Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Publicatieverordening gemeente Veere

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPublicatieverordening gemeente Veere
CiteertitelPublicatieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-07-2021Nieuwe regeling

12-12-2013

De Faam, 18 december 2013

13b.02289

Tekst van de regeling

Intitulé

Publicatieverordening gemeente Veere

 

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van 12 november 2013, nummer 13b.02278;

gelet op artikel 139, 147 en 176, eerste lid Gemeentewet, afdeling 3.6, artikel 3:12, eerste lid en artikel 2:14, tweede lid Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening;

overwegende dat het aanbeveling verdient regels te stellen over het publiceren van bekendmakingen, mededelingen, kennisgevingen of andere berichtgevingen

B E S L U I T:

vast te stellen de Publicatieverordening gemeente Veere

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

Gemeentebestuur: ieder bevoegd orgaan van de gemeente;

Publicatie: aan meer geadresseerden gerichte bekendmaking, mededeling, kennisgeving of welke andere berichtgeving dan ook.

 

Artikel 2 Aanwijzing publicatiemiddel

Indien bij of krachtens de wet voor publicatie van enig document niet uitdrukkelijk een bepaald publicatiemiddel is voorgeschreven en/of voor zover wenselijk heeft publicatie plaats in het gemeenteblad.

Artikel 3 Elektronische uitgifte

 • 1

  Het gemeenteblad wordt uitgegeven op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 • 2

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

 • 3

  Indien elektronische uitgifte van het gemeenteblad op de in het eerste lid voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het gemeentebestuur in een vervangende uitgave of andere wijze van publicatie

Artikel 4 Beschikbaar stellen afschriften

 • 1

  Op de website van de gemeente Veere vindt een verwijzing plaats naar het elektronisch gemeenteblad.

 • 2

  Aan een ieder wordt op zijn verzoek een papieren afschrift van het gemeenteblad verstrekt tegen ten hoogste de kosten van het maken van een zodanig afschrift.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Publicatieverordening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2013,

de raad van Veere,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting 1 Toelichting

TOELICHTING PUBLICATIEVERORDENING GEMEENTE VEERE

Algemene Toelichting

De Wet elektronische bekendmakingen (Web) regelt de elektronische toegankelijkheid van de regelgeving van de overheid. Sinds 1 januari 2013 worden algemeen verbindende voorschriften (avv), dit zijn voornamelijk verordeningen, al verplicht op internet in geconsolideerde vorm gepubliceerd via de invoermodule: Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Per 1 januari 2014 verplicht de Web tot het rechtsgeldig bekendmaken en daarmee inwerking laten treden van avv in een elektronisch gemeenteblad. Dit betekent dat publicatie in de Faam en het ter inzage leggen van deze voorschriften niet meer nodig is voor een rechtsgeldige bekendmaking.

In overleg met VNG en IPO heeft het Ministerie van BZK voor het elektronisch bekendmaken via hun werkmaatschappij KOOP de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) ontwikkeld. Dit is een applicatie die gemeenten helpt bij het bekendmaken van hun besluiten in een eigen elektronisch gemeenteblad op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Het GVOP is ook voor andere bekendmakingen, mededelingen, kennisgevingen en andere berichtgevingen te gebruiken.

Deze verordening is bedoeld om al die vormen van publicatie zo veel mogelijk onder te brengen in het elektronische gemeenteblad. In ieder geval voor zover dit wettelijk of vanuit de jurisprudentie mogelijk is of voor zover dit wenselijk is. Hiermee wordt naast een kostenbesparing op het huis-aan-huisblad bereikt, dat in dit elektronisch gemeenteblad zo veel mogelijk publicaties op een centrale plaats te vinden zijn en dat zij elektronisch doorzocht kunnen worden. Via een attenderingsservice is het mogelijk een digitaal abonnement op de elektronische publicaties te nemen. Om zo veel mogelijk elektronisch bekend te kunnen maken is het noodzakelijk dat de gemeenteraad de Publicatieverordening vaststelt.

Artikelsgewijze Toelichting

Artikel 1

De definitie van gemeentebestuur is overgenomen uit artikel 5 Gemeentewet om artikel 3, tweede lid, identiek te houden aan artikel 139 Gemeentewet (zoals dat luidt na 1 januari 2014).

De definitie van publicatie is opgenomen als containerbegrip om de verschillende vormen van publicaties daaronder te vatten, zoals bekendmakingen, kennisgevingen, mededelingen en andere berichtgevingen. Bekendmakingen en kennisgevingen worden hierna toegelicht.

Bekendmaking

Bekendmaking ziet op handelingen waarmee een besluit inwerking treedt. Het is opgenomen in verband met artikel 3:42 Awb. Dit artikel geeft de wettelijke grondslag voor de bekendmaking van besluiten van algemene strekking (waaronder beleidsregels, plannen met een besluitkarakter, aanwijzingen van toezichthouders en dergelijke), maar geeft niet aan welk publicatieblad gebruikt wordt. Iets dergelijks geldt voor de toepassing van artikel 176 Gemeentewet.

Kennisgeving

Kennisgeving is de algemene term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten maar ook van andere documenten, die erop is gericht dat alle potentieel belanghebbenden daar effectief kennis van kunnen nemen. Het gaat hier onder meer om aanvragen voor beschikkingen, ontwerpplannen, ontwerpbesluiten, besluiten die tot stand komen met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, mededelingen van bijvoorbeeld verzoeken van aankoop van grond, etc. Doel van deze kennisgeving is niet de inwerkingtreding van een besluit maar ervoor te zorgen dat potentieel belanghebbenden/ geïnteresseerden effectief kennis kunnen nemen van het bericht, bijvoorbeeld om zienswijzen in te dienen of de mogelijkheden van bezwaar en beroep.

Artikel 2

Uitgangspunt is dat publicaties in het elektronisch gemeenteblad plaatsvinden. Publicatie in het gemeenteblad vindt plaats als in een wettelijke regeling bijvoorbeeld de termen “publicatie in een van overheidswege uitgegeven blad” of op "andere geschikte wijze" gebruikt worden.

Dit artikel kan niet de verplichte publicatie in een bepaald medium, zoals een huis-aan-huisblad of de Staatscourant vervangen. Als in een wettelijke bepaling staat opgenomen dat kennisgeving slechts in ‘dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad’ plaatsvindt dan moet de kennisgeving hierin plaatsvinden.

Voorbeelden van wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronische gemeenteblad zijn:

• art. 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer,

• art. 78 Onteigeningswet,

• artikel 7.17 Wet milieubeheer (kennisgeving milieu-effectrapportages)

• artikel 26 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

• art. 7 Wet voorkeursrecht gemeenten,

• de Wabo (zie onder meer art. 3:12) en

• de Wet ruimtelijke ordening (Wro), o.a. art. 3. 8 lid 1 en 3. De Wro schrijft bijv. voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

• uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov), zie hieronder.

Uov

Bij de uov wordt in artikel 3:12 Awb de eis gesteld van een geschikte wijze van kennisgeving. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 augustus 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX4676) betekent ‘geschikt’ hier, dat de kennisgeving daadwerkelijk iedereen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kan hebben tegen het ontwerpbesluit. In zo’n geval is het dus onvoldoende om alleen elektronisch te publiceren.

Voor algemeen verbindende voorschriften (o.a. verordeningen) is per 1 januari 2014 de wettelijke basis voor elektronisch bekendmaken rechtstreeks gelegen in het per die datum geldende nieuwe artikel 139 Gemeentewet.

Daarnaast kunnen er gevallen zijn dat het verstandig is om niet te volstaan met elektronische publicatie, maar te voorzien in een andere wijze van publicatie. Het gemeentebestuur zal telkens een belangenafweging moeten maken. Voor deze gevallen zijn de woorden ‘en/of voor zover wenselijk’ opgenomen.

Artikel 3

Het gemeenteblad is te raadplegen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Het derde lid ziet op de omstandigheid dat het elektronisch gemeenteblad niet uitgegeven kan worden. Het gemeentebestuur heeft dan de mogelijkheid te voorzien in een vervangende uitgave of publicatie op andere wijze. In situaties van het bekendmaken van noodbesluiten en –verordeningen kan dit bijvoorbeeld het geval zijn.

Artikel 4

Op de website van de gemeente wordt verwezen naar het gemeenteblad. Dit sluit plaatsen van informatie op de website niet uit. Het is daarbij wel van belang aan te geven dat het niet om de officiële bekendmakingen gaat en waar deze dan te vinden zijn.

Overige artikelen - Deze spreken voor zich.