Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Aanwijzingsbesluit ex artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.63 van de Algemene Plaatselijke Verordening inzake cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.63 van de Algemene Plaatselijke Verordening inzake cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 17 december 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht, art. 2.63
  2. Gemeentewet, art. 151c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2013nieuwe regeling

17-12-2013

Blik op Barendrecht, 19-12-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.63 van de Algemene Plaatselijke Verordening inzake cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste

De burgemeester van Barendrecht, overwegende dat er al eerder een aanwijzingsbesluit is genomen in september  2011 met nummer 283091, welke is verstreken waardoor een nieuw besluit nodig en wenselijk is om het gebied winkelcentrum Carnisse Veste aan te wijzen als gebied met cameratoezicht ten behoeve van het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid van het aangewezen gebied in het bijzonder.

 

Aanwijzingsbesluit ex. artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.63 van de Algemene Plaatselijke Verordening inzake cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste

 

De burgemeester van Barendrecht,

 

gelezen de evaluatie Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste, nummer 427893, 17 december 2013, betreffende het cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste.

 

overwegende:

 

- dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.63  van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht (APV) kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

- dat het cameratoezicht in het gebied winkelcentrum Carnisse Veste voldoet aan de eisen die artikel 151c Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 

- dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 

- dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

- dat overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaatbezit te voorkomen onvoldoende effect sorteren;

 

- dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 

- dat het aanwijzen van het gebied als gebied met cameratoezicht bijdraagt aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 

- dat na vijf jaar (eind 2018) opnieuw een evaluatie wordt uitgevoerd waaruit moet blijken of het cameratoezicht in genoemde gebieden dient te worden voortgezet;

 

- dat de raad is ingelicht over de plaatsing door de WPM Winkelcentrummanagent B. V van 2 extra camera’s in het winkelcentrum Carnisse Veste.

 

- dat de raad is ingelicht over het besluit om het aanwijsbesluit vast te stellen voor een duur van 5 jaar en de daarop volgende evaluatie.

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.63  van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht en artikel 151c van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.63 van de Algemene Plaatselijke Verordening inzake cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste.

Artikel 1

Het gebied winkelcentrum Carnisse Veste, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte kaart, voor een duur van vijf jaar (2013 – 2018) aan te wijzen als gebied waar vast cameratoezicht plaatsvindt ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 2.63 van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht.

Artikel 2  

tot het plaatsen van 2 extra camera’s door WPM Winkelcentrummanagent B. V. in het Winkelcentrum.

Artikel 3  

Het cameratoezicht is in beheer bij beheerder WPM Winkelcentrummanagent B. V., uitkijken van de beelden vindt plaats onder regie van de Nationale Politie eenheid Rotterdam.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 17 december  2013.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 17 december 2013.

De burgemeester,

J. van Belzen.