Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Beheersverordening Purmerweg 35/35a - 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Purmerweg 35/35a - 2013
CiteertitelBeheersverordening Purmerweg 35/35a - 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagePurmerweg 35/35a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2013Nieuwe regeling

19-12-2013

Gemeenteblad 2013, 59

1096888

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Purmerweg 35/35a - 2013

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2013, nr. 1078339;

 

gelet op artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening;

 

overwegende:

 

dat zij op 21 oktober 2010 het bestemmingsplan 'De Gors e.o. 2010' heeft vastgesteld;

 

dat hierin aan de percelen Purmerweg 35 en 35a de bestemming "Bedrijfs-1" is toegekend met de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.1";

 

dat voor het mogen hebben van een bedrijfswoning de aanduiding "bedrijfswoning" aan een perceel moet zijn toegekend;

 

dat op Purmerweg 35 en 35a géén aanduiding bedrijfswoning is gelegd;

 

dat hierdoor derhalve planologisch geen bedrijfswoning is toegestaan op deze percelen;

 

dat op beide percelen wel een bedrijfswoning aanwezig is waarvoor een bouwvergunning is verleend;

 

dat vanwege dit ontbreken van deze aanduiding, de eigenaren van beide percelen een verzoek om tegemoetkoming in planschade hebben ingediend;

 

dat de tegemoetkoming moet worden uitbetaald indien deze niet voldoende anderszins is verzekerd;

 

dat met verzoekers is overeengekomen dat de verzoeken om tegemoetkoming in planschade worden ingetrokken indien de planologische situatie tijdig wordt hersteld;

 

dat de snelste manier om deze situatie te herstellen het vaststellen van een beheersverordening ex artikel 3:38 Wet ruimtelijke ordening is;

 

dat ten behoeve hiervan de concept-beheersverordening 'Purmerweg 35/35a - 2013' is opgesteld;

 

dat hierin is bepaald dat de percelen Purmerweg 35 en 35a gebruikt mogen worden op de wijze zoals deze op het moment van vaststellen van de beheersverordening gebruikt worden;

 

dat dit inhoudt dat het gebruik van de bedrijfswoningen planologisch toegestaan wordt:

 

BESLUIT:

 

a. de (in de bijlage opgenomen) beheersverordening 'Purmerweg 35/35a - 2013; met de ID-code NL.IMRO.0439.BVPURMERWEG352013-va01 vast te stellen;

b. te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2013

De griffier, J.F. Kamminga

De voorzitter, D. Bijl

Beheersverordening Purmerweg 35/35a - 2013  

Purmerweg 35/35a