Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Wegsleepverordening gemeente De Marne 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente De Marne 2013
CiteertitelWegsleepverordening gemeente De Marne 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 173 Wegenverkeerswet 1994; artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2013Nieuwe regeling

26-11-2013

Ommelander Courant 19 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente De Marne 2013

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  RVV 1990 : het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b)

  wet : de Wegenverkeerswet 1994;

c)besluit : het Besluit wegslepen van voertuigen ;

d)voertuig : wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

e)motorrijtuig : wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f)het college : het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

Autoberging Faber – Baflo

Hoogeweg 2

9953 TE BAFLO

De bewaarplaats van voertuigen is geopend van maandag tot en met zondag van 07.00 tot 23.00 uur. In de resterende nachtelijke uren en op feestdagen dient telefonisch contact op te worden genomen.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1)

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  a)Basistarief/voorrijkosten:

  • -

   Dagtarief: € 86,70 exclusief BTW

  • -

   Nacht- en weekend tarief: € 107,10 exclusief BTW

   b)Wegsleeptarief:

  • -

   Dagtarief: € 184,69 exclusief BTW

  • -

   Nacht- en weekend tarief: € 221,22 exclusief BTW

 • 2)

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • -

   Per etmaal: € 11,48 exclusief BTW

 • 3)

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats worden jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders aangepast op basis van de CPI Laag prijsindexering.

 • 4)

  Niet opgehaalde voertuigen, worden 4 weken na de bekendmaking van de beschikking tot oplegging van de last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 171 en 172 van de wet, verkocht door het in artikel 3 genoemde bergingsbedrijf. Uit de opbrengsten worden de kosten voor berging en bewaring betaald. Een eventueel overschot dat na verkoop van het voertuig resteert komt ten goede aan de eigenaar en indien deze niet te achterhalen is, aan de gemeente De Marne.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid , 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet , zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag waarop deze is bekendgemaakt.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Wegsleepverordening gemeente De Marne 2013”.