Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
UW Samenwerking

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van UW Samenwerking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUW Samenwerking
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van UW Samenwerking
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van UW Samenwerking
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2019nieuwe regeling

14-10-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van UW Samenwerking

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet

 

 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden;

 

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Verordening voor periodiek onderzoek door het dagelijks bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur van UW Samenwerking gevoerde bestuur.

 

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Doelmatigheid de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • 2.

  Doeltreffendheid de mate waarin UW Samenwerking erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk te bereiken

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Elk jaar wordt er minimaal één onderzoek uitgevoerd. Dit kan zowel een onderzoek naar de doelmatigheid als de doeltreffendheid zijn.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 januari een onderzoeksplan naar het algemeen bestuur van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Dit onderzoeksplan kan onderdeel uitmaken van de paragraaf bedrijfsvoering in de programmabegroting.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het dagelijks bestuur rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het dagelijks bestuur indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan het algemeen bestuur aangeboden. Het dagelijks bestuur neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van UW Samenwerking ".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van UW Samenwerking, gehouden op 14 oktober 2013

de secretaris, de voorzitter,

J.van Delden E.L. Jansen BA