Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening VROM Starterslening gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening gemeente Halderberge
CiteertitelVerordening Vrom Starterslening gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-200801-07-2016Onbekend

25-09-2008

Onbekend

Halderbergse Bode van 19 november 2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening gemeente Halderberge

Verordening VROM Starterslening gemeente Halderberge

HOOFDSTUK 1 – Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. In het geval een aanvraag voor een Starterslening door twee personen gezamenlijk wordt gedaan, gelden zij tezamen als aanvrager;

 • b.

  College: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge

 • c.

  Gemeenteraad: De gemeenteraad van de gemeente Halderberge

 • d.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente Halderberge bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • e.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

 • f.

  Koopsubsidie BEW+( Wet Bevordering Eigenwoningbezit): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • h.

  Starter: Een starter op de koopwoningmarkt is een persoon die op het moment van de aanvraag een huurwoning of wooneenheid bewoond dan wel inwonend is en niet eerder een woning in eigendom heeft gehad;

 • i.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • j.

  Verwervingskosten: Kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning, dit is de kale koopsom vermeerderd met een opslag van 8% op de koopsom voor nieuwbouwwoningen en een opslag van 12 % op de koopsom voor bestaande woningen;

 • k.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

HOOFDSTUK 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Halderberge heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen;

 • 2.

  De gemeenterekening VROM starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Halderberge en de SVn van toepassing.

Artikel 4
 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een besluit te nemen omtrent de aanvraag van een VROM Starterslening;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten, doch met een maximum van € 30.000;

 • 3.

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 4.

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6.

  Het college is bevoegd het maximumbedrag waarnaar in het tweede lid wordt verwezen jaarlijks aan te passen.

Artikel 5
 • 1.

  Het college maakt eenmalig een budget over op de Gemeenterekening VROM Starterslening en zal dit jaarlijks evalueren. Aan de hand van de evaluatie neemt de gemeenteraad een besluit over een mogelijke aanpassing van het budget op de Gemeenterekening VROM Starterslening;

 • 2.

  VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is;

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

HOOFDSTUK 3 – Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen

  • a.

   Van personen die op het moment van de aanvraag een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn en niet eerder een woning in eigendom hebben gehad;

  • b.

   voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Halderberge waarvan de koopsom niet hoger is dan het jaarlijks door de provincie vast te stellen bedrag voor goedkope koopwoningen in het kader van de “stimuleringsregeling goedkope koop” (prijspeil 2008 = € 175.000,-). De verwervingskosten van een nieuwbouwwoning is de koopsom vermeerderd met een opslag van 8% en de verwervingskosten van een bestaande woning is de koopsom vermeerderd met een opslag van 12%.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

HOOFDSTUK 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente Halderberge een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een afwijzingsbesluit of toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

HOOFDSTUK 5 - Intrekking VROM Starterslening

Artikel 8
 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  • a.

   er niet wordt voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

HOOFDSTUK 6 – Slotbepaling

Artikel 9 Evaluatie

Jaarlijks zal door het college een evaluatie plaatsvinden van de toepassing en doeltreffendheid van de VROM starterlening waarbij ook de wenselijkheid van voortzetting door de gemeente Halderberge van deelname aan de VROM Starterslening in ogenschouw wordt genomen en naar aanleiding waarvan door gemeenteraad kan worden besloten om deelname te beëindigen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in de Halderbergse Bode.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening gemeente Halderberge".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 25 september 2008,

 

de griffier, drs. A. Koenen

de voorzitter, A.F.W. Osterloh