Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

10-12-2013

De Omroeper , 20 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

AANWIJZINGSBESLUIT

HEFFINGSAMBTENAAR, INVORDERINGSAMBTENAAR

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Landerd;

BESLUITEN:

1.aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c, van de Gemeentewet, voor leges, marktgelden,en lijkbezorgingsrechten de volgende gemeenteambtenaren:

Teamleider Financiën en plaatsvervanger Hoofd afdeling BMO tevens:

Het aanwijzingsbesluit voor de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de WOZ-ambtenaar van 18 december 2012 wordt ingetrokken per 1 januari 2014.

Met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit wordt op de wettelijke voorgeschreven wijze bekend gemaakt.

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders

van 10 december 2013 .

de secretaris, de burgemeester,

J.A.J. Lenssen M.C. Bakermans