Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
UW Samenwerking

Organisatieverordening UW Samenwerking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUW Samenwerking
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOrganisatieverordening UW Samenwerking
CiteertitelOrganisatieverordening UW Samenwerking
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking, art. 17.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2019nieuwe regeling

17-12-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

ORGANISATIEVERORDENING UW SAMENWERKING

Het algemeen bestuur van UW Samenwerking;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van UW Samenwerking d.d. 25 november 2013;

gelet op artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Organisatieverordening UW Samenwerking

 

Hoofdstuk I Definities

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

-bestuursorganen UW Samenwerking:

het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van UW Samenwerking;

-dagelijks bestuur:

het dagelijks bestuur van UW Samenwerking;

-financiële rechtmatigheid:

het voldoen van beheershandelingen en de vaststelling daarvan aan gemeentelijke-, nationale- en Europese wet- en regelgeving op het gebied van de uitgangspunten voor het financieel beleid, de regels voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie;

-functiebeschrijving:

het functieprofiel van de in deze regeling genoemde ambtenaren zoals vastgelegd in het functieboek Samenwerking Utrechtse Waarden;

-gemeentelijke bestuursorganen:

het college en de burgemeester van de aan de UW Samenwerking deelnemende gemeenten;

-horizontale vervanging:

het onderling vervangen op hetzelfde functieniveau;

-juridische rechtmatigheid:

het voldoen van beheershandelingen en de vastlegging daarvan aan gemeentelijke-, nationale- en Europese wet- en regelgeving;

-mandaat:

de bevoegdheid om besluiten te nemen in naam en onder verantwoordelijkheid van de gemeentelijke bestuursorganen en van de bestuursorganen van UW Samenwerking;

-uitvoerende partijen:

rechtspersonen waaraan de uitvoering van gemeentelijke taken is over- of opgedragen door de gemeentelijke bestuursorganen;

Hoofdstuk II Bestuurlijk kader voor het functioneren van de organisatie

Artikel 2

In deze organisatieverordening wordt de inrichting van de organisatie van UW Samenwerking vastgelegd.

Artikel 3

De organisatie ondersteunt de gemeentelijke bestuursorganen en de bestuursorganen van UW Samenwerking bij de vervulling van hun taken.

Hoofdstuk III Uitgangspunten voor de inrichting en het functioneren van de organisatie

Artikel 4

Uitgangspunten voor de inrichting en de wijze van werken zijn:

 • a.

  een regievoerende en wendbare organisatie die zo min mogelijk zelf de uitvoering doet, maar wel de regie heeft over de gewenste effecten van de uitvoering;

 • b.

  een processtructuur, volgens het principe van procesmanagement, waarbij organisatieonderdelen onderling afhankelijk van elkaar zijn en via de procesinrichting elkaar aanvullen;

 • c.

  het langs procesmatige weg vertalen van bestuurlijke vraagstukken in concrete opdrachten.

Artikel 5 Checks en balances

In de structuur, de competenties en de processen zijn garanties ingebouwd die kwaliteit, integraliteit, financiële en juridische rechtmatigheid, integriteit, doeltreffendheid en doelmatigheid waarborgen.

Hoofdstuk IV De ambtelijke organisatie

Artikel 6 Hoofdstructuur van de organisatie

De hoofdstructuur van de ambtelijke organisatie van UW Samenwerking bestaat uit:

 • a.

  een algemeen directeur / secretaris;

 • b.

  een directeur Strategie;

 • c.

  een directeur Dienstverlening

 • d.

  een HR manager;

 • e.

  procesmanagers;

 • f.

  de organisatieonderdelen (processen) Strategie, Klant, HR, Bedrijf, Projecten, Uitvoering en Services.

Artikel 7 Hoofdtaken en taakvelden binnen de organisatieonderdelen (processen)

 • 1.

  Het organisatieonderdeel Strategie richt zich op het beleidsproces als sturend proces. Dat hoofdproces omvat de subprocessen programmeren, strategie vormen en evalueren.

 • 2.

  Het organisatieonderdeel Klant geeft invulling aan de rol van de gemeente als eerste overheid. Klant wordt beschouwd als een uitvoeringsorganisatie die zich richt op informeren en intake en op het bestuderen, behandelen, bewaken, besluiten, beheren en leveren van een zaak.

 • 3.

  Het organisatieonderdeel HR richt zich op alle personele aspecten, zoals in-, door- en uitstroom, de rechtspositionele regelingen, beoordeling en bevordering en de beschikbaarheid van ambtenaren voor de verschillende processen.

 • 4.

  Het organisatieonderdeel Bedrijf organiseert de binnen Strategie gegenereerde opdrachten, keuzes en kaders op zodanige wijze, dat de uitvoering daarvan bij uitvoerende partijen kan worden belegd. Bedrijf richt zich daarnaast op het monitoren en evalueren van de prestaties van de uitvoerende partijen en de terugkoppeling van kwaliteit en resultaten van uitvoering aan Strategie.

 • 5.

  Het organisatieonderdeel Projecten richt zich op het beleggen, organiseren en realiseren van unieke prestaties ten behoeve van het afgesproken resultaat.

 • 6.

  Het organisatieonderdeel Uitvoering richt zich op het managen van uitvoeringsactiviteiten die nog niet zijn belegd bij uitvoerende partijen.

 • 7.

  Het organisatieonderdeel Services richt zich op het specifieke interne vraagproces en op het generieke vraagproces en is daarmee faciliterend en accommoderend voor de eigen regieorganisatie en de daartoe behorende organisatieonderdelen.

Artikel 8 Wijzigingen processen

Tot belangrijke aanpassingen, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden, van de in artikel 8 genoemde organisatieonderdelen (processen) wordt eerst overgegaan na instemming door het dagelijks bestuur.

Artikel 9 Leiding ambtelijke organisatie en dagelijks beheer

De algemeen directeur staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en bij hem berust de zorg voor het dagelijks beheer van die organisatie.

Artikel 10 Plaatsvervanging

 • 1.

  Het dagelijks bestuur wijst tenminste twee plaatsvervangers aan, die de secretaris bij zijn afwezigheid vervangen.

 • 2.

  De algemeen directeur wordt vervangen door de directeur Strategie en bij diens afwezigheid door de directeur Dienstverlening.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de directeur Strategie, de directeur Dienstverlening en/of van de HR manager worden die functies uitgeoefend door de algemeen directeur.

 • 4.

  De overige procesmanagers wijzen elk een plaatsvervangend procesmanager aan. Indien zowel de procesmanager als zijn plaatsvervanger afwezig zijn, wordt de functie van procesmanager uitgeoefend door de directeur Strategie.

 • 5.

  Voor de vervanging van de overige functionarissen geldt het principe van horizontale vervanging.

Artikel 11 De directie

 • 1.

  De algemeen directeur/secretaris, directeur Strategie en de directeur Dienstverlening vormen samen de directie.

 • 2.

  De directie en de gemeentesecretarissen van de in de regeling samenwerkende gemeenten hebben periodiek een directie-overleg. De taken van het directie-overleg worden omschreven in een door het algemeen bestuur vast te stellen directiestatuut.

Hoofdstuk V Functies

Artikel 12 Algemeen directeur

 • 1.

  De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en de continue doorontwikkeling daarvan.

 • 2.

  In de functiebeschrijving van de algemeen directeur staat beschreven wat de functiekenmerken en zijn taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vast te stellen Directiestatuut.

Artikel 13 Directeur Strategie

 • 1.

  Onder de eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur is de directeur Strategie, naast zijn verantwoordelijkheid voor het organisatieonderdeel (proces) Strategie, verantwoordelijk voor de aansturing van de procesmanagers.

 • 2.

  In de functiebeschrijving van de directeur Strategie staat beschreven wat de functiekenmerken en zijn taken zijn.

Artikel 14 Directeur Dienstverlening

 • 1.

  De directeur Dienstverlening is, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur, verantwoordelijk voor het organisatieonderdeel (proces) Klant.

 • 2.

  In de functiebeschrijving van de directeur Dienstverlening staat beschreven wat de functiekenmerken en zijn taken zijn.

Artikel 15 HR (proces)manager

 • 1.

  Onder de eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur organiseert de HR manager, naast zijn verantwoordelijkheid voor het organisatieonderdeel (proces) HR, de beschikbaarheid van personeel binnen de onderscheidene processen en richt hij zich voorts onder meer op de in-, door- en uitstroom van medewerkers, de toepassing van rechtspositieregelingen en functievorming.

 • 2.

  In de functiebeschrijving van de HR manager staat beschreven wat de functiekenmerken en zijn taken zijn.

Artikel 16 Procesmanagers

 • 1.

  Onder de eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur zijn de procesmanagers Strategie, Klant, HR, Bedrijf, Projecten, Uitvoering en Services, respectievelijk verantwoordelijk voor de processen Strategie, Klant, HR, Bedrijf, Projecten, Uitvoering en Services en voor de sturing van de onderscheidene processen. De procesmanagers zijn voorts verantwoordelijk voor de functionele toewijzing van ambtenaren in de (werk)processen.

 • 2.

  In de functiebeschrijving van de procesmanagers staat beschreven wat hun functiekenmerken en taken zijn.

Artikel 17 Overige functies

Voor alle overige functies binnen de organisatie staat in de functiebeschrijving beschreven wat de functiekenmerken en de tot die functie behorende generieke taken zijn, alsmede welke algemene functie eisen gelden.

Hoofdstuk VI Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Organisatieverordening UW Samenwerking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 17 december 2013.

De secretaris, De voorzitter,

J.van Delden de heer E.L. Jansen BA