Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Verordening winkeltijden Someren 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Someren 2014
CiteertitelVerordening winkeltijden Someren 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201301-12-2013Nieuwe regeling

27-11-2013

t Contact, 4-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Someren 2014

De raad van de gemeente Someren;

overwegende dat het sinds de wijziging van de Winkeltijdenwet (inwerkingtreding 1 juli 2013) noodzakelijk is om de Verordening winkeltijden Someren 1996 aan te passen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het advies van de commissie Burger en Bestuur van 14 november 2013;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening winkeltijden Someren 2014:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur.

 • 2.

  Voor de in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen en zon- en feestdagen na 22.00 uur en/of vóór 06.00 uur.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De Verordening winkeltijden Someren 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 december 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Someren 2014.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,

 

de raadsgriffier,

J.Laurens Janse-Oostdijk

de voorzitter,

A.P.M. Veltman