Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening ingevolge artikel 6 van de Wet Geurhinder en Veehouderij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ingevolge artikel 6 van de Wet Geurhinder en Veehouderij
CiteertitelVerordening ingevolge artikel 6 van de Wet Geurhinder en Veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en Veehouderij.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2009nieuwe regeling

14-05-2009

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs dd. 10-06-2009

8/20.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ingevolge artikel 6 van de Wet Geurhinder en Veehouderij

 

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 april 2009, nummer 8/20.09;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de volgende:

 

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Onder bebouwde kom wordt in deze verordening verstaan: een gebied met overwegend een woon- en verblijffunctie, waar op het moment van inwerkingtreding van deze verordening meer dan 10 woningen binnen een straal van 100 meter van de meest nabijgelegen gevel van het dierenverblijf dan wel op grond van het vigerende bestemmingsplan zijn toegestaan.

 • 2.

  Voor de overige van toepassing zijnde definities wordt aangesloten bij de definities genoemd in de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Voorschriften

Voor de op de ter inzage liggende inventarisatielijst en op de situatietekening voorkomende adressen geldt dat de afstand tussen de veehouderij, waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld en een geurgevoelig object, minimaal moet bedragen:

 • a.

  binnen de bebouwde kom tenminste 50 meter;

 • b.

  buiten de bebouwde kom tenminste 25 meter.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening ingevolge artikel 6 van de Wet Geurhinder en Veehouderij”.

Artikel 4 In werking treden verordening

Deze verordening treedt in werking drie dagen nadat deze bekend is gemaakt in het gemeenteblad, t.w. het “Sawn Stjerren Nijs”.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 14 mei 2009.

,voorzitter

,griffier