Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalwijk

Aansluitverordening riolering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAansluitverordening riolering
CiteertitelAansluitverordening riolering Gemeente Waalwijk 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2010nieuwe regeling

02-07-2009

Gemeenteblad, 01-07-2010

2010/009

Tekst van de regeling

Intitulé

Aansluitverordening riolering

AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK

De raad van de gemeente Waalwijk;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

b e s l u i t:

vast te stellen de Aansluitverordening Riolering Gemeente Waalwijk 2009;

Afdeling I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aansluitleiding: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding tezamen.

 • b.

  Aansluitpunt:

  • 1.

   bij gemengde en gescheiden rioolstelsels het punt, gelegen op particulier terrein op maximaal 1,00 meter vanaf de kadastrale eigendomsgrens van het aan te sluiten perceel, waar het particulier riool op de perceelaansluitleiding wordt aangesloten.

  • 2.

   bij een drukriool het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput.

 • c.

  Aanvraagformulier: een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier, waarmee vergunning voor een of meerdere aansluitingen op het openbaar riool kan worden aangevraagd danwel ten behoeve van wijzigingen.

 • d.

  Afvalwater: alle water waarvan de houder zich voornemens is te ontdoen of moet ontdoen.

 • e.

  Bedrijfsafvalwater: afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

 • f.

  Bronneringswater: grondwater, onttrokken ten behoeve van tijdelijke verlaging van de grondwaterstand.

 • g.

  Controlevoorziening:

  • 1.

   een controleput met deksel en doorgaand stroomprofiel, die is gemaakt van PE met een schacht van 315 mm doorlopend tot 0,40 m boven de aansluitende buis;

  • 2.

   put, te situeren op het kadastrale eigendom van het aan te sluiten perceel, alwaar door de daartoe bevoegde personen inspectie van het particulier riool, het drukriool, de aansluitleiding en het aansluitpunt, kan plaatsvinden;

  • 3.

   ontstoppingsstuk met deksel, te situeren op het kadastrale eigendom van het aan te sluiten perceel, alwaar door de daartoe bevoegde personen inspectie van het particulier riool, de aansluitleiding en het aansluitpunt, kan plaatsvinden.

 • h.

  Drainagewater: grondwater, ingezameld door een ingegraven doorlatend buizensysteem.

 • i.

  Drukriool: het openbaar riool, inclusief een inspectievoorziening, voor de afvoer van afvalwater, exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaats vindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk en/of vrij verval.

 • j.

  Gemeente: de gemeente Waalwijk.

 • k.

  Gemengd rioolstelsel: het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van vrij verval.

 • l.

  Gescheiden rioolstelsel: het openbaar riool met een apart buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een apart buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater.

 • m.

  Huishoudelijk afvalwater: afvalwater afkomstig uit particuliere huishoudens.

 • n.

  Openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen, werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de aansluitleidingen.

 • o.

  Particulier riool: de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen binnen-, buiten- of terreinrioolleidingen tot aan het aansluitpunt.

 • p.

  Perceelaansluitleiding: het riool en voorzieningen die deel uit maken van het riool, tussen het openbaar riool en het aansluitpunt, in beheer bij de gemeente.

 • q.

  Rechthebbende:

  • 1.

   de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden.

  • 2.

   de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1. bedoelde personen.

 • r.

  Schoon hemelwater: water afkomstig van dakoppervlakken van woningen, mits die daken niet kunnen worden vervuild door een luchtafvoer en de gebruikte dakbedekking zoals een koperen of zinken dakbedekking.

 • s.

  Tarieventabel: door de raad jaarlijks vast te stellen lijst met de aanlegkosten per eenheid van een perceelaansluitleiding, inclusief het aansluitpunt.

 • t.

  Vervuild hemelwater: water afkomstig van dakvlakken met een vervuilende luchtafvoer en een vervuilende dakbedekking zoals een koperen of zinken dakbedekking en al het overige hemelwater.

Afdeling II. De vergunning

Artikel 2. Vergunningsplicht

 • 1.

  Het is verboden zonder een daartoe verleende aansluitvergunning een particulier riool aan te sluiten op het openbaar riool of deze te wijzigen. Op de rechthebbende rust de verplichting aan te sluiten op het ter plaatse aanwezige buizenstelsel van het openbaar riool. De rechthebbende dient zorg te dragen voor het afvoeren van de diverse soorten water via de daarvoor aangewezen aansluitleidingen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verlenen een aansluitvergunning alleen voor het tot stand brengen en in stand houden van een aansluitpunt en van een perceelaansluitleiding:

  • a.

   voor de afvoer van afvalwater inclusief hemelwater indien ter plaatse een gemengd stelsel aanwezig is;

  • b.

   voor de afvoer van afvalwater zonder hemelwater naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse een gescheiden stelsel aanwezig is;

  • c.

   voor de afvoer van schoon hemelwater (shw) naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse een daartoe geëigend systeem aanwezig is;

  • d.

   voor de afvoer van vervuild hemelwater (vhw) naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse een gescheiden stelsel of een ander geëigend systeem aanwezig is;

  • e.

   voor de afvoer van afvalwater zonder hemelwater indien ter plaatse riolering onder over- en/of onderdruk aanwezig is.

 • 3.

  Indien meer dan één aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool tot stand dient te worden gebracht, alsmede wanneer meer dan één aansluiting dient te worden gewijzigd, is het eerste lid voor iedere aansluiting of wijziging afzonderlijk van toepassing.

 • 4.

  In de vergunning kunnen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot:

  • a.

   het tot stand brengen van de aansluiting;

  • b.

   het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de perceelaansluitleiding;

  • c.

   sloopwerkzaamheden op het perceel van de rechthebbende;

  • d.

   de periode waarvoor de vergunning wordt verleend indien de aansluiting is bedoeld voor de afvoer van bronneringswater;

  • e.

   de controlevoorziening, inclusief ontstoppingsstukken.

 • 5.

  Indien de rechthebbende binnen een jaar na verlening van de aansluitvergunning geen verzoek heeft gedaan de aansluiting of wijziging van de aansluiting waarop die aansluitvergunning betrekking heeft, uit te voeren, kunnen burgemeester en wethouders de aansluitvergunning intrekken.

Artikel 3. De vergunningaanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een aansluitvergunning dient schriftelijk met behulp van een aanvraagformulier, bij burgemeester en wethouders te worden ingediend door de rechthebbende van het aan te sluiten perceel.

 • 2.

  Bij de aanvraag voor een aansluitvergunning dienen de volgende gegevens door de rechthebbende te worden verstrekt:

 • a.

  de naam en het adres van de rechthebbende;

 • b.

  de aanduiding dat het een verzoek om een aansluitvergunning betreft;

 • c.

  de ligging van het aan te sluiten perceel:

 • I.

  aan de hand van straat en huisnummer of, indien nog geen huisnummer is toegekend, aan de hand van het kadastraal nummer van het betreffende perceel;

 • II.

  aangegeven op een situatie-schets 1:500;

 • d.

  voor zover het lozing van bedrijfsafvalwater betreft, de aard en de hoeveelheid van de af te voeren vloeistoffen, waarbij dient te worden aangegeven of niet- verontreinigd water (zoals schoon hemelwater (shw), vuil hemelwater (vhw) of koelwater) en/of verontreinigd water (zoals huishoudelijk- of industrieel afvalwater), zal worden afgevoerd;

 • e.

  voor zover het enkel lozing van huishoudelijk afvalwater betreft, of er huishoudelijk afvalwater of hemelwater zal worden afgevoerd;

 • f.

  de drainage;

 • g.

  van het aan te sluiten of te wijzigen particulier riool ten minste de volgende gegevens:

 • I.

  het leidingverloop en de dimensionering;

 • II.

  de hoogteligging en het materiaal ter plaatse van het aansluitpunt;

 • III.

  een duidelijk verschil in kleur tussen de diverse afvoerleidingen;

 • IV.

  de kleur van het particulier riool ter plaatse van het aansluitpunt, waarbij de volgende kleuren moeten worden toegepast:

  • 1)

   hemelwaterriool: middelgrijs

  • 2)

   vuilwateriool: roodbruin

  • 3)

   schoon hemelwaterriool: groen

 • V.

  de wijze waarop de functies van de verschillende leidingen van het particulier riool ter plaatse van het aansluitpunt zullen worden gemarkeerd.

 • h.

  de dagtekening;

 • 3.

  Indien de gegevens bedoeld in het tweede lid, reeds zijn vastgelegd in de voor het perceel afgegeven bouwvergunning of een vergunning op grond van de Wet milieubeheer, kan bij de aanvraag van een aansluitvergunning voor dit perceel worden volstaan met het overleggen van een kopie van de gegevens uit deze vergunning.

 • 4.

  De aanvraag van een aansluitvergunning wordt slechts in behandeling genomen nadat bij de aanvraag alle in het tweede lid vermelde gegevens zijn verstrekt. Bij het ontbreken van gegevens wordt de rechthebbende daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld deze gegevens binnen vier weken na kennisgeving daarvan alsnog aan te vullen.

 • 5.

  Indien de gevraagde gegevens niet binnen vier weken worden ingediend, dan wordt het verzoek overeenkomstig artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet verder in behandeling genomen.

Artikel 4. Weigering van een aansluitvergunning

 • 1)

  Een aansluitvergunning kan worden geweigerd indien aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting vanwege technische-, juridische- of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is.

 • 2)

  Aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting is in ieder geval bezwaarlijk indien:

 • a.

  de hoogteligging van het aansluitpunt (binnenonderkant buis) lager ligt dan de bovenzijde van het openbaar riool, vermeerderd met 200 mm. plus de benodigde hoogte voor het afschot van de aansluitleiding;

 • b.

  de bovenzijde van een lozingstoestel lager is gelegen dan 150 mm. boven de kruin van de weg, tenzij via een pompinstallatie voorzien van terugslagklep wordt aangesloten;

 • c.

  de gevraagde aansluiting een samengevoegde voorziening betreft, terwijl een openbaar riool met een gescheiden stelsel aanwezig is;

 • d.

  de gevraagde aansluiting een lozing voor afvalwater en/of bronneringswater betreft, waarvoor krachtens de geldende milieuwetgeving een vergunning benodigd is, maar niet is verleend, of niet aan de geldende algemene regels is voldaan;

 • e.

  het openbaar riool ter plaatse van de aansluitleiding niet over voldoende capaciteit beschikt om de hoeveelheid te lozen vloeistoffen te kunnen afvoeren;

 • f.

  het lozing van niet-verontreinigd drainagewater betreft;

 • g.

  de gevraagde aansluiting een afvoerleiding voor niet-verontreinigd bronneringswater betreft, die zonder bezwaar op het oppervlaktewater kan worden aangesloten of middels retourbemaling kan worden afgevoerd;

 • h.

  een bouwvergunning of een vergunning op grond van de wet milieubeheer voor het aan te sluiten perceel is geweigerd.

 • 3)

  Een weigering van een aansluitvergunning is met redenen omkleed, waarbij burgemeester en wethouders de nadere eisen aangeven waaraan het particulier riool dient te voldoen om voor vergunningverlening in aanmerking te komen.

Artikel 5. Verlening van de aansluitvergunning

  • 1.

   Burgemeester en wethouders dienen binnen een termijn van acht weken na ontvangst van de aanvraag om een aansluitvergunning te besluiten, tenzij een kennisgeving als bedoeld onder het derde lid van deze verordening is gedaan.

  • 2.

   Indien de aanvraag of de daarbij behorende bescheiden niet voldoen aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 3 van deze verordening, begint de voorgenoemde termijn waarbinnen op een aanvraag moet worden beslist te lopen op de dag dat dit verzuim is hersteld.

  • 3.

   In afwijking van het eerste lid houden burgemeester en wethouders de beslissing omtrent een aanvraag van een aansluitvergunning aan indien er geen reden is de vergunning te weigeren:

  • a.

   terwijl voor het aan te sluiten perceel nog een aanvraag moet worden gedaan of in behandeling is voor een bouwvergunning krachtens de Woningwet;

  • b.

   terwijl er voor het aan te sluiten perceel nog een aanvraag moet worden gedaan of in behandeling is voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer.

 • 4)

  Indien een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, stellen burgemeester en wethouders de aanvrager daarvan in kennis en noemen daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 5)

  Na verlening van de in lid 3 onder sub a en b van dit artikel bedoelde vergunningen, dienen burgemeester en wethouders alsnog binnen acht weken te besluiten op de aanvraag om een aansluitvergunning.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen in afdeling II van deze verordening afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Afdeling III. De aansluiting

Artikel 7. Het verzoek tot aanleg of wijziging perceelaansluitleiding

 • 1.

  De rechthebbende aan wie ingevolge afdeling II van deze verordening een aansluitvergunning is verleend dient de gemeente te verzoeken de aansluiting of wijziging van de aansluiting waarop die vergunning betrekking heeft, feitelijk uit te voeren. De rechthebbende dient een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bij het verzoek tot feitelijke aansluiting dienen in ieder geval de volgende gegevens door de rechthebbende te worden vermeld:

  • a.

   de naam en het woonadres van de rechthebbende;

  • b.

   het nummer en de datum van de aansluitvergunning;

  • c.

   de door rechthebbende gewenste datum van uitvoering.

Het verzoek tot feitelijke aansluiting wordt slechts in behandeling genomen indien deze gegevens volledig zijn vermeld.

 • 3.

  Indien de kosten van de aanleg van de aansluiting reeds zijn voldaan uit hoofde van een eerder door de rechthebbende met de gemeente gesloten overeenkomst, dient de rechthebbende dit naast de in het tweede lid bedoelde gegevens bij het verzoek tot aansluiting te vermelden.

 • 4.

  Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de ontvangst van het verzoek tot feitelijke aansluiting, stellen burgemeester en wethouders zoveel mogelijk in overleg met rechthebbende, een termijn vast voor uitvoering van de aansluiting.

Bij vaststelling van het tijdstip van uitvoering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het door de rechthebbende gewenste tijdstip.

Artikel 8. Kosten van de aansluiting

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen de kosten van de aanleg van de perceelaansluitleiding en het aansluitpunt aan de hand van de jaarlijks door de raad vast te stellen tarievenlijst.

 • 2.

  De aansluitkosten dienen bij het onder artikel 7 lid 1 van deze verordening bedoelde verzoek tot feitelijke aansluiting te worden voldaan.

 • 3.

  De gemeente kan in ieder geval niet worden gehouden tot feitelijke uitvoering over te gaan, voordat de kosten van aansluiting door de rechthebbende aan de gemeente zijn voldaan.

 • 4.

  Indien de omstandigheden daar toe noodzaken en de gemeente dient de aansluiting te realiseren voordat de aansluitkosten zijn voldaan, dan zullen de rioolaansluitingen voor kosten van de aanvrager worden verwijderd indien de aansluitkosten niet worden betaald.

Artikel 9. Uitvoering aanleg of wijziging van de perceelaansluitleiding

 • 1.

  De uitvoering van de aanleg of wijziging van de perceelaansluitleiding, inclusief de aansluiting van het particulier riool op de perceelaansluitleiding, dient plaats te vinden door of vanwege de gemeente.

 • 2.

  De aansluiting van het particulier riool op de perceelaansluitleiding vindt slechts plaats als het aan te sluiten particulier riool tot aan het aansluitpunt aanwezig is en voldoet aan de daaraan op grond van het Bouwbesluit of de Bouwverordening van de gemeente te stellen eisen.

Artikel 10. De kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen afvalwater

 • 1.

  Het afvalwater afkomstig van de percelen mag geen stoffen bevatten die het materiaal van de rioleringen aantasten of het zuiveringsproces van de ontvangende zuiveringsinstallatie verstoren. De nadelige gevolgen van het afvalwater voor het oppervlakte water moeten bovendien zoveel mogelijk worden beperkt. Dit betekent dat:

  • ·

   (nieuwe) lozingen van bedrijfsafvalwater uit inrichtingen moeten voldoen aan de ter zake in de Wm of in de Wvo of in een Amvb op grond van de Wm of Wvo, gestelde voorwaarden;

  • ·

   lozingen van bedrijfsafvalwater uit niet-inrichtingen en lozingen voor huishoudelijk afvalwater moeten voldoen aan het ter zake gestelde in de Wm;

 • 2.

  Het is verboden vaste stoffen, verontreinigende stoffen en schadelijke stoffen die in het gebruik vrijkomen, met behulp van versnijdende apparatuur op de riolering te lozen.

 • 3.

  De rechthebbende is verantwoordelijk voor een in alle opzichten juist gebruik van de particuliere aansluitleiding.

Afdeling IV. Onderhoud

Artikel 11. Onderhoud, renovatie en vervanging

 • 1.

  Het onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de perceelaansluitleiding wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente. Indien het aannemelijk is dat de betreffende onderhouds- dan wel herstelwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd ten gevolge van onjuist gebruik van het particulier riool met inbegrip van wortels van een boom niet zijnde een boom van de gemeente, komen de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker.

 • 2.

  Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen:

 • a.

  het via deze aansluiting lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, verstoppingen in de aansluitleiding of het hoofdriool veroorzaken;

 • b.

  het via deze aansluiting lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de constructie van de aansluitleiding aantasten.

 • 3.

  De kosten voor het onderhoud van het particulier riool komen voor rekening van de rechthebbende.

 • 4.

  Onder renovatie wordt tevens begrepen het aanpassen van de perceelaansluitleiding ten gevolge van een wijziging van het gemeentelijk rioolstelsel.

 • 5.

  In geval van verstoppingen in de aansluitleiding, dient de controlevoorziening op particulier terrein door de rechthebbende te zijn blootgelegd vóórdat de gemeente komt schouwen.

Indien de verstopping zich bevindt in de perceelaansluitleiding en niet te wijten is aan onjuist gebruik door rechthebbende wordt het probleem voor rekening van de gemeente verholpen.

Indien de verstopping een gevolg is van onjuist gebruik door de rechthebbende, worden de kosten doorberekend aan de rechthebbende danwel veroorzaker.

Afdeling V. Verwijdering aansluiting, sloop

Artikel 12. Zorgplicht

1. Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een op het openbaar riool aangesloten perceel, dient de rechthebbende hiervan melding te maken aan de gemeente.

De voorziening zal door of namens de gemeente worden afgesloten ter voorkoming van verzanding van het openbaar riool en de perceelaansluitleiding.

 • 2.

  Indien de rechthebbende bij sloopwerkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid de aansluiting op het openbaar riool af te sluiten en de hieraan verbonden kosten te verhalen op de rechthebbende.

 • 3.

  Indien het gebruik van een aansluitleiding definitief wordt beëindigd, wordt de aansluitleiding op kosten van de rechthebbende door de gemeente afgesloten en verwijderd.

 • 4.

  Indien het gebruik van een aansluitleiding definitief wordt beëindigd is de rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen.

 • 5.

  Indien de rechthebbende de onder artikel 2 lid 1 van deze verordening genoemde zorgplicht niet nakomt, dan is de gemeente gerechtigd de onroerende zaak van de riolering af te sluiten. De rioolaansluitleidingen worden door of namens de gemeente dichtgezet tot dat de rechthebbende aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de rechthebbende.

Afdeling VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13. Overgangsrecht

 • 1.

  De aanvragen tot aansluiting of wijziging van een aansluiting die voor de datum van inwerkingtreding zijn ingediend vallen onder de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Op de aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening krachtens de tot dan geldende wetgeving en voorschriften tot stand zijn gebracht, zijn de bepalingen van afdeling IV en afdeling V van deze verordening rechtstreeks van toepassing.

 • 3.

  Bij strijd van deze verordening met bepalingen in overeenkomsten gesloten tussen de gemeente en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomsten.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgend op die van haar bekendmaking.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Aansluitverordening riolering gemeente Waalwijk 2009.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2009,

 

De raad van Waalwijk,

De griffier, De voorzitter,

G.H. Kocken. drs. A.M.P. Kleijngeld.