Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Verordening winkeltijden gemeente Diemen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Diemen 2014
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Diemen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpWinkeltijden Diemen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 3 Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Ruimere zondagsopenstelling

28-11-2013

Diemernieuws, 24-12-2013

13-65

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Diemen 2014

Raadsbesluit

 

 

Onderwerp:

 

Vaststelling "Verordening winkeltijden gemeente Diemen 2014"

 

13-65

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 15 oktober 2013

Gelet op

 • -

  het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2012 om met ingang van januari 2014 een algehele zondagopenstelling voor winkels mogelijk te maken

 • -

  op de resultaten van het overleg dat is gevoerd met de winkeliersverenigingen

 • -

  op de resultaten van de gehouden enquête naar wensen van inwoners van Diemen aangaande koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

 • -

  de wens van de gemeenteraad , vastgelegd bij raadsamendement, dat de winkelies in Diemen zo veel mogelijk vrijheid moeten krijgen om zelf te bepalen of en zo ja op welke tijden zij hun winkel op zon- en feestdagen open stellen

 • -

  de overweging van de gemeenteraad, bij raadsamendement, dat zowel de winkeliers als het winkelend publiek erbij gebaat zijn dat de winkeltijden in Diemen in belangrijke mate overeenkomen met de winkeltijden in Amsterdam

 • -

  het feit dat de gemeenteraad hiermee kiest voor een ruimere openstelling dan in de voordracht van het college is aangegeven

 • -

  op artikel 3 van de Winkeltijdenwet.

Besluit

Vast te stellen de:

Verordening winkeltijden gemeente Diemen 2014.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste

 • -

  en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 09.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds.

Deze algemene vrijstelling is niet van toepassing op Goede Vrijdag na 19.00 uur, op 24 december na 19.00 uur en op 4 mei na 19.00 uur.

Artikel 3. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast

de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 4. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden gemeente Diemen 2012 wordt met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden gemeente Diemen 2012 verleende ontheffing geldt

als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Diemen 2014.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november 2013,

De voorzitter,

De griffier,