Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen (NH)

Besluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen (NH)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur
CiteertitelAanwijzingsbesluit 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit aanwijzingsbesluit vervangt het aanwijzingsbesluit 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening 2014, art. 2
 2. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen, artt. 7 en 8
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

24-12-2013

Gemeentekrant, 25 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT TOT AANWIJZING WEGGEDEELTEN EN TERREINEN VOOR BETAALD PARKEREN EN TOT HET STELLEN VAN VOORSCHRIFTEN VOOR HET IN WERKING STELLEN VAN PARKEERAPPARATUUR (AANWIJZINGSBESLUIT 2014)

 

 

Het college van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling d.d. 23 oktober 2013;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening 2014 en de artikelen 7 en 8 van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen;

 

b e s l u i t :

 

als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders en waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onder a van de geldende verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd:

 

I.

a. aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in Bergen:

Zone A , B, D en E:

Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met het kenmerk 2014-pb-bg-006;

 

b.aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in Bergen aan Zee:

Zone A, B en D:

Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met het kenmerk 2014-pb-baz-004;

 

c.aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in Egmond aan Zee:

Zone A, B, C en D:

Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met het kenmerk 2014-pb-egmaz-006;

 

d.aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in Schoorl:

Zone A en B:

Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met kenmerk 2014-pb-sch-006;

 

e.aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in Hargen aan Zee:

Zone F:

Zoals aangeduid op bijbehorende kaart met kenmerk 2014-pb-haz-002.

 

II. dat op plaatsen in zone A zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende kaarten met de kenmerken 2014-pb-bg-006, 2014-pb-baz-004, 2014-pb-egmaz-006, 2014-pb-sch-006, een maximale parkeerduur geldt van 1 uur en 30 minuten.

 

III. dat het betaald parkeren op alle in dit aanwijzingsbesluit genoemde locaties geldt op alle dagen van de week van 10.00 uur tot 19.00 uur;

 

IV.

 • a.

  dat het betaald parkeren zoals genoemd onder I.b, I.c en 1.e geldt van 1 maart tot en met 31 oktober;

 • b.

  dat het betaald parkeren zoals genoemd onder I.a en I.d gedurende het gehele jaar van toepassing is;

 

V.

 • a.

  dat op plaatsen bedoeld onder I, de parkeerapparatuur in werking gesteld dient te worden bij aanvang van het parkeren door het inwerpen van muntstukken van: € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 dan wel door middel van een chipknip of d.m.v. een parkeerkaart.

 • b.

  er dienen tenminste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de gebruikte chipknip(pen) dient tenminste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren;

 

VI. het gestelde onder artikel V is niet van toepassing indien bij aanvang van het parkeren met behulp van een mobiele telefoon of een ander vergelijkbaar elektronisch middel aan de betalingsverplichting wordt voldaan.

 

VII.

dat op alle plaatsen met uitzondering van de plaatsen met een individuele parkeermeter de door de parkeerautomaat vervaardigde bon zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het voertuig achtergelaten dient te worden.

 

VIII.

het gestelde onder artikel VII is niet van toepassing indien met behulp van een mobiele telefoon of een ander vergelijkbaar elektronisch middel aan de betalingsverplichting wordt voldaan.

 

IX.

 • a.

  dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2014;

 • b.

  dat op het onder a bedoelde tijdstip het “Besluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het inwerking stellen van parkeerapparatuur (Aanwijzingsbesluit 2013)” als vastgesteld op 30 oktober 2012 vervalt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Bergen op

24 december 2013

de secretaris, de burgemeester,