Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit ex art. 2:29 APV 2013 (Categoriale vrijstelling)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex art. 2:29 APV 2013 (Categoriale vrijstelling)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex art. 2:29 APV 2013 (Categoriale vrijstelling)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit Categoriale vrijstelling op grond van de Apv 2009.

2. Dit besluit is tevens bekendgemaakt in de IJssel- en Lekstreek van 18-12-2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatstelijke verordening 2013, art. 2:29

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2013nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 17594

Verseonnr. 546754

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:29 - Categoriale vrijstelling

De burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel, gelet op artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2013;

overwegende dat:

 

het begrip inrichting zo ruim is geformuleerd dat daaronder ook gelegenheden vallen die vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid slechts een gering risico vormen en nauwelijks zorgen voor aantasting van het woon- en leefklimaat;

 

dat de horeca-activiteiten van deze gelegenheden zeer bescheiden van omvang zijn of het horeca-element ondergeschikt is aan de eigenlijke doelstelling van de inrichting;

dat de instelling van een categoriale vergunningvrije inrichtingen zal leiden tot een aanzienlijke lastenverlichting voor zowel exploitanten als de gemeente omdat geen vergunning meer hoeft te worden gevraagd en verstrekt;

 

b e s l u i t :

 

Artikel 1 Categorieën vrijgestelde inrichtingen

De volgende categorieën inrichtingen worden vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2013:

 • a.

  reguliere winkels met horeca-activiteiten van zeer bescheiden omvang;

 • b.

  ziekenhuizen, zorg- en verpleeginstellingen met horeca-activiteiten;

 • c.

  kantines bij kerken, stichtingen, verenigingen et cetera waarvan de horeca in eigen beheer is en niet verpacht aan derden, uitgezonderd buurthuizen, sportinrichtingen, sportscholen en complexen;

 • d.

  benzinestations, slijterijen, bedrijfsrestaurants en schoolkantines;

 • e.

  ijssalons tearooms, lunchrooms en vergelijkbare inrichtingen voor zover deze behoren bij een bakkerij of broodjeszaak inpandig of behorend bij een inrichting van andere aard, alwaar geen alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt;

 • f.

  het Isala Theater en soortgelijke inrichtingen, waarvan de horeca alleen tijdens reguliere openingstijden en op of rondom voorstellingen wordt geëxploiteerd.

Artikel 2 Criteria voor categorale vrijstelling

Inrichtingen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2013 indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  geopend tussen 07.00 en 22.00 uur;

 • b.

  een Drank- en Horecavergunning niet verplicht is;

 • c.

  geen sprake is van luide en levende muziek;

 • d.

  er geen terras wordt geëxploiteerd;

 • e.

  er is geen kansspelautomaat aanwezig is.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 10 december 2013.

 

De burgemeester,

J.F. Koen.