Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte, art. 5.8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2009nieuwe regeling

15-12-2009

Weekblad voor Salland, 23-12-2009

0904437

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Raalte,

overwegende dat het, met inachtneming van artikel 5.8, lid 1 en lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte, gewenst wordt geacht om de overlast ven het parkeren van grote voertuigen te beperken;

Besluit:

De volgende gebieden aan te wijzen waar het parkeren van grote voertuigen is verboden:

 • 1.

  het gehele woongebied binnen de bebouwde kom van de kern Raalte;

 • 2.

  de bedrijventerreinen van de kern Raalte.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 2009.

burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris (wnd.), de burgemeester,

M.Rademaker, P.A. Zoon

Toelichting  

Toelichting op aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Inleiding

Het parkeren van grote voertuigen (met name vrachtwagens en in mindere mate touringcars en bussen) binnen de bebouwde kom van de kern Raalte staat de laatste jaren onder druk. Het wordt maatschappelijk niet meer geaccepteerd deze grote voertuigen te parkeren op wegen met een verblijfsfunctie of nabij publieke voorzieningen zoals scholen. Bewoners van de gemeente Raalte ervaren hinder van geparkeerde grote voertuigen. Deze hinder betreft de volgende factoren:

 • ·

  Onveilige situaties bij oversteken of in geval van spelende kinderen;

 • ·

  Geluidsoverlast bij vertrek vroeg in de ochtend of door draaiende motoren;

 • ·

  Ruimtegebrek, bijvoorbeeld doordat meerdere parkeerplaatsen worden gebruikt of doordat weinig ruimte overblijft voor in- en uitparkeren;

 • ·

  Beperking van het zicht;

 • ·

  Het is schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente Raalte.

In de kern Raalte wordt het noodzakelijk ervaren het parkeren van grote voertuigen op wegen in centra, woonwijken en bedrijventerreinen te verbieden. Maatschappelijk gezien is er een tendens zichtbaar dat dit parkeren wordt ervaren als het misbruiken van de weg. Uit jurisprudentie kan worden opgemaakt dat ook volgens de Hoge Raad het parkeren van grote voertuigen in woonwijken als onwenselijk wordt ervaren.

Het parkeren van vrachtwagens in woonwijken en bedrijventerreinen gebeurt voornamelijk door chauffeurs van bedrijven buiten Raalte of door bedrijven zonder eigen parkeerruimte. Daarnaast zijn er nog eigen rijders. Dit zijn chauffeurs die in opdracht van anderen goederen vervoeren.

Het probleem van binnen de bebouwde kom geparkeerde grote voertuigen doet zich in de gemeente enkel in de kern Raalte voor. Hoewel er nog geen klachten zijn binnengekomen over andere grote voertuigen dan vrachtwagens, worden deze wel meegenomen in een in te stellen parkeerverbod.

 

Wetgeving

Voor de gemeente Raalte ligt een keuze voor een parkeerverbod op grond van de APV voor de hand. Het probleem van handhaving op basis van de wegenverkeerswet is dat het verbod niet geldt op de voor parkeren bestemde weggedeelten zoals parkeerterreinen en parkeerhavens. Dit moet dan extra geregeld worden met bebording. Vanuit esthetisch oogpunt is dit onwenselijk, dus een regeling op basis van het APV ligt voor de hand. Een parkeerverbod voor grote voertuigen op basis van de APV wordt geregeld in de artikelen 5.8 en 5.9.

Om het parkeren van grote voertuigen in woonwijken tegen te gaan wordt, gelet op het bepaalde in artikel 5.8 lid 1, het gehele woongebied binnen de bebouwde kom van de kern Raalte aangewezen als plaats waar het parkeren van grote voertuigen schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Geparkeerde grote voertuigen doen afbreuk aan het intieme karakter van de kern Raalte en belemmeren het zicht op panden. Ook in woonwijken wordt het uiterlijk aanzien van de gemeente geschaad wanneer grote voertuigen daar geparkeerd staan. Het merendeel van de woonwijken in Raalte bestaat uit laagbouw, enkele appartementencomplexen en flatgebouwen daargelaten. Grote voertuigen passen hier qua verhouding niet goed tussen. Ze verstoren het rustige beeld dat de woonwijken uitstralen.

Het parkeren van grote voertuigen op de bedrijventerreinen van de kern Raalte wordt, gelet op het bepaalde in artikel 5.8 lid 2, verboden omdat dit buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte. Dit gezien de aard van de aanwezige verkeersstromen. Ook tasten geparkeerde grote voertuigen het leefmilieu aan.

De gemeente Raalte heeft als uitgangspunt dat bedrijven zelf moeten zorgen voor parkeergelegenheid. In de gemeente wordt aan alle bedrijven die grond kopen meegedeeld dat parkeren op eigen terrein moet plaatsvinden. Het is niet onredelijk ook eigen rijders en chauffeurs die op enige afstand van hun bedrijven wonen, te vragen zelf voor hun parkeergelegenheid te zorgen en daarbij geen gebruik te maken van de openbare weg. Chauffeurs die op enige afstand van hun bedrijven wonen kunnen zich, net als andere forensen, met normale vervoermiddelen begeven van het bedrijf naar de woning en omgekeerd.

Om het te voeren beleid vorm te geven wordt bij de bebouwde komgrens in de kern Raalte gebruik gemaakt van het ‘fantasie’ bord E201. Het woord ‘fantasie’ betekent in dit geval dat het een bord betreft die informerend van karakter is en niet is vastgelegd in de wetgeving. Het bord zelf heeft geen betekenis, maar informeert slechts over datgene wat in de APV is vastgesteld. De chauffeur van een groot voertuig is echter wel op de hoogte dat het in het gebied waar hij zich bevindt verboden is om grote voertuigen te parkeren. Parkeert hij toch binnen dit gebied dan kan hij op grond van de APV verbaliseert worden. In afbeelding 3.1 zijn de locaties van de bebouwde komgrenzen met de borden E201 weergegeven.

 

Afbeelding 3.1 Bebouwde komgrenzen kern Raalte

 

Ontheffing

Als op grond van de APV de gehele bebouwde kom van de kern Raalte wordt aangewezen als plaats waar het voor grote voertuigen verboden is te parkeren, blijft de mogelijkheid bestaan voor burgemeester en wethouders ontheffing te verlenen van dit parkeerverbod (artikel 5.8, lid 4). Belangrijk is om dan criteria op te stellen in welke gevallen een ontheffing wordt verleend en in welke gevallen niet. Voorkomen moet worden dat de criteria zo ruim zijn dat bijna iedere chauffeur die nu in de woonwijken parkeert in aanmerking komt voor een ontheffing.

Gelet hierop worden de volgende criteria voor het verlenen van een ontheffing gehanteerd:

 • ·

  Er moet sprake zijn van een tijdelijk karakter (bijv. grote voertuigen t.b.v. kermis, bevolkingsonderzoek, schooltandarts, o.i.d.);

 • ·

  Er moet sprake zijn van een medische verklaring waaruit blijkt dat de chauffeur geen gebruik kan maken van de geboden alternatieven en waaruit blijkt dat betrokken chauffeur zonder ontheffing in moeilijkheden zou komen;

 • ·

  Er moet sprake zijn van voertuigen van bedrijven die in spoedeisende gevallen terstond moeten kunnen uitrukken (bijvoorbeeld calamiteitendienst gas/water, sleepwagens, etc.).