Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Uitvoeringsbesluiten, Nadere regels en Aanwijsbesluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluiten, Nadere regels en Aanwijsbesluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluiten, Nadere regels en Aanwijsbesluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Zandvoort
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpwonen en leefomgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10, derde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2011Nieuwe regeling

01-02-2011

Zandvoortse courant d.d. 3 februari 2011

Z2010/004249, registratienummer 2011/01/1636

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluiten, Nadere regels en Aanwijsbesluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening 2011

 

 

1 DE UITVOERINGSBESLUITEN EN NADERE REGELS

 

1.1 BEGRIPSBEPALINGEN

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Zandvoort;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

 

1.2 INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

 

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties
 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Sita Nederland gevestigd te Rotterdam.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   de gemeente Zandvoort voor de inzameling van categorieën huishoudelijke afvalstoffen op afroep en categorieën huishoudelijke afvalstoffen op de gemeentewerf of bij het afvalbrengpunt;

  • b.

   kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels zoals opgenomen in de verordening Subsidie Oud Papier 2006;

  • c.

   de volgende organisaties voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels:

   • ·

    Brantjes Nijssen Groep B.V. gevestigd te Haarlem voor de inzameling van oud papier en karton door middel van wijkcontainers;

   • ·

    Roele de Vries gevestigd te Wognum voor de inzameling van oud papier en karton door middel van verzamelcontainers bij scholen en verenigingen;

   • ·

    Kluivers Recycling gevestigd te Leiden voor de inzameling van glas door middel van wijkcontainers;

   • ·

    G.P. Groot gevestigd te Heiloo voor de inzameling van plastic verpakkingsmateriaal door middel van wijkcontainers;

   • ·

    Stichting Kici Kledinginzameling gevestigd te Den Haag voor de inzameling van textiel door middel van wijkcontainers;

   • ·

    SAW de Schalm gevestigd te Haarlem voor de inzameling van bruikbaar huisraad (meubilair en andere kringloopgoederen).

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • b.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • c.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • d.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • e.

  bruikbaar huisraad: meubilair en andere kringloopgoederen;

 • f.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • g.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • h.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • i.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • j.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • k.

  grof huishoudelijke afval: huishoudelijke afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om in de minicontainer of vuilniszak te worden aangeboden, zoals meubilair, vloerbedekking en gebruiksvoorwerpen. Het zijn de afvalstoffen die overblijven na het scheiden van bovenstaande categorieën. De volgende stoffen zijn geen grof huishoudelijk afval:

  • .

   huisvuil;

  • ·

   giftige, bijtende of licht ontvlambare stoffen;

  • ·

   stoffen die gevaar opleveren door zelfontbranding, besmetting of bestraling;

  • ·

   vloeibare of halfvloeibare stoffen;

  • ·

   roet;

  • ·

   stoffen die ongedierte bevatten of een overmatige stank verspreiden, zoals stoffen uit controleputjes of andere putten van de riolering;

  • ·

   tuinvuil dat niet is ontdaan van aanhangende grond of wortelstobben;

  • ·

   bomen, boomstompen;

  • ·

   zand en grond;

  • ·

   auto-onderdelen;

  • ·

   accu's;

  • ·

   puin;

  • ·

   steenwol of glaswol;

  • ·

   asbest en asbesthoudend materiaal;

  • ·

   bedrijfsafval;

  • ·

   pathologisch afval en destructiemateriaal;

  • ·

   afval afkomstig van afbraak- en sloopwerkzaamheden, balken of bielzen;

  • ·

   geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen, zakken of andere voorwerpen, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle uitgeoefend kan worden;

 • l.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • m.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via eeninzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • n.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • o.

  oude metalen;

 • p.

  autobanden;

 • q.

  schone grond;

 • r.

  bitumenhoudend afval.

 

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 

Categorie

Middel

Voorziening

Groente-, fruit- en tuinafval

door gemeente verstrekte minicontainer

ophalen huis-aan-huis

Klein chemisch afval

 

brengen lokale milieustraat, of wijkvoorziening

Glas

(wijk)glascontainer

brengen glascontainer

Oud papier en karton

(wijk)papiercontainer of door gemeente verstrekte minicontainer

brengen

(wijk)papiercontainer, of ophalen huis-aan-huis

Plastic verpakkingen

(wijk)plastic verpakkingen- container evt. met behulp van door de gemeente verstrekte zakken

brengen (wijk)plastic ver-pakkingencontainer.

Bruikbaar huisraad

 

Ophalen op afroep

Textiel

(wijk)textielcontainer of door middel van door inzamelaar verstrekte zakken

brengen textielcontainer, of ophalen huis-aan-huis door instanties

Afgedankte

Elektrische en Elektronische apparatuur

 

brengen bij leverancier of lokale milieustraat, of ophalen op afroep

Bouw- en sloopafval

 

brengen regionale milieustraat

Verduurzaamd hout

 

brengen regionale milieustraat

Grof tuinafval

 

ophalen huis-aan huis, of brengen regionale milieustraat

Asbest en asbesthoudend materiaal

 

brengen lokale milieustraat

Grof huishoudelijke afval

 

ophalen huis-aan huis, of brengen regionale milieustraat

Huishoudelijk restafval

door gemeente verstrekte minicontainer, of gele

afvalzak met gemeentelogo

ophalen huis-aan-huis

Oude metalen

 

brengen regionale milieustraat

Autobanden

 

brengen regionale milieustraat

Schone grond

 

brengen regionale milieustraat

Bitumenhoudend materiaal

 

brengen lokale

milieustraat

 

1.3 TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

 

Artikel 5 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, tweede lid, van de verordening wordt de volgende categorie personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval: de personen die woonachtig zijn in meergezinswoningen waar artikel 5, vijfde lid van de verordening van toepassing is.

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de

  volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente Zandvoort;

  • b.

   de inzameldienst en/of gemeente is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen worden verstrekt per woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de Meldlijn van de gemeente Zandvoort te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen en bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden en/of gerepareerd;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen eninzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de

  volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke

  afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn eninzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   er mogen geen huishoudelijke afvalstoffen op of naast inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen geplaatst worden;

  • e.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 7 kilogram en er mogen per perceel maximaal 20 huisvuilzakken per maand worden aangeboden;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • h.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het afvalbrengpunt;

  • i.

   aangeboden asbest en asbesthoudend materiaal dient deugdelijk te worden verpakt door middel van speciale folie, die aan inwoners van de gemeente Zandvoort zonder kosten ter beschikking wordt gesteld door de magazijnbeheerder van de lokale Milieustraat. Aangezien het niet is toegestaan asbesthoudende materialen op de milieustraat in te pakken, dienen de asbesthoudende materialen op eigen perceel of in eigen woning te worden ingepakt;

  • j.

   de afvalbrengpunten van de gemeente Bloemendaal en de gemeente Zandvoort worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • k.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van respectievelijk de gemeente Bloemendaal en de gemeente Zandvoort van toepassing;

  • l.

   de aanbieder van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • m.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval vindt huis-aan-huis plaats, grote elektrische en elektronische apparaten en bruikbaar huisraad vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • n.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan; het ter inzameling aanbieden van grof huishoudelijk afval dient ordelijk te geschieden door plaatsing op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • o.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3;

  • p.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, grote elektrische en elektronische apparaten en bruikbaar huisraad zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1.Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid,

vande verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de Bijlage 2010/11/000848, vanaf 07.00 uur;

 • b.

  grof huishoudelijk afval en grof tuinafval mogen, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 , volgens het bepaald in artikel 6.2.o, worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk om 19.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • d.

  grote elektrische en elektronische apparatuur en bruikbaar huisraad worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • e.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 22.00 worden gebruikt;

 • f.

  in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, kunnen door het college, in verband met feestdagen en bijzondere evenementen, andere dagen worden vastgesteld, tijdens welke huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden. Deze vastgestelde dag(en) wordt (worden) tijdig bekend gemaakt in de plaatselijke media.

   

Artikel 8 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente Zandvoort voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt aan de betrokkenen.

 • 2.

  Indien er sprake is van het overdragen van een woning, kunnen op grond van het gestelde in artikel 12, eenmalig huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden aan de inzameldienst op een alternatieve inzameldag die past binnen de reguliere planning van de inzameldienst.

 

Artikel 9 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

 

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

 

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

  • a.

   het aanbieden dient te geschieden in gesloten zakken, gesloten containers, gesloten vaatwerk of andere gesloten inzamelmiddelen, en

  • b.

   het is verboden losse afvalstoffen aan te bieden, en

  • c.

   aanbieden mag uitsluitend op de dag van inzameling, en

  • d.

   op de inzameldag dienen de inzamelmiddelen direct na lediging verwijderd te worden, en

  • e.

   de bedrijfsafvalstoffen dienen zo dicht mogelijk bij de inrichting aangeboden te worden, en

  • f.

   het inzamelmiddel dient gekenmerkt te zijn als zijnde behorende tot de inrichting die de afvalstoffen aanbiedt, en

  • g.

   de aanbiedplek dient na lediging door de rechthebbende van het inzamelmiddel leeg en schoon te worden achtergelaten.

 

1.4 TOEZICHTHOUDERS AFVALSTOFFENVERORDENING  

Het college,

 

overwegende;

 • ·

  dat de gemeente Zandvoort een aantal door de wet aangewezen toezichthoudende taken heeft;

 • ·

  dat voor een efficiënte uitvoering van deze taken toezichthoudende ambtenaren moeten worden belast met het houden van toezicht binnen het grondgebied van de gemeente op de naleving van het bepaald bij of krachtens deze wetten;

 • ·

  dat op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het college bevoegd is (voor de op deze wet gebaseerde Afvalstoffenverordening 2011) toezichthouders aan te wijzen;

 • ·

  dat door de aanwijzing de bevoegdheden als genoemd in afdeling 5.2 van de Algemene wet Bestuursrecht van toepassing zijn;

gelet op:

 

artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en

artikel 25 van de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Zandvoort;

 

besluiten:

 

 • 1.

  de personen als aangewezen bij besluit “Aanwijsbesluit toezichthouders gemeente Zandvoort, PWN en Waternet” (Z2010-008577) aan te wijzen voor het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening 2011 en het bij of krachtens de Afvalstoffenverordening 2011 bepaalde;

 • 2.

  dit besluit treedt in werking één dag na de bekendmaking.

 

 

1.5 INWERKINGTREDING

 

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 4 februari 2011, de dag waarop de Afvalstoffenverordening 2011 in werking treedt.

 

1.6 CITEERBEPALING

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluiten, Nadere regels en Aanwijsbesluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening 2011 van de gemeente Zandvoort.

1.7 BIJLAGE BIJ UITVOERINGSBESLUIT BEHOREND BIJ DE AFVALSTOFFENVERORDENING

Verordening artikel 11, lid 1, Aanwijsbesluiten artikel 7.1.a

 

Aangewezen dagen en tijden voor het overdragen of aanbieden.

 

Voor wat betreft groente-, fruit en tuinafval in groene containers als bedoeld in artikel 10 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Zandvoort 2011: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 07.00 tot 17.00 uur op onderstaande route gedurende de even weken.

De houder van een container dient deze zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 19.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg te verwijderen.

 

Voor wat betreft huishoudelijk restafval in grijze containers als bedoeld in artikel 10 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Zandvoort 2011: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 07.00 tot 17.00 uur op onderstaande route gedurende de oneven weken.

De houder van een container dient deze zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 19.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg te verwijderen.

 

Maandagwijk:

 

Boulevard Paulus Loot; Brederodestraat; Cort van der Lindenstraat; De Savornin Lohmanstraat; De Schelp; De Wittstraat; Dr. C.A. Gerkestraat; Dr. de Visserstraat; Dr. Kuyperstraat; Dr. Schaepmanstraat; Frederik Hendrikstraat; Haarlemmerstraat; Hogeweg; Ir. G. Friedhoffplein; Koninginneweg (tussen Haarlemmerstraat en Prinsesseweg) Lijsterstraat; Marisstraat; Marnix van St. Aldegondestraat; Middenweg; Mr. Troelstrastraat; Nassauplein; Oosterparkstraat; Paradijsweg; Prins Mauritsstraat; Prinsesseweg (tussen Haarlemmerstaat en de Koninginneweg); Schelpstraat; Seinpostweg; Strandweg; Thorbeckestraat; Tolweg (tussen Dr. C. A. Gerkestraat en Haarlemmerstraat); Torenstraat; Vlaaijeweg; Vuurboetstraat; Westerparkstraat; Zandvoortselaan (van nr. 2 tot nr. 77); Zuiderstraat; Zwarteweg.

 

Dinsdagwijk:

 

A. J. van der Moolenstraat; Achterom; Achterweg; Agnetastraat; Badhuisplein; Bakkerstraat; Bilderdijkstraat; Bodeweg; Boulevard de Favauge; Brugstraat; Burg. Beeckmanstraat; Burg. Engelbertsstraat; Burg. v. Fenemaplein; Buureweg; Constantijn Huygensstraat; Cornelis Slegersstraat; Cornelis van de Werffstraat; Da Costastraat; De Favaugeplein; De Genestetstraat; Dennenpad; Diaconiedwarsstraat; Diaconiehuisstraat; Dorpsplein; Duinstraat; Duinweg; Fazantenstraat; Frans Zwaanstraat; Gasthuisplein; Gasthuisstraat; Grote Krocht; Haltestraat; Hasebroekstraat; Helmersstraat; Hobbemastraat; Hofdijkstraat; Hulsmanstraat; IJsbrand de Jongstraat; J. P. Heijeplantsoen; Jan Koperstraat; Jan Snijerplein; Jan Steenstraat; Kanaalweg; Kerkdwarspad; Kerkdwarsstraat; Kerkpad; Kerkplein; Kerksteeg; Kerkstraat; Koninginneweg (tussen Prinsesseweg en Kostverlorenstraat); Koningstraat; Kosterstraat; Kromboomsveld; Kruisstraat; L’Amistraat; Leeuwerikenstraat; Louis Davidsstraat; Matthijs Molenaarstraat; Meeuwenpad; Mussenpad; Nicolaas Beetslaan; Nieuwstraat; Noorderstraat; Oosterstraat; Oosterveld; Oranjestraat; Pakveldstraat; Passage; Patrijzenstraat; Petrus de Blockstraat; Piet Leffertsstraat; Pieter Paapstraat; Poststraat; Potgieterstraat; Prinsenhofstraat; Prinsesseweg (tussen Koninginneweg en de Louis Davidsstraat); Raadhuisplein; Ronald Ketellapperstraat; Rozenobelstraat; Salomon Bartelsstraat; Sandrinastraat; Sara Roosstraat; Schelpenplein; Schoolplein; Schoolstraat; Schuitengat; Smedestraat; Spoorbuurtstraat; Stationsstraat; Swaluëstraat; Ten Kateplantsoen; Tollensstraat; Tolweg (tussen Dr. C. A. Gerkestraat en Frans Zwaanstraat); Van Lennepweg; Van Ostadestraat; Verlengde Haltestraat; Verzetsplein; Vinkenstraat; Voermanderijpad; Vondellaan (tussen Haltestraat en de van Lennepweg); Wagenmakerspad; Westerstraat; Willem Draijerstraat; Willem Gertenbachstraat; Willemstraat; Witte Veld; Zeestraat; Zr. Dina Brondersstraat; Zuidbuurt.

 

Donderdagwijk:

 

Beatrixplantsoen; Bentveldsduin; Bentveldweg; Berkenlaantje; Blinkertweg; Bramenlaan; Burg. Nawijnlaan; Dennenlaantje; Duindoornhof; Duindoornlaan; Duinrooslaan; Duinwindelaan; Ebbingeweg; Emmaweg; Groot Bentveld; Herman Heijermansweg; Julianaweg; Kennemerweg; Kostverlorenstraat; Langelaan; Max Euwestraat; P N Quarles v. Uffordlaan; Parnassialaan; Regentesseweg; Saxenrodeweg; Sophiaweg; Taxuslaan; Teunisbloemlaan; Van Stolbergweg; Vlierlaantje; Weimarweg; Westerduinweg; Wikkelaan; Wilgenlaantje; Wilhelminaweg; Zandvoortselaan(van nr. 78 tot en met nr. 379); Zuidlaan.

 

Vrijdagwijk:

 

Ampèrestraat; Boerlagestraat; Burg. v. Alphenstraat; Catharina v. Renesstraat; Celsiusstraat; Curiestraat; Darwinstraat; De Ruyterstraat; Dr Jac P Thijsseweg; Dr Joh G Mezgerstraat; Dr. Smitstraat; Duinpieperpad; Duintjesveldweg; Eltzbacherstraat; Fahrenheitstraat; Flemingstraat; ’s Gravesandestraat; Heimansstraat; Ir E J J Kuindersstraat; Jacob Catsstraat; Jacob van Heemskerckstraat; Jan Evertsenstraat; Kamerlingh Onnesstraat; Karel Doormanstraat; Keesomplein; Keesomstraat; Kochstraat; Koper Passarel; Linnaeusstraat; Lorentzstraat; Martinus Nijhoffstraat; Musschenbroekstraat; Noorderduinweg; Ontvanger Schoutenstraat; Pasteurstraat; Piet Heinstraat; Professor Zeemanstraat; Professor van de Waalstraat; Reamurstraat; Reinwardtstraat; Secr. Bosmanstraat; Staringstraat; Stationsplein; Thomsonstraat; Tjerk Hiddesstraat; Treubstraat; Trompstraat; Van Galenstraat; van Kinsbergenstraat; Van Leeuwenhoekstraat; Van Speijkstraat; Voltastraat; Vondellaan (van nr. 32 tot en met nr. 42); Visserspad; Wattstraat; Willem Kloosstraat.

 

Voor wat betreft grof huishoudelijk restafval als bedoeld in artikel 10 van de

Afvalstoffenverordening van de gemeente Zandvoort 2011, woensdag

vanaf 07.00 tot 19.00 volgens onderstaand schema.

 

Maandagwijk:

 eerste woensdag van de maand.

Dinsdagwijk:

 tweede woensdag van de maand.

Donderdagwijk:

 derde woensdag van de maand.

Vrijdagwijk:

 vierde woensdag van de maand.

 

Voor wat betreft oud papier en karton als bedoeld in artikel 10 van de

Afvalstoffenverordening van de gemeente Zandvoort 2011, dinsdag of donderdag vanaf 07.00 tot 17.00 uur volgens onderstaande wijkindeling.

De houder van een container dient deze zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 19.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg te verwijderen.

 

Maandagwijk:

 1 dinsdag per maand, aangegeven op de Afvalwijzer.

Dinsdagwijk:

 1 donderdag per maand, aangegeven op de Afvalwijzer.

Donderdagwijk:

 1 dinsdag per maand, aangegeven op de Afvalwijzer.

Vrijdagwijk:

 1 dinsdag per maand, aangegeven op de Afvalwijzer.