Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening, regelende de organisatie en de uitvoering van de in artikel 162, eerste lid, van de Wet geluidhinder omschreven taak (Verordening op de geluidmetingen gemeente Ferwerderadiel)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende de organisatie en de uitvoering van de in artikel 162, eerste lid, van de Wet geluidhinder omschreven taak (Verordening op de geluidmetingen gemeente Ferwerderadiel)
CiteertitelVerordening op de geluidmeting gemeente Ferwerderadiel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening regelende de organisatie en de uitvoering van de in artikel 162, eerste lid, van de Wet Geluidhinder omschreven taak (Verordening op de geluidmetingen gemeente Ferwerderadiel)”, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 november 1981, is ingetrokken.

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 18-10-2001.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet geluidhinder, artikel 162, vierde lid
 2. Gemeentewet, artikel 168

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002nieuwe regeling

18-10-2001

Geen.

7/90.01

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende de organisatie en de uitvoering van de in artikel 162, eerste lid, van de Wet geluidhinder omschreven taak (Verordening op de geluidmetingen gemeente Ferwerderadiel)

De raad der gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2001, nummer 7/90.01;

 

gelet op het bepaalde in artikel 162, vierde lid, van de Wet geluidhinder, juncto artikel 168 van de Gemeentewet;

 

gelet op het advies van de raad van de Regio Friesland - Noord van 13 oktober 1981 (bijlagenr. 0981b).

 

besluit:

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet

:

Wet geluidhinder;

b. de minister

:

de minister van volksgezondheid en milieuhygiëne;

c. de geluidmeetdienst

:

de geluidmeetdienst van de Regio Friesland – Noord.

Artikel 2  

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de, voor een goede uitvoering van de taken door de wet aan hem opgelegd, noodzakelijke geluidmetingen worden verricht.

 • 2.

  De metingen, bedoeld in het eerste lid, zijn de metingen als genoemd in:

  • a.

   hoofdstuk II van de wet (Toestellen);

  • b.

   hoofdstuk III van de wet (Recreatie-inrichtingen);

  • c.

   hoofdstuk IV van de wet (Inrichtingen);

  • d.

   hoofdstuk V van de wet (Zones rond industrieterreinen);

  • e.

   hoofdstuk VI van de wet (Zones langs wegen);

  • f.

   hoofdstuk VII van de wet (Zones langs spoorwegen);

  • g.

   hoofdstuk VIII van de wet (Andere geluidszones);

  • h.

   hoofdstuk XIV van de wet (Geluidbewaking);

  • i.

   hoofdstuk XVII van de wet (Geluidisolatie van gebouwen).

Artikel 3  

 • 1.

  De in artikel 2 bedoelde metingen worden vanwege burgemeester en wethouders verricht voor zover zij kunnen worden uitgevoerd met behulp van een elementair handmeetapparaat.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede uitvoering van de in het eerste lid omschreven taak.

 • 3.

  De in artikel 2 bedoelde metingen, voor zover zij niet zijn begrepen onder het eerste lid van dit artikel, worden verricht door de geluidmeetdienst.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur van de Regio Friesland – Noord brengt jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uit over de werkzaamheden van de geluidmeetdienst.

Artikel 4  

De vaststelling van de geluidbelastingen vindt plaats met inachtneming van de door de minister krachtens de artikelen 73, 102, 116 en 163 van de wet gestelde regels.

Artikel 5  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de geluidmeting gemeente Ferwerderadiel’.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

   

   

ALDUS

ALDUS vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 oktober 2001.

, voorzitter.

, secretaris.