Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Verordening inzake kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
CiteertitelWijzigingsbesluit Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-20202e wijziging

13-11-2018

gmb-2018-259219

VBO/2166358
31-12-201501-01-2019Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad, 31-12-2015

SBC/1529068
01-01-201401-01-2016Nieuwe regeling

19-11-2013

Gemeentenieuws, 2013-12-11

2013, SBC/1087161

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 oktober 2013, kenmerk SBC/1087161;

 

overwegende,

dat het noodzakelijk is een nieuwe, integrale Verordening inzake kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vast te stellen in verband met majeure wijzigingen;

 

gelet op de artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de volgende

Verordening inzake kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

 

Artikel 1 Heffingen waarvoor kwijtschelding wordt verleend

Kwijtschelding kan aangevraagd en verleend worden voor:

 • 1.

  Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing, voor zover dit betreft artikel 3, lid 1 van die verordening;

 • 2.

  Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen;

 • 3.

  Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing;

 • 4.

  Verordening op de heffing en invordering van leges, voor zover het betreft:

  • a.

   de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 2.2 van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht;

  • b.

   [vervallen]

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Voor alle overige gemeentelijke heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Kosten van bestaan
 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100%.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100% van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Op de datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening kwijtschelding belastingen 2001, vastgesteld op 4 juli 2000 en laatstelijk gewijzigd op 26 mei 2009, ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 november 2013.

De griffier, De voorzitter,

M. van Hall A.A.M. Brok