Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Uitbreiding locaties alcoholverbod op donderdag 25 april 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitbreiding locaties alcoholverbod op donderdag 25 april 2013
CiteertitelUitbreiding locaties alcoholverbod op donderdag 25 april 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2009, art. 2:48 en 2:48a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2013Nieuwe regeling

09-04-2013

Gemeenteblad, 17-04-2013

BW-005875

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitbreiding locaties alcoholverbod op donderdag 25 april 2013

Burgemeester en wethouders van Weert;

overwegende, dat het krachtens het eerste lid van artikel 2:48 en 248a van de Algemene plaatselijke verordening (APV) verboden is op de weg, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat het plaatsvinden van het evenement “Laatste Schooldag” (LSD) in 2009 heeft geleid tot overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de openbare ruimte, dat o.a. vernieling en vervuiling van openbare en privé-eigendommen, overlast e.d. tot gevolg had;

dat de excessen van dien aard waren, dat tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken van 25 mei 2009 door alle fracties is geconcludeerd, dat er geen LSD op deze manier meer mag plaatsvinden en er voor een volgende LSD maatregelen moeten worden genomen, die een goed verloop van het evenement moeten bewerkstelligen;

dat aan de voor het evenement te verlenen vergunning o.a. de voorschriften conform het “Handboek openbare orde en veiligheid” worden verbonden;

dat de politie rekening houdt met de mogelijkheid, dat scholieren tijdens of na afloop van het evenement, dat op de Oelemarkt te Weert plaatsvindt, elders in de openbare ruimte alcoholhoudende drank zullen gaan gebruiken of in de openbare ruimte glaswerk zullen achterlaten;

dat het – gezien de in 2009 met de LSD opgedane ervaringen – noodzakelijk is om hiertegen te kunnen optreden;

dat de politie van mening is dat, vanwege de overzichtelijkheid van handhavend optreden, in de openbare ruimte van de gehele gemeente Weert op 25 april 2013 van 07.00 tot 24.00 uur een alcoholverbod en verbod van glas op openbare plaatsen moet gelden;

b e s l u i t e n :

Artikel 1

Voor donderdag 25 april 2013 van 07.00 tot 24.00 uur als gebied, bedoeld in het eerste lid van artikel 2:48 en 248a van de APV aan te wijzen het gehele grondgebied van de gemeente Weert, waardoor het verboden is om op openbare plaatsen, als bedoeld in deze artikelen, alcoholhoudende drank te gebruiken of drinkglazen of aangebroken glaswerk bij zich te hebben.

Artikel 2

Te bepalen, dat na 25 april 2013 om 24.00 uur, weer het besluit van 29 mei 2007 geldt met dien verstande, dat het daarin aangewezen gebied wordt geacht te zijn aangewezen krachtens de inmiddels vernummerde artikelen 2:48 (voorheen 2.4.8), 2:48a (voorheen 2.4.8a) van de APV.

Artikel 3

Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt de dag na die van de bekendmaking.

Weert, 9 april 2013

Burgemeester en Wethouders van Weert,

de secretaris, de burgemeester,

mr. M.H.F. Knaapen, A.A.M.M. Heijmans