Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oegstgeest

VERORDENING TOEPASSING VAN EEN UITSLUITEND RECHT BIJ GROENONDERHOUD 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOegstgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING TOEPASSING VAN EEN UITSLUITEND RECHT BIJ GROENONDERHOUD 2014
CiteertitelVerordening toepassing van een uitsluitend recht bij groenonderhoud 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening “groenonderhoud gemeentelijk groenonderhoud gemeente Oegst-geest 2008”, vastgesteld door de raad van de gemeente Oegstgeest op 17 december 2007, wordt hierbij ingetrokken. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2013nieuwe regeling

28-11-2013

Website gemeente Oegstgeest, www.oegstgeest.nl, 29-11-2013

V089

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING TOEPASSING VAN EEN UITSLUITEND RECHT BIJ GROENONDERHOUD 2014

De raad van de gemeente Oegstgeest;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2013, nr. 111/13;

gelet op de artikelen 18 van de Europese Richtlijn 2004/18/EG, artikel 2.24 lid a van de aanbestedingswet 2012;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

verordening toepassing van een uitsluitend recht bij groenonderhoud 2014

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.gemeentelijk openbaar groen:

de vrij toegankelijke beplanting, zoals bomen, plantsoenen, groenstroken, groenbakken, bermen, parken, vijvers, sloten en waterpartijen, die eigendom is van de gemeente;

b.groenonderhoud :

het verrichten van handmatige, laaggeschoolde, op de SW-geïndiceerden afgestemde werkzaamheden voor de instandhouding van het gemeentelijke openbare groen;

c.SW-bedrijf :

de door het sociale werkvoorzieningschap aangewezen, dan wel nadien aan te wijzen, organisatorische eenheid, als bedoeld in de wet;

d.SW-geïndiceerden :

de persoon en/of groep van personen die is c.q. zijn geïndiceerd op grond van de wet;

e.wet :

de Wet Sociale werkvoorzieningschap van 11 september 1997, Staatsblad 465, houdende nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening, zoals deze wet sedertdien is gewijzigd of nog zal worden gewijzigd, met bijbehorende besluiten en uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 2

De gemeente wil gebruik maken van de in artikel 18 richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 lid a van de aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een uitsluitend recht.

Artikel 3

De MareGroep wordt aangewezen als het SW-bedrijf aan wie het uitsluitend recht wordt verleend voor groenonderhoud binnen de gemeente Oegstgeest.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag van publicatie.

Artikel 5

De Verordening “groenonderhoud gemeentelijk groenonderhoud gemeente Oegstgeest 2008”, vastgesteld door de raad van de gemeente Oegstgeest op 17 december 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 4 genoemde datum.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening toepassing van een uitsluitend recht bij groenonderhoud 2014”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2013.

, voorzitter

, griffier