Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
BEL Combinatie

Regeling ambtseed

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBEL Combinatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling ambtseed
CiteertitelRegeling ambtseed
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWettenbank
Externe bijlageBijlage 1 Verklaring ambtseed of belofte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Regeling is ook gepubliceerd in de Hei & Wei en het Larens Journaal.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO, art. 15:1a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2013nieuwe regeling

24-04-2013

De Rotonde 18-10-2013

besluit 24-4-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling ambtseed

De colleges en gemeenteraden van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en het Algemeen bestuur van de BEL Combinatie;

 

gelet op artikel 15:1a van de CAR-UWO;

 

gehoord en met instemming van de Ondernemingsraad d.d. 14 mei 2013;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de ‘Regeling Ambtseed’.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

werkgever: de gemeente Blaricum, Eemnes, Laren of de BEL Combinatie;

ambtenaar: de ambtenaar in dienst van werkgever in de zin van de CAR/UWO, dan wel degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft gesloten;

ambtseed: de eed als bedoeld in artikel 15:1a van de CAR/UWO;

ambtsbelofte: de belofte als bedoeld in artikel 15:1a van de CAR/UWO.

Artikel 2 Toepassing

Het afleggen van de ambtseed of –belofte wordt verplicht gesteld voor de huidige en nieuw aangestelde ambtenaren. Nieuw aan te stellen ambtenaren worden in de sollicitatieprocedure vooraf geïnformeerd over de af te leggen ambtseed/-belofte. De ambtenaar wordt schriftelijk uitgenodigd voor het afleggen van de eed/belofte. De ambtseed/-belofte wordt door de ambtenaar afgelegd ten overstaan van de voorzitter van het DB, de directeur, de burgemeester of de voorzitter van de raad.

Artikel 3 Keuze ambtseed of ambtsbelofte

De ambtenaar is vrij in zijn keuze tussen het afleggen van de eed of belofte.

Artikel 4 Afleggen ambtseed/-belofte

Het afleggen van de eed/belofte gebeurt als volgt:

De persoon die de eed/belofte afneemt, leest de tekst van de eed/belofte duidelijk voor;

De ambtenaar die de eed aflegt, steekt vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten op en spreekt daarbij de woorden uit: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.

De ambtenaar die de belofte aflegt, spreekt de woorden uit: “Dit verklaar en beloof ik”. Het afleggen en afnemen van de eed/belofte vindt waar mogelijk staande plaats.

Artikel 5 Inhoud eed/belofte

De tekst van de eed/belofte luidt als volgt:

 

Ik <naam> , ambtenaar in dienst van <de BEL-combinatie/gemeente Blaricum/gemeente Eemnes/gemeente Laren>, <zweer/beloof> het volgende:

Ik zal trouw zijn aan de grondwet en aan de overige wetten van het rijk. Ik zal me inzetten voor de rechten en het welzijn van burgers. Ik zal onpartijdig handelen, dus ik zal niet discrimineren en geen voorkeursbehandelingen verlenen. Ik zal mijn taken plichtsgetrouw en nauwgezet vervullen. Ik zal vertrouwelijk omgaan met politiek gevoelige en vertrouwelijke informatie. Ik zal zorgvuldig en integer omgaan met mijn werkomgeving, mijn collega’s en gemeentelijke eigendommen. Ik zal mij steeds een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van mijn handelen.

<Dit verklaar en beloof ik> of <Zo waarlijk helpe mij God Almachtig>

Artikel 6 Ondertekenen verklaring

Naast het mondeling afleggen van de eed/gelofte, wordt in tweevoud een verklaring conform bijlage 1 ondertekend. Eén exemplaar wordt toegevoegd aan het personeelsdossier; het andere wordt uitgereikt aan degene die de eed/belofte heeft afgelegd.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin (de toepassing van) deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan de werkgever van deze regeling afwijken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Ambtseed" en treedt in werking met ingang van de datum van publicatie en bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Blaricum d.d. 7 mei 2013

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. Hogendoorn mevr. J. de Zwart - Bloch

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Eemnes d.d. 7 mei 2013

de secretaris, de burgemeester,

ing. P.H. van Dijk R. van Benthem RA

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Laren d.d. 7 mei 2013

de wnd secretaris, de burgemeester,

mr. A.J.M. de Bruijn drs. E.J. Roest

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie d.d. 24 april 2013

de secretaris, de voorzitter,

Mevr. I.M. van Zon drs. E.J. Roest

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Blaricum d.d. 17 september 2013

P.C.M. de Groot mevr. J. de Zwart - Bloch

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eemnes d.d. 23 september 2013

J.A. de Bruijn R. van Benthem RA

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Laren d.d. 25 september 2013

drs. T.W. Zwemmer drs. E.J. Roest