Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Beleidsregel biedingen standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel biedingen standplaatsen
CiteertitelBeleidsregel biedingen standplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Beleidsregels standplaatsenbeleid Werkendam 2014, art. 7
 2. Gemeentewet, art. 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201418-09-2015Onbekend

10-12-2013

Altena Nieuws, 09-01-2014

21128

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel biedingen standplaatsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam;

 

overwegende dat het gewenst is om in beleidsregels criteria vast te leggen, die een nadere invulling geven aan de wijze waarop een bieding, als bedoeld in artikel 7 van het standplaatsenbeleid 2014, dient plaats te vinden;

 

gelet op het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet;

 

besluiten vast te stellen:

“Beleidsregel biedingen standplaatsen”.

 

In artikel 7 van het standplaatsenbeleid 2014 is bepaald:

Indien er meerdere aanvragers zijn voor een locatie als bedoeld in artikel 8, dan kan een bieding plaatsvinden, onder nader te bepalen voorwaarden.

 

Onderstaand worden de voorwaarden voor de bieding uiteengezet.

 

 • 1.

  De gemeente maakt in ieder geval op de gemeentelijke infopagina bekend als zij het voornemen heeft tot gunning van de gemeentegrond voor het innemen van een standplaats overgaat en wat de indieningstermijn voor een bieding daarvoor is.

 • 2.

  Bieding moet geschieden op een vanwege de gemeente verstrekt biedingsformulier.

 • 3.

  De biedingsformulieren moeten worden ingediend in een enveloppe met daarop de duidelijke vermelding van “bieding standplaats”.

 • 4.

  Bieders moeten hun bieding gedurende 2 maanden gestand doen.

 • 5.

  De gestanddoeningstermijn begint te lopen vanaf het moment dat de enveloppen worden geopend als bedoeld in het volgende lid.

 • 6.

  Opening van de enveloppen geschiedt door de unitmanager Servicecentrum of een door hem aangewezen gemachtigde.

 • 7.

  De gemeente toetst de biedingsformulieren aan de APV en het standplaatsenbeleid 2013. Biedingen die niet voldoen de voorwaarden hierin gesteld, worden terzijde gelegd.

 • 8.

  De gemeente behoudt zich het recht voor om onvolledige en onduidelijke biedingen, niet rechtsgeldig ondertekende biedingen evenals biedingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn of biedingen waaraan een voorwaarde is verbonden, terzijde te leggen, danwel om te verzoeken om aanvulling daarvan.

 • 9.

  Te laat ingeleverde en afwijkende formulieren kunnen terzijde worden gelegd.

 • 10.

  De gemeente neemt binnen de gestanddoeningstermijn van twee maanden een besluit op de biedingen.

 • 11.

  Na het bepalen van de uitslag van de biedingen zal de uitslag zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan de bieders.

 • 12.

  De gemeente gaat in beginsel een huurovereenkomst aan voor het innemen van de standplaats met de bieder met het hoogste bod voor de betreffende standplaats. Niettemin blijven burgemeester en wethouders bevoegd, indien daartoe aanleiding bestaat, een huurovereenkomst aan te gaan aan een ander dan de hoogste bieder.

 • 13.

  De huurovereenkomst wordt eerst van kracht, nadat de bieder een standplaatsvergunning heeft verkregen. Deze vergunning dient uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de uitslagbrief in het bezit te zijn van burgemeester en wethouders.

 • 14.

  In de gevallen waarin deze beleidsregel niet of onvoldoende voorziet, beslist het college.

 • 15.

  Dit besluit kan aangehaald worden als “Beleidsregel biedingen standplaatsen”.

 • 16.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

 

Deze beleidsregel is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Werkendam op 10 december 2013

 

burgemeester en wethouders van Werkendam,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

drs. H.A. Koenen mw. drs. C.G.J. Breuer