Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Gedragscode bestuurlijke integriteit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode bestuurlijke integriteit
Citeertitelgedragscode Veere 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-201310-10-2019Nieuwe regeling

14-11-2013

de Faam, 27 november 2013

13b.02022

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode bestuurlijke integriteit

De raad van de gemeente Veere;

Gelezen het voorstel van het presidium;

Besluit:

1. Vast te stellen de volgende gedragscode Veere 2013;

2. In te trekken de door de gemeenteraad op 18 december 2003 vastgestelde gedragscode.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.1

  Deze gedragscode geldt voor politiek ambtsdragers van gemeente met inbegrip van de burger-leden van de raadscommissies, tenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt.

   

 • 1.2

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is

  vindt bespreking plaats in de vergadering van de gemeenteraad, de raadscommissie of het college.

   

 • 1.3

  De code is openbaar en voor iedereen makkelijk toegankelijk.

   

 • 1.4

  Politiek ambtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

   

 • 1.5

   Een politiek ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

Artikel 2 Belangenverstrengeling

 • 2.1

  Een politiek ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen.

   

 • 2.2

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politiek ambtsdrager (de

  schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

   

 • 2.3

  Een oud-politiek ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn

  ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden

  voor de gemeente.

   

 • 2.4

  Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politiek ambtsdrager over een

  onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in

  hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

   

 • 2.5

  Een politiek ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins

  persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de

  gemeente, onthoudt zich van deelname aan de

  besluitvorming over de betreffende opdracht.

   

 • 2.6

  Een politiek ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente,

  geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

   

 • 2.7

  Een politiek ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico

  vormen voor een integere invulling van de politieke functie.

   

 • 2.8

  Een politiek ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn

  nevenfuncties en q.q-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden

  verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn.

   

 • 2.9

  Een politiek ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie, tenzij

  dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen

  ten goede aan de kas van gemeente. Voor een voltijds bestuurder vindt verrekening plaats met inkomsten uit niet aan het ambt gebonden

  nevenfuncties.

   

Artikel 3 Informatie

 • 3.1

  Een politiek ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij

  uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke

  gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

   

 • 3.2

  Een politiek ambtsdrager houdt geen informatie achter.

   

 • 3.3

  Een politiek ambtsdrager verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

   

 • 3.4

  Een politiek ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke

  betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

   

 • 3.5

  Een politiek ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail- en

  internetfaciliteiten alsmede met de sociale media van de gemeente.

Artikel 4 Geschenken, diensten en uitnodigingen

 • 4.1

  Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten

  indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In

  onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden

  geschenken of andere voordelen.

   

 • 4.2

   Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie

  ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

   

 • 4.3

  Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie

  ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen zijn

  eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen worden wel

  gemeld maar kunnen worden behouden.

   

 • 4.4

  Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is

  gebeurd, meldt een politiek ambtsdrager dit in het bestuursorgaan waarvan hij deel

  uit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt

  genomen.

   

 • 4.5

  Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden

  niet geaccepteerd.

   

 • 4.6

  Een politiek ambtsdrager bespreekt in het bestuursorgaan waar hij deel van uit

  maakt uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

   

Artikel 5 Voozieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse dienstreizen

 • 5.1

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan

  kunnen worden aangetoond. Een politiek ambtsdrager is terughoudend bij het in

  rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek

  bevinden.

   

 • 5.2

  Een politiek ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden

  vergoed.

   

 • 5.3

  In geval van twijfel over een declaratie of over het correct gebruik van een

  creditcard door een bestuurder, wordt dit voorgelegd aan de burgemeester en zonodig ter besluitvorming aan de gemeenteraad.

   

 • 5.4

  Een politiek ambtsdrager die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een

  buitenlandse reis (daaronder valt ook een reis naar de landen van het Koninkrijk in

  de Caraïben en de BES-eilanden) te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse

  reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het

  bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. Indien het toestemming aan een bestuurder betreft wordt de gemeenteraad van de besluitvorming in het college op de hoogte gesteld.

   

 • 5.5

  Een politiek ambtsdrager meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een

  uitnodiging daartoe in het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt en verschaft

  daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen,

  de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van

  de reis verslag wordt gedaan.

   

 • 5.6

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een politiek ambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan als dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente, de provincie of het waterschap daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

   

 • 5.7

  Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de

  gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar niet verboden maar wordt in het algemeen ontraden. In ieder geval wordt dit bij de besluitvorming betrokken.

   

 • 5.8

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts

  beperkt toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvorming. De extra

  reis- en verblijfkosten en de fiscale gevolgen komen volledig voor rekening van de

  politiek ambtsdrager.

   

 • 5.9

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan tenzij het de bruikleen betreft van een computer of tablet die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt.

   

Domburg, 14 november 2013.

De raad van de gemeente Veere,

De griffier, De voorzitter,