Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Urk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Urk
CiteertitelBijdrageregeling zonne-energie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpzonne-energie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Urk 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Algemene subsidieverordening gemeente Urk 2012.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-11-2024Nieuwe regeling

29-11-2013

www.urk.nl

2013.07626

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Urk

 

 

 

Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Urk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Urk.

 • b.

  Zonneboiler: een installatie bestaande uit een collector en een opslagvat ten behoeve van de verwarming en opslag van door zonne-energie verwarmd water. De warmte wordt voornamelijk binnenshuis gebruikt voor de levering van warm tapwater of ruimteverwarming.

 • c.

  Zonnepanelen: een voorziening waarmee door invallend licht elektriciteit wordt opgewekt welke via een omvormer op de huisinstallatie van de eigenaar (tevens bewoner) is aangesloten.

 • d.

  Aanvrager: de eigenaar van de onder e. of f. genoemde woning die de woning zelf bewoont dan wel gaat bewonen.

 • e.

  Nieuwbouwwoning nieuwbouwgebied(gebied I): een woning die is of wordt gebouwd in de Zeewijk en/of Oranjewijk en wordt of zal worden bewoond door de aanvrager.

 • f.

  Bestaande woning of nieuwbouwwoning in bestaand gebied(gebied II): een woning die is of wordt gebouwd in het aldus bestaand gebied binnen de gemeente Urk en wordt of zal worden bewoond door de aanvrager.

 • g.

  Erkend bedrijf:een bedrijf dat een erkend Uneto-VNI en/of SEI installateur is.

 • h.

  Bestaand gebied: het gebied binnen de gemeente Urk waar geen actieve grondexploitatie op van toepassing is.

Op de verstrekking van een bijdrage in het kader van deze regeling zijn eveneens de regels van de Algemene Subsidieverordening gemeente Urk 2012 van toepassing, tenzij hiervan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken. Deze regeling is bedoeld als een beleidsregel in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Criteria voor subsidiëring voor particuliere woningen

 • 2.

  1 Voor subsidie komen de in artikel 1 onder b en c genoemde maatregelen in aanmerking indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • -

   de woningen dienen te zijn gelegen in gebied I of II zoals gedefinieerd in artikel 1;

  • -

   voor de betreffende maatregel is niet eerder op dit adres een subsidie als bedoeld in artikel 1 verleend door het college;

  • -

   de maatregelen dienen nieuw te zijn, fabrieksmatig te zijn vervaardigd en te worden/zijn aangebracht door een erkend bedrijf;

  • -

   de maatregel(en) dient/dienen vooraf gemeld te zijn via een reserveringsverzoek bij het college voordat zij in/aan/op de woning worden aangebracht; een dergelijke melding (reserveringsverzoek) kan alleen middels het daartoe door het college beschikbaar gestelde formulier worden gedaan;

  • -

   de aanvragen dienen te zijn ingediend middels daartoe door het college beschikbaar gestelde formulieren (reserveringsverzoek en subsidieverzoek, zie artikel 5) onder toevoeging van de noodzakelijke bewijsstukken ( zie artikel 6).

 • 2.

  2 De in de begripsbepalingen genoemde maatregelen die zijn aangebracht voordat een reserveringsverzoek als bedoeld in artikel 5 is ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  3 De maatregelen die zijn bedoeld ter vervanging van bestaande/reeds aangebrachte maatregelen komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  4 Maatregelen welke deel uitmaken van de in het kader van de bouwaanvraag van de woning opgestelde EPC berekening komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  5 Per adres kan per maatregel slechts één maal een subsidieverzoek worden ingediend.

Artikel 3 Incidentele subsidie

Het college verstrekt een bijdrage in de vorm van een incidentele subsidie.

Artikel 4 Hoogte subsidie

Bij aanvragen verstrekt het college:

● voor een zonneboiler: een bedrag van € 300; en/of

● voor zonnepanelen: een éénmalig bedrag van € 20 per 100 wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1000 Wp en tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5000 Wp;

● voor een uitbreiding van een bestaande installatie met zonnepanelen wordt alleen het extra geïnstalleerde vermogen ten opzichte van het reeds aanwezige vermogen tot de 5000 Wp grens in de berekening meegenomen.

● per adres is voor een zonneboiler en/of zonnepanelen een maximum van in totaal € 1.000 beschikbaar. Ingeval er zowel voor zonnepanelen als voor een zonneboiler subsidie wordt aangevraagd, bedraagt de subsidie voor panelen maximaal €700 en subsidie voor de boiler maximaal € 300, derhalve gezamenlijk

€ 1.000.

Artikel 5 Aanvragen van subsidie

 • 5.

  1 Indien men voor subsidie in aanmerking wil komen dient men dit middels een reserveringsverzoek kenbaar te maken. Dit kan alleen via een door een van de gemeentelijke website te downloaden en in te dienen “reserveringsformulier”. Op grond hiervan wordt, op basis van de door aanvrager verstrekte gegevens, een voorlopig subsidiebedrag gereserveerd. Door het college wordt van de reservering een bevestiging gestuurd naar de aanvrager.

 • 5.

  2 Een subsidieaanvraag moet vervolgens worden ingediend binnen 4 maanden na de ontvangst van het in artikel 5.1.genoemde bericht van het college maar kan niet eerder worden ingediend dan na het aanbrengen, uitvoeren en in gebruik nemen van de maatregel. Ingeval van een nieuwbouwwoning dient de subsidieaanvraag binnen 4 maanden na oplevering van de woning te worden ingediend. Indiening kan alleen via een door een van de gemeentelijke website te downloaden formulier “verzoek om subsidie”.

 • 5.

  3 Alleen volledige, ondertekende en naar waarheid ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 • 5.

  4 Artikel 28 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Urk 2012 is niet van toepassing.

Artikel 6 Aanvullende stukken bij het reserveringsverzoek en de subsidieaanvraag

 • 6.

  1 Bij het reserveringsverzoek ten behoeve van een zonneboiler of zonnepaneel dient de offerte van de installateur met vermelding van merk, type, vermogen (voor zonnepanelen in Wattpiek) te worden overlegd.

 • 6.

  2 Bij het subsidieverzoek ten behoeve van een zonneboiler of zonnepaneel dient de factuur van de installateur met vermelding van merk, type, vermogen (voor zonnepanelen in Wattpiek) en datum van installatie te worden overlegd.

Artikel 7 Subsidieondergrens en plafond

Voor de bijdrage regeling is een totaalbudget van 350.000 euro beschikbaar waarvan 125.000 euro voor aanvragen in de Zeewijk en 125.000 euro voor aanvragen in de Oranjewijk (gebied I) en 100.000 euro voor aanvragen in gebied II. Aanvragen worden in behandeling genomen zolang genoemde plafonds niet zijn overschreden.

Artikel 8 Wijze van behandelen van aanvragen

 • 8.

  1 De reserveringsverzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 8.

  2 Indien na ontvangst van een reserveringsverzoek als genoemd in artikel 5.1 niet binnen 4 maanden een subsidieverzoek is ingediend, komt de aanvraag en de reservering automatisch te vervallen. Om dan alsnog voor subsidie in aanmerking te komen moet opnieuw een reserveringsverzoek en vervolgens een subsidieaanvraag worden ingediend.

 • 8.

  3 Reserveringsverzoeken en subsidieverzoeken worden in behandeling genomen zolang de in artikel 7 genoemde plafonds niet zijn overschreden.

 • 8.

  4 Onvolledige en/of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9 Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling

Reserveringsverzoeken kunnen worden ingediend tot 1 september 2017. De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2017.

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

Desgevraagd dient de aanvrager medewerking te verlenen aan een controle ter plekke door ambtenaren van de gemeente Urk of de door het college aan te wijzen medewerkers van een daarvoor ingehuurd adviesbureau. Indien geen medewerking aan een controle wordt verleend, wordt geen subsidie verleend of de reeds uitgekeerde subsidie teruggevorderd.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, met uitzondering het bepaalde in artikel 4 en 7 over de subsidie, van de bepalingen in deze verordening afwijken in gevallen waarin deze verordening of een van de beleidsregels niet voorzien, tot onbillijkheid leiden of tot situaties leiden waarmee geen aanwijsbaar belang is gediend.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Urk”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 28 november 2013,

De griffier, de voorzitter,

 

 

Toelichting.

Toelichting op de bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen

Hieronder leest u per maatregel welke stappen u moet nemen om een bijdrage van de gemeente te ontvangen. Kijkt u vooral ook eens op de website www.milieucentraal.nl, een echte aanrader waar een schat aan informatie en tips te vinden is, zoals kosten van de maatregelen, hoe snel verdien ik ze terug en nog veel meer. Ook de website van de Vereniging Eigen Huis bevat veel nuttige informatie. Wilt u weten of voor een bepaalde maatregel andere (subsidie)regelingen bestaan kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl

Zonnepanelen

Wat moet u weten om in aanmerking te komen voor subsidie?

• Zonnepanelen komen alleen voor subsidie in aanmerking als u tenminste 1000 Wattpiek (Wp) nieuwe panelen laat installeren.

• De subsidie is voor maximaal 5000 Wp. Voor meer geïnstalleerd vermogen wordt geen subsidie verleend.

• Heeft u al een installatie die u nu wilt uitbreiden dan komt alleen de uitbreiding voor subsidie in aanmerking tot maximaal 5000 Wp voor de gehele installatie (bestaand en nieuw).

• Heeft u bijvoorbeeld 4000 Wp reeds geplaatst en u wilt dit uitbreiden met 1800 Wp dan komt maximaal 1000 Wp voor subsidie in aanmerking.

• Is uw woning een monument of valt uw woning binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht dan is de plaatsing van panelen misschien niet of slechts met vergunning toegestaan. Informeer daarvoor eerst bij de gemeente.

• Panelen die geplaatst worden op asbesthoudende dakbedekkingen komen niet voor subsidie in aanmerking. Het asbest moet dan eerst op een verantwoorde wijze verwijderd worden.

 

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor subsidie?

• U dient eerst een offerte aan te vragen bij een erkend installateur. Controleer ook zelf goed of op de plaats van uw toekomstige panelen geen schaduw voorkomt. Ook een klein dakpijpje dat maar een deel van de panelen beschaduwt, vermindert het rendement. Dat geldt helemaal voor dakkapellen, schoorstenen, buurwoningen en bomen. Kijk voor meer informatie op urk.zonnekaart.nl.

• Via de gemeentelijke website www.urk.nl kunt u het ‘reserveringsverzoek’ invullen, waarbij u aangeeft welk vermogen u wilt laten installeren (in Wattpiek).

• De gemeente onderzoekt vervolgens of u aan de voorwaarden voor subsidie voldoet. Is dat het geval dan wordt het uit te keren subsidiebedrag gereserveerd mits er voldoende budget is. Natuurlijk krijgt u daar bericht van.

• U heeft vervolgens 4 maanden de tijd om de panelen te laten plaatsen door een erkend bedrijf. Ingeval van een nieuwbouwwoning dient de subsidieaanvraag binnen 4 maanden na oplevering van de woning te worden ingediend.

• Nadat de installatie is geplaatst én werkt dient u een ‘verzoek om subsidie’ bij de gemeente in. Ook dit formulier kunt u invullen via de gemeentelijke website www.urk.nl.

• Bij dit formulier moet u de factuur meesturen van de installateur waarop duidelijk is aangegeven: het merk, type en vermogen van de panelen alsmede het totale vermogen van de installatie.

• Let op: Als u dit ‘verzoek om subsidie’ niet binnen de gestelde termijn van 4 maanden indient, dan vervalt de reservering en kunt u geen aanspraak maken op de subsidie. U kunt dan wel opnieuw een verzoek om reservering indienen maar die geldt nooit voor een al getroffen maatregel of bestaande installatie. Het is dus in uw eigen belang en uw verantwoordelijkheid deze termijn in de gaten te houden.

• Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt u een zogenaamde subsidiebeschikking waarin het subsidiebedrag genoemd staat. Dit bedrag wordt op uw rekening overgemaakt. Hierbij dient u rekening te houden met een betalingstermijn van minimaal 30 dagen.

• Als u het niet eens bent met deze beschikking kunt u daartegen bezwaar aantekenen. Dit staat allemaal in de beschikking vermeld.

 

Zonneboiler en collector

Wat moet u weten om in aanmerking te komen voor subsidie?

• Is uw woning een monument of valt uw woning binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht dan is de plaatsing van collectoren misschien niet toegestaan. Informeer daarvoor eerst bij de gemeente.

• Collectoren die geplaatst worden op asbesthoudende dakbedekkingen komen niet voor subsidie in aanmerking. Het asbest moet dan eerst op een verantwoorde wijze verwijderd worden.

 

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor subsidie?

• U dient eerst een offerte aan te vragen bij een erkend installateur.

·Via de gemeentelijke website www.urk.nl kunt u het ‘reserveringsverzoek’ invullen, waarbij u aangeeft welk vermogen u wilt laten installeren (in Wattpiek).

• De gemeente onderzoekt vervolgens of u aan de voorwaarden voor subsidie voldoet. Is dat het geval dan wordt het uit te keren subsidiebedrag gereserveerd mits het daartoe bestemde budget toereikend is. Natuurlijk krijgt u daar bericht van.

• U heeft vervolgens 4 maanden de tijd om de installatie te laten plaatsen door een erkend bedrijf. Ingeval van een nieuwbouwwoning dient de subsidieaanvraag binnen 4 maanden na oplevering van de woning te worden ingediend.

• Nadat de installatie is geplaatst én werkt dient u een ‘verzoek om subsidie’ bij de gemeente in. Ook dit formulier kunt u invullen via de gemeentelijke website www.urk.nl.

• Bij dit formulier moet u de factuur meesturen van de installateur waarop duidelijk is aangegeven: het merk, type en vermogen van de zonneboiler en collector.

• Let op: Als u dit ‘verzoek om subsidie’ niet binnen de gestelde termijn van 4 maanden indient, dan vervalt de reservering en kunt u geen aanspraak maken op de subsidie. U kunt dan wel opnieuw een verzoek om reservering indienen maar die geldt nooit voor een al getroffen maatregel of bestaande installatie. Het is dus in uw eigen belang en uw verantwoordelijkheid deze termijn in de gaten te houden.

• Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt u een zogenaamde subsidiebeschikking waarin het subsidiebedrag genoemd staat. Dit bedrag wordt op uw rekening overgemaakt. Hierbij dient u rekening te houden met een betalingstermijn van minimaal 30 dagen.

• Als u het niet eens bent met deze beschikking kunt u daartegen bezwaar aantekenen. Dit staat allemaal in de beschikking vermeld.

 

I. Formulier subsidieverzoek

Subsidieverzoek toepassing zonne-energieparticuliere woningen

Dit formulier dient volledig en naar waarheid ingevuld en verzonden te worden.

Leest u alstublieft eerst aandachtig de bijdrageregeling en bijbehorende toelichting.Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.Vergeet niet de gespecificeerde nota’s bij te voegen!

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

Gemeente Urk

De heer/mevrouw ?????

Postbus 77

8320 AB URK

Naam : ____________________________________________________

Adres : ____________________________________________________

Postcode : ____________________________________________________

Woonplaats : ____________________________________________________

verklaart dat de onderstaande installatie(s) geplaatst is/zijn en in werking is/zijn.

(aankruisen wat van toepassing is)

O De aanschaf en installatie van een zonneboiler met collector

O De aanschaf en installatie van zonnepanelen (PV)

Ondergetekende geeft toestemming voor een eventuele inspectie. Hiervoor kan de gemeente telefonisch contact opnemen met de aanvrager via onstaand(e) telefoonnummer(s):

 • 1.

  ____________________

 • 2.

  ____________________

De subsidie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer: ___________________

Ten name van: __________________________________________________________

Handtekening aanvrager:

__________________________________

Datum:

 

II. Formulier Reserveringsverzoek

Reserveringsverzoek toepassing zonne-energieparticuliere woningen

Dit formulier dient volledig en naar waarheid ingevuld en verzonden te worden.

Leest u alstublieft eerst aandachtig de bijdrageregeling en bijbehorende toelichting.

Alleen volledige ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.Vergeet niet de offerte bij te voegen!

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

Gemeente Urk

De heer/mevrouw ?????

Postbus 77

8320 AB URK

Naam : ____________________________________________________

Adres : ____________________________________________________

Postcode : ____________________________________________________

Woonplaats : ____________________________________________________

Telefoon : ____________________________________________________

E-mail : ____________________________________________________

vraagt voor zijn/haar woning een bijdrage op grond van de gemeentelijke

subsidieverordening voor: (aankruisen wat van toepassing is)

O Zonneboiler met collector

O Zonnepanelen (PV) : aantal Wattpiek (WP): ________

Handtekening aanvrager:

__________________________________

Datum:

__________________________________