Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Noorderzijlvest

Verordening Digitale Bekendmaking Noorderzijlvest 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Noorderzijlvest
Officiële naam regelingVerordening Digitale Bekendmaking Noorderzijlvest 2013
CiteertitelVerordening Digitale Bekendmaking Noorderzijlvest 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:12
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14, lid 2
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42, lid 2
 4. Waterschapswet, art. 56
 5. Waterschapswet, art. 73
 6. Waterschapswet, art. 78, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201301-10-2013nieuwe regeling

27-05-2013

Dagblad vh Noorden en Leeuwarder Courant

Onbekend.
01-10-2013nieuwe regeling

27-05-2013

Dagblad vh Noorden en Leeuwarder Courant

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Digitale Bekendmaking Noorderzijlvest 2013

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest:

overwegende dat het voor de rechtsgeldige digitale bekendmaking van besluiten op basis van artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om een verordening voor digitale bekendmaking vast te stellen

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvestd.d. 27 maart 2013gelet op de artikelen 3:12, eerste lid in samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Algemene wetbestuursrecht en artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht;

mede gelet op de artikelen 56, 73 en 78, eerste lid, Waterschapswet;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening Digitale Bekendmaking Noorderzijlvest 2013

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Bekendmaking: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 2.

  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplicht voorgeschreven inspraakprocedure dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure.

 • 4.

  Elektronisch waterschapsblad: een door het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Artikel 2. Wijze van bekendmaken

 • 1. Iedere bekendmaking vindt uitsluitend plaats in een elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of regelgeving ook een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 2. Het elektronisch waterschapsblad is voor een ieder te raadplegen op de website van waterschap Noorderzijlvest: www.noorderzijlvest.nl

 • 3. De bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, kan het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest besluiten om een advertentie te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.

Artikel 3. Terinzagelegging

 • 1. De terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) geschiedt uitsluitend door plaatsing op de website van waterschap Noorderzijlvest: www.noorderzijlvest.nl, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest besluiten om de stukken fysiek ter inzage te leggen.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2013.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als de ‘Verordening Digitale Bekendmaking Noorderzijlvest 2013’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van het Algemeen Bestuur van het

waterschap Noorderzijlvest, gehouden

op 27 mei 2013 te Groningen.

Het Algemeen Bestuur:

drs. L.P. Middel, dijkgraaf

ing. W.F. Brenkman MSc., plv secretaris

Toelichting bij de Verordening Digitale Bekendmakingen Noorderzijlvest 2013

Algemeen

De Wet elektronische bekendmaking (Web) is op 1 juli 2009 in werking getreden. De Web regelt voor algemeen verbindende voorschriften (artikel 73 Waterschapswet) en andere besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht (artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht) de bevoegdheid tot elektronisch bekendmaken. Deze bevoegdheid zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip worden omgezet in een verplichting. De Web heeft niet geleid tot een wijziging van artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Uit jurisprudentie van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State1 blijkt dat het alleen bij wettelijk voorschrift toegestaan is om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken. Onder een wettelijk voorschrift wordt ook verstaan een verordening. Door het vaststellen van deze verordening wordt hieraan voldaan.

Uit oogpunt van duidelijkheid en transparantie is in deze verordening de elektronische bekendmaking van alle bekendmakingen vastgelegd en niet alleen van ontwerpbesluiten.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze begripsomschrijving bevat een opsomming van de verschillende soorten bekendmakingen die onder deze verordening vallen. Het gaat hier bijvoorbeeld besluiten van algemene strekking, algemeen verbindende voorschriften, projectplannen, de legger, beleidsregels en watervergunningen.

 • 2.

  Een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb is een schriftelijke beslissing van eenbestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 • 3.

  In dit lid is een omschrijving van een ontwerpbesluit opgenomen.

 • 4.

  In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentraleoverheden zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronisch waterschapsblad moetvoldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden. Bij waterschap Noorderzijlvest vinden alle bekendmakingen plaats in een elektronisch waterschapsblad dat aan de gestelde eisen voldoet.

Artikel 2. Wijze van bekendmaken

 • 1.

  De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van dezakelijke inhoud ervan in het elektronisch waterschapsblad. Voor algemeen verbindende voorschriften geldt dat deze integraal in het elektronisch waterschapsblad opgenomen moeten worden. In artikel 73 Waterschapswet is niet geregeld dat volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud van het algemeen verbindend voorschrift. Dit in tegenstelling tot artikel 3:12 en 3:42 Awb. In bijzondere wet- of regelgeving kan een andere wijze van bekendmaken voorgeschreven zijn zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij beslissingen van het stembureau op basis van het Waterschapsbesluit.

 • 2.

  In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het waterschapsblad elektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door plaatsing op een door het dagelijks bestuur te bepalen internetadres. Het internetadres waar het waterschapsblad van waterschap Noorderzijlvest is te raadplegen is www.noorderzijlvest.nl .

 • 3.

  De officiële, rechtsgeldige, bekendmaking is de elektronische bekendmaking.

 • 4.

  In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om naast de elektronische bekendmaking tevens een advertentie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad te plaatsen. Een voorbeeld hiervan kan zijn de bekendmaking van de Schouw. De advertentie is dan slechts een service aan het publiek. In de advertentie dient te worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad. Er dient zeer terughoudend om te worden gegaan met het plaatsen van een advertentie.

Artikel 3. Terinzagelegging

In dit artikel is geregeld dat de terinzagelegging van het (ontwerp)besluit met eventuele bijlage(n) uitsluitend elektronisch plaatsvindt op de website van waterschap Noorderzijlvest, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven. Te denken is in dat verband aan de in artikel 6.16 Waterwet voorgeschreven ter inzagelegging van de ontwerp- watervergunning in de gemeente waar de handeling geheel of in hoofdzaak wordt verricht,

Het is ook mogelijk, om in afwijking van de elektronische terinzagelegging, stukken fysiek ter inzage te leggen op het kantoor van waterschap Noorderzijlvest.

Artikel 4. Inwerkingtreding

In dit artikel is geregeld dat de verordening in werking treedt op 1oktober 2013.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening heeft als citeertitel: ‘Verordening Digitale Bekendmakingen Noorderzijlvest 2013’.