Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Verordening elektronische kennisgeving Leusden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Leusden 2014
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving gemeente Leusden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 139 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

12-12-2013

Leusder Krant, 18-12-2013

215551

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Leusden 2014

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013

gelet op 139 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving Leusden 2014:

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

  • 1. Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van een ontwerpbesluit, een besluit of een aanvraag of ander bericht, of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet geschieden in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze, vindt deze plaats in het elektronisch gemeenteblad. Dit gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ [ of op www.leusden.nl].

  • 2. Daarnaast kan tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Leusden 2014.

Aldus besloten door de raad van de gemeente

Leusden in zijn openbare vergadering van 12 december 2013

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman mevrouw drs. A. Vermeulen

griffier voorzitter

TOELICHTING

NB Voor een goed beeld van de achtergronden kan ook de bijbehorende ledenbrief worden geraadpleegd. Zie de bijgevoegde VNG ledenbrief.

Algemeen

Kennisgevingen mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd, tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaalt (art 2:14 Awb). Door in een gemeentelijke verordening op te nemen dat dit elektronisch geschiedt, wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift. Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

Lid 1. Dit artikel gaat niet over bekendmaking, gericht op het in werking treden van besluiten, maar over kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten en aanvragen. Kennisgeven is de algemene term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten maar ook van andere documenten, die erop is gericht dat alle potentieel belanghebbenden daar effectief kennis van kunnen nemen.

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren (art. 2:14 Awb). Het artikel bepaalt dat de kennisgeving plaatsvindt in het elektronische gemeenteblad.

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (art. 139 Gemeentewet per 1 januari 2014). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor alle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisgevingen. Veel gemeenten zullen daarvoor gebruik maken van de Generieke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Gemeenten kunnen op hun eigen website een hyperlink aanbrengen naar de daar gepubliceerde regelingen.

Gemeenten kunnen ook zelf een elektronisch gemeenteblad ontwikkelen, maar moeten er op letten dat ook aan de eisen wordt voldaan in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stcr. 2008, 248). Worden de algemeen verbindende voorschriften niet op de juiste wijze bekendgemaakt, dan treden ze wellicht niet in werking. In de gemeente Leusden is gekozen voor aansluiting op de GVOP.

Lid 2. In veel gevallen kan het echter verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er velen zijn die geen toegang hebben tot het internet, en nog meer die deze toegang in theorie wel hebben maar die daar niet gemakkelijk hun weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het gemeenteblad raadplegen. Het tweede lid bepaalt daarom dat naast de elektronische kennisgeving ook andere vormen van publiciteit van belang kunnen zijn.

Het kan wettelijk onvoldoende zijn om alleen elektronisch te publiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure; dan is art. 3:12 Awb van toepassing. Daar wordt de materiële eis gesteld van een geschikte wijze van kennisgeving. Een geschikte wijze van kennisgeving houdt in dat moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

Indien in een wettelijke bepaling slechts staat opgenomen ‘dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad’ dan dient de kennisgeving hierin te geschieden. Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronische gemeenteblad zijn: art. 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, art. 78 Onteigeningswet, art. 7 Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wabo (zie onder meer art. 3:12) en de Wet ruimtelijke ordening (zie onder meer artikel 3. 8 lid 1 en lid 3). De Wet ruimtelijke ordening schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl.