Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

 • 3.

  De hoogte van de VROM Starterslening bedraagt ten hoogste 20% van de in artikel 6, lid 1, genoemde kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning, met een maximum van € 35.000,-.

 • 4.

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste of tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6.

  Een VROM Starterslening kan niet worden verstrekt in combinatie met een andere stimuleringsmaatregel of kortingsregeling zoals erfpacht, Koopgarant, Koopsubsidie, Slimmer Kopen of enige andere constructie. In voorkomende gevallen zijn burgemeester en wethouders bevoegd te beoordelen of sprake is van cumulatie van stimuleringsmaatregelen.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 8.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5
 • 1.

  Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden verstrekt tot maximaal het door burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen toekenningsplafond.

 • 2.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is alleen van toepassing op aanvragen voor het verwerven van een nieuwe of bestaande koopwoning in de gemeente Oss, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning exclusief de bijkomende kosten als renteverlies tijdens de bouw, notariskosten, makelaarskosten, overdrachtsbelasting en afsluitkosten voor de lening, maar inclusief meerwerk, niet hoger zijn dan € 225.000,-.

 • 2.

  De VROM Starterslening wordt alleen verleend voor de aankoop van een woning van een deelnemende partij.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid genoemde bedrag aan te passen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

1.Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, sub e, in aanmerking komen

voor een VROM Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

2.Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de

in artikel 6, lid 1 bedoelde criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

3.De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen gemeentelijke

Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening.

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  Als overtreding van de voorschriften in deze verordening door de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de VROM Starterslening

Artikel 9
 • 1.

  Aflossingen gebeuren volgens het in de leningovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2013.

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Coll: