Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Mandaatbesluit heffingsambtenaar Leusden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit heffingsambtenaar Leusden 2014
CiteertitelMandaatbesluit heffingsambtenaar Leusden 2014
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt per 2 januari 2014 het Mandaatbesluit heffingsambtenaar 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2014nieuwe regeling

11-12-2013

Leusder Krant, 18-12-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit heffingsambtenaar Leusden 2014

 

 

 

Mandaatbesluit

De heffingsambtenaar van de gemeente Leusden;

Gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

  • I.

    De in de hieronder vermelde tabel genoemde bevoegdheden te mandateren aan de in deze tabel genoemde functionarissen, onder de hierin gestelde voorwaarden;

  • II.

    Te bepalen dat dit mandaatbesluit in werking treedt op 2 januari 2014, onder intrekking van voorgaande mandaatbesluiten van de ondergetekende heffingsambtenaar;

  • III.

    Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Leusden 2014.

Leusden, 11 december 2013

De heffingsambtenaar,

G.J.Brouwer

Nr.

Wettelijke basis

Bevoegdheid:

Mandaat aan:

Voorwaarden:

1.

Art. 231, lid 2 onder b Gemeentewet/ Artt. 10:1-10:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb)/ Legesverordening

a. Ondertekeneri en verzenden van aanslagen en nota's t.a.v. leges inzake de: - Algemene Plaatselijke Verordening - Winkeltijdenwet - Wet op de kansspelen - Drank- en Horecawet - Luchtvaartwetgeving - Wet Openbaarheid van Bestuur - Zondagswet - Wet- en regelgeving t.a.v. verkeer en vervoer - Telecommunicatiewet - Telecommunicatie-verordening en Leidingenverordening - Brandbeveiligingsverordening b. Aanwijzen van beiangtiebbenden

Teamleider Beheer en Advies (afd. Dienstverlening

Ondermandaat of ondermachtiging is niet toegestaan

2.

Art. 231, lid 2 onder b Gemeentewet/ Artt. 10:1-10:12 Awb/ Belastingverordeningen gemeente Leusden: verordening marktgelden, verordening precariobelasting, verordening rioolaansluitrecht, verordening lijkbezorgingsrechten, verordening reinigingsheffingen

a. Ondertekenen en verzenden van aanslagen en nota's inzake: marktgelden, precariobelasting, rioolaansluitrecht, lijkbezorgingsrechten, reinigingsrechten (milieustraat) b. Aanwijzen van belanghebbenden

Teamleider Toezicht en Uitvoering (afd. Dienstverlening)

Ondermandaat of ondermachtiging is niet toegestaan

3.

Art. 231, lid 2 onder b Gemeentewet/ Artt. 10:1-10:12 Awb/ Legesverordening/ Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

a. Ondertekenen en verzenden van aanslagen en nota's t.a.v. leges inzake: - burgerlijke stand - nasporingen - verstrekkingen uit de basisregistratie personen - reisdocumenten - rijbewijzen - legalisatie en overige verklaringen - identiteitskaart - parkeervergunning b. Aanwijzen van belanghebbenden

Teamleider Klant Contact Centrum (afd. Dienstverlening)

Ondermandaat of ondermachtiging is niet toegestaan

4.

Art. 231, lid 2 onder b Gemeentewet/ Artt. 10:1-10:12 Awb/ Legesverordening

a. Ondertekenen van aanslagen en nota's t.a.v. leges inzake: - omgevingsvergunningen - vermindering, teruggaaf, intrekking, wijziging omgevingsvergunning - bestemmingswijzigingen b. Aanwijzen van belanghebbenden

Teamleider Beheer en Advies (afd. Dienstverlening)

Ondermandaat of ondermachtiging is niet toegestaan

5.

Art. 231, lid 2 onder b Gemeentewet/ Artt. 10:1-10:12 Awb/ Legesverordening

a. Ondertekenen van aanslagen en nota's t.a.v. leges inzake de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen b. Aanwijzen van belanghebbenden

Teamleider beleid (afd. Beleid)

Ondermandaat of ondermachtiging is niet toegestaan

6.

Art. 231, lid 2 onder b Gemeentewet/Artt. 10:1-10:12 Awb/Hst. 6 Awb/Algemene Wet inzeke Rijksbelastingen/Invorderingswet/Belastingverordeningen gemeente Leusden: verordening rioolaansluitrecht, verordening marktgelden, Legesverordening, verordening precariobelasting, verordening lijkbezorgingsrechten

a. Verminderen van aanslagen en nota's, b. Verlenen van ontheffing voor aanslagen en nota's c. Verlenen van vrijstelling d. Belanghebbende horen op verzoek tijdens de bezwaarschriftprocedure inzake: rioolaansluitrecht, marktgelden, leges precariobelasting, lijkbezorgingsrechten e. Uitreiken en versturen van aanmaningen f. Vaststellen en versturen van rentebeschikkingen g. Aanwijzen van belanghebbenden

Medewerker debiteurenadministratie van team Bedrijfsinformatie en Interne Service (afd. Bedrijfsvoering)

Ondermandaat of ondermachtiging is niet toegestaan

7.

Art. 231, lid 2 onder b Gemeentwet/Artt. 10:1-10:12 Awb/Hst. 6 Awb

a. Beslissen op bezwaarschriften tegen aanslagen en nota's betreffende: precariobelasting, rioolaansluitrecht, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en leges b. Voeren van verweer in geval van behandeling van beroepschriften

Teamleider Advies en Ontwikkeling (afd. Bedrijfsvoering), en bij diens afwezigheid: Teamleider Kwaliteitszorg en Control (afd. Bedrijfsvoering)

Bij afwezigheid van de heffingsambtenaar