Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 2013
CiteertitelVerordening uitsluitend recht Risse
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBelastingen en leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Europese Richtlijn 2004/18/EG, art. 18
 2. Aanbestedingswet 2012, art. 2.24, lid a
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2013Nieuwe regeling

26-06-2013

Gemeenteblad, 10-07-2013

RAD-000831

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 2013

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2013;

gezien het advies van de commissie Algemene Zaken;

gelet op de artikelen 18 van de Europese Richtlijn 2004/18/EG, artikel 2.24 lid a van de Aanbestedingswet 2012;

gelet op de artikel 149 van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

de volgende verordening, inclusief bijbehorende toelichting, vast te stellen:

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 2013

Artikel 1

De gemeente wil gebruik maken van de in artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 lid a van de Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een uitsluitend recht (Ook wel: alleenrecht of exclusief recht genoemd).

Artikel 2
 • 2.1

  Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert wordt op grond van deze verordening de bevoegdheid gegeven om bij nader besluit per werksoort, periode en (indien van toepassing) territoir, afzonderlijke exclusieve rechten te verlenen voor opdrachtverlening aan bedrijven die onderdeel vormen van de Risse Groep en publiekrechtelijke instellingen zijn in de zin van artikel 1 lid 9 richtlijn 2004/19/EG en artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

 • 2.2

  De bevoegdheid van het college als beschreven in artikel 2.1 heeft betrekking op werkzaamheden behorende tot de huishouding van de gemeente, een en ander voor zover het college dit wenselijk acht en voor zover aan alle voorwaarden om een uitsluitend recht toe te kennen is voldaan.

 • 2.3

  Het voornemen van het college om op basis van deze verordening een uitsluitend recht toe te kennen wordt vooraf bekend gemaakt.

Artikel 3
 • 3.1

  De "verordening van alleenrecht", vastgesteld door de raad der gemeente Weert in de openbare vergadering van 9 februari 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum,

 • 3.2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag van publicatie.

 • 3.3

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening uitsluitend recht Risse".

Vastgesteld bij door de raad van de gemeente Weert in haar openbare vergadering van 26 juni 2013.

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting bij Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 2013, vastgesteld in de raad op 26 juni 2013.

A. Artikelsgewijs

Artikel 1

Onder een uitsluitend recht moet worden verstaan: een overheidsopdracht welke in afwijking van de reguliere aanbestedingswetgeving één op één wordt gegeven aan een opdrachtnemer. Van een dergelijke kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer aan een aantal in de jurisprudentie strikt uitgelegde voorwaarden wordt voldaan, zie hieronder in paragraaf B.

Artikel 2.1

In dit artikel creëert de raad de bevoegdheid voor het college van burgemeester en wethouders om een uitsluitend recht toe te kennen aan bedrijven die onderdeel vormen van de Risse Groep én publiekrechtelijke instellingen zijn. De bevoegdheid is beperkt tot de levering van werken, producten en/of diensten betreffende de huishouding van de gemeente, zoals bijv. groenonderhoud of schoonmaak. Het begrip huishouding is dezelfde als genoemd in artikel 108 van de Gemeentewet.

B. Wet- en regelgeving

Artikel 1 lid 9 van de Europese Richtlijn 2004/18/EG

Als aanbestedende diensten worden aangemerkt: de staat, de territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen, gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen.

Onder publiekrechtelijke instellingen wordt iedere instelling verstaan:

 • a.

  die is opgericht met het specifiek doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn;

 • b.

  die rechtspersoonlijkheid bezit;

 • c.

  waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht door deze laatste, ofwel de leden van het bestuursorgaan het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.

Artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

aanbestedende dienst:

de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen;

(…)

publiekrechtelijke instelling:

een instelling die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:

 • a.

  de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd,

 • b.

  het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling of

 • c.

  de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen.

Artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten die door een aanbestedende dienst worden gegund aan een andere aanbestedende dienst of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten op basis van een alleenrecht dat deze uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen genieten op voorwaarde dat deze bepalingen met het Verdrag verenigbaar zijn.

Artikel 2.24 Aanbestedingswet 2012

In afwijking van de artikelen 2.1 tot en met 2.6 (betreffende het toepassingsbereik) is het bepaalde bij of krachtens deel 2 van deze wet (betreffende overheidopdrachten, prijsvragen voor overheidopdrachten en concessieovereenkomsten voor openbare werken) niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten die (…) door een aanbestedende dienst worden gegund aan een andere aanbestedende dienst of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten op basis van een uitsluitend recht dat aan die andere aanbestedende dienst of het desbetreffende samenwerkingsverband is verleend, mits dit uitsluitend recht verenigbaar is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (…)