Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot regeling van de instelling en het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding
CiteertitelVerordening op de onderscheiding der gemeente De Ronde Venen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De publicatiedatum is niet exact te achterhalen en daarom bij benadering bepaald.

Deze regeling blijft na de herindeling van 1 januari 2011 nog uiterlijk twee jaar van toepassing voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen

Deze regeling is door de gemeenteraad per 1 januari 2013 geldend verklaard voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-1991Nieuwe regelgeving

25-04-1991

Onbekend

onbekend
25-04-199101-01-2013Nieuwe regelgeving

25-04-1991

Onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding

 

 

Artikel 1

Ingesteld wordt de erepenning van De Ronde Venen

Artikel 2
 • 1.

  De toekenning van de erepenning, als bedoeld in artikel 1, geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders, welke beslissing ter kennis van de raad wordt gebracht.

 • 2.

  Alvorens een besluit te nemen tot het toekennen van de erepenning, raadplegen burgemeester en wethouders in beslotenheid de commissie algemene en bestuurlijke zaken c.a.

Artikel 3
 • 1.

  Van het toekennen van de erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, onder vermelding van de omstandigheden die tot het verlenen c.q. het toekennen van de onderscheiding hebben geleid.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de onderscheiding aan de begiftigde wordt uitgereikt.

Artikel 4

De erepenning kan bij hoge uitzondering worden toegekend als blijk van waardering en/of erkentelijkheid aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen der gemeente De Ronde Venen, danwel aan in de gemeente gevestigde rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of haar burgerij algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.

Artikel 5

De erepenning wordt in zilver geslagen en heeft een middellijn van vijftig millimeter.

Zij draagt aan de voorzijde het wapen der gemeente met als randschrift “gemeente De Ronde Venen”. Aan de achterzijde bevindt zich de tekst: “Erepenning”, waaraan de naam van de begiftigde en de datum van het besluit van burgemeester en wethouders kan worden toegevoegd waarbij tot de toekenning werd besloten.

Zij wordt als legpenning uitgevoerd en is van een passende kunststof etui voorzien.

Artikel 6
 • 1.

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kunnen burgemeester en wethouders en gehoord de in artikel 2, lid 2, bedoelde commissie, de aan een begiftigde verleende onderscheiding intrekken.

 • 2.

  Betrokkene is verplicht binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving daarvan de hem/haar verleende onderscheiding aan burgemeester en wethouders terug te zenden.

Artikel 7

In de gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet, beslissen burgemeester en wethouders, gehoord de in artikel 2, lid 2, bedoelde commissie.

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de onderscheiding der gemeente De Ronde Venen”.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,