Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone gemeente Delfzijl

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffing parkeerschijfzone gemeente Delfzijl
CiteertitelBeleidsregels ontheffing parkeerschijfzone gemeente Delfzijl
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagebijlage 1 bij beleidsregels parkeerschijfzone Delfzijl

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet, art. 149
 2. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, art. 87
 3. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, art. 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201301-11-2013nieuwe regeling

03-12-2013

Eemsbode, 11-12-13

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone gemeente Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) bevoegd om een ontheffing te verlenen voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990.

Artikel 1: begripsbepaling

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • eigen parkeerplaats: een parkeerplaats in een garage of op een terrein, waarover de aanvrager beschikt of de beschikking kan krijgen;

 • motorvoertuig: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

 • ontheffing: een door of namens burgemeester en wethouders te verstrekken ontheffing als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990;

 • ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • parkeerschijfzone: de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990;

 • parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

 • voertuighouder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • zonegebied: het gebied waar de parkeerschijfzone van kracht is.

Artikel 2: doelgroep ontheffingen en daarbij behorende voorwaarden

In deze beleidsregels wordt onderscheid gemaakt in de volgende ontheffingen:

 • 1.

  bewonersontheffing: voor natuurlijke personen met vaste woon- en verblijfsplaats in de bijlage omcirkelde adressen;

 • 2.

  tijdelijke ontheffing: voor natuurlijke en rechtspersonen die (tijdelijke) werkzaamheden moeten verrichten in de directe nabijheid van de parkeerschijfzone.

Artikel 3: algemene voorwaarden voor ontheffing

 • 1.

  voor een ontheffing dienen leges betaald te worden tegen het in de legesverordening bepaalde tarief;

 • 2.

  ontheffingen zijn kentekengebonden;

 • 3.

  de ontheffing is uitsluitend geldig in het zonegebied;

 • 4.

  alle wettelijke voorschriften blijven onverkort van toepassing;

 • 5.

  voor het afgeven van duplicaten (zoals bij bijvoorbeeld voor een nieuwe auto) worden geen leges geheven;

 • 6.

  de ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de ontheffing geldt;

  • b.

   het gebied of straat waarvoor de ontheffing geldt;

  • c.

   het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing verleend wordt;

 • 7.

  de ontheffing dient, zolang van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, achter de voorruit van het motorvoertuig op een van buitenaf zichtbare plaats te zijn aangebracht;

 • 8.

  de ontheffinghouder is verplicht wijzigingen die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing te melden bij het college;

 • 9.

  aan de ontheffing kunnen geen rechten worden ontleend voor de periode na afloop van het ontheffingstermijn;

 • 10.

  de ontheffing garandeert niet dat voor de ontheffinghouder langs of achter de blauwe streep in de parkeerschijfzone parkeerruimte aanwezig is;

Artikel 4: voorwaarden voor bewonersontheffing

 • 1.

  voor een bewonersontheffing komt slechts in aanmerking de aanvrager die:

  • a.

   in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (hierna: GBA) staat ingeschreven als bewoner van een woning van de in bijlage 1 omcirkeld adres;

  • b.

   eigenaar of houder is van een motorvoertuig en in het bezit is van een geldig rijbewijs;

  • c.

   niet beschikt over een eigen parkeerplaats als bedoeld in artikel 1;

 • 2.

  er wordt maximaal één bewonersontheffing per adres verleend;

 • 3.

  een bewonersontheffing is maximaal één jaar geldig;

 • 4.

  een bewonersontheffing wordt alleen verleend voor artikel 25, lid 2 van het RVV 1990.

Artikel 5: voorwaarden voor tijdelijke ontheffing

 • 1.

  het college kan in het kader van werkzaamheden een tijdelijke ontheffing verlenen, indien de aanvrager aantoont dat voor de werkzaamheden het betreffende voertuig in de directe nabijheid geparkeerd moet worden;

 • 2.

  een tijdelijke ontheffing kan zich beperken tot bepaalde dagen en/of uren.

Artikel 6: aanvraag vereisten

De aanvraag om een ontheffing moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl. Bij deze schriftelijke aanvraag dient een kopie van een geldig rijbewijs en het kentekenbewijs van het bewuste voertuig meegestuurd te worden.

Artikel 7: intrekkinggronden van een ontheffing

 • 1.

  het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   wanneer de ontheffinghouder het gebied, waarvoor de ontheffing is verleend, waar hij woont verlaat;

  • c.

   wanneer er in strijd gehandeld wordt met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

  • d.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

Artikel 8: weigeringgronden

Een ontheffing kan geweigerd worden, indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit besluit.

Artikel 9: Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  dit besluit kan worden aangehaald als ‘Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone gemeente Delfzijl’;

 • 2.

  dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 november 2013.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl d.d. 3 december 2013

burgemeester,

E.A. Groot

secretaris,

P. Leeuw