Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit parkeren kampeermiddelen e.d. gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren kampeermiddelen e.d. gemeente Raalte
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren kampeermiddelen e.d. gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte, art. 5.6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2009nieuwe regeling

15-12-2009

Weekblad voor Salland, 23-12-2009

0904437

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren kampeermiddelen e.d. gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Raalte,

overwegende dat het, met inachtneming van artikel 5.6, lid 1a, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte, vastgesteld bij raadsbesluit <invullen datum> gewenst wordt geacht om de overlast ven het parkeren van kampeermiddelen e.d. te beperken;

Besluit:

 

Alle wegen binnen de gemeente Raalte aan te wijzen als plaatsen waar het parkeren van kampeermiddelen e.d. verboden is.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009.

burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris (wnd.), de burgemeester,

M.Rademaker, P.A. Zoon

Inleiding

Regelmatig komen er via de politie of rechtstreeks klachten binnen van bewoners binnen de gemeente Raalte die overlast ondervinden van caravans en dergelijke, die op openbare wegen staan geparkeerd in de gemeente. Bovendien worden aanvragen voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen voor niet-bestuurderskaarten afgewezen met het oog op de parkeerdruk, terwijl het wel is toegestaan om op diezelfde plaats een caravan neer te zetten. Dit komt de geloofwaardigheid voor de inwoners van de gemeente Raalte niet ten goede.

In de nieuwe APV is een mogelijkheid opgenomen om het college op basis van artikel 5.6 wegen en plaatsen aan te laten wijzen waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. De duur van drie dagen die wordt genoemd, is overgenomen van de model APV van de VNG.

 

Wetgeving

Artikel 5.6, eerste lid onder a

 

Deze bepaling richt zich tegen het langer dan nodig parkeren van een voertuig op de weg dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt. Met de zinsnede ‘of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt’ is beoogd aan te geven dat alle soorten aanhangwagens, die niet ‘dagelijks’ worden gebruikt als vervoermiddel onder deze bepaling kunnen vallen. Het excessieve van het hier bedoelde parkeren is in de eerste plaats gelegen in het buitensporige gebruik van parkeerruimte dat daarmee gepaard gaat. Daarnaast is dat het ontsieren van het uiterlijk aanzien van de gemeente. Het parkeren op ten hoogste drie (achtereenvolgende) dagen wordt niet verboden, opdat de betrokkene de gelegenheid zal hebben zijn kampeerwagen of caravan voor een te ondernemen reis gereed te maken, respectievelijk na de reis op te ruimen.

 

Gemeentelijk kader

Gewenst is om alle wegen in de gemeente Raalte aan te wijzen als weg waar het parkeren van kampeermiddelen e.a. verboden is. Zeker met het oog op de komende vakantieperiode, en de daaraan gekoppelde overlast van kampeermiddelen, is dit zeer gewenst. Zonder dat dit geregeld is kan de politie niet optreden tegen mensen die hun kampeermiddelen e.a. langer dan drie dagen op een openbare parkeerplaats parkeren. Indien overeenkomstig wordt gehandeld, bestaat voor de politie tevens de mogelijkheid om op te treden tegen het parkeren van aanhangwagens.

Daarom is besloten wordt alle wegen binnen de gemeente Raalte ingevolge artikel 5.6 lid 1 onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening Raalte 2009, aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is kampeermiddelen e.a. te parkeren, omdat dit parkeren buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.