Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Destructieverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening 2011
CiteertitelDestructieverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Destructieverordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001, nr. 90.37, is ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 81h.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-2011nieuwe regeling

14-07-2011

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs dd. 17-08-2011

7/33.11
01-01-2002nieuwe regeling

18-10-2001

Geen.

7/90.01

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening 2011

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.27 juni 2011, nummer 7/33.11;

gelet op artikel 81h van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 

besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de wet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 • 2.

  houder: degene die als houder of eigenaar van dode gezelschapsdieren ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • 3.

  destructiemateriaal: krachtens artikel 81 h, eerste lid onder a van de wet aangewezen dode gezelschapsdieren;

 • 4.

  gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren tot de categorie gezelschapsdieren indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden. Landbouwhuisdieren zoals runderen, schapen, paarden, (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren.

Artikel 2 Verzamelplaatsen

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan. Het betreft hier in ieder geval:

 

Gemeentewerf

Kleasterwei 41

9172 GN Ferwert

Artikel 3 Aangifte destructiemateriaal

De houder is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar een naastbij gelegen verzamelplaats en het daar aan te geven of af te staan.

Artikel 4 Bewaren destructiemateriaal

Tot het tijdstip van afgifte is de houder gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Toepassing wet

Ingeval artikel 81 h, vijfde lid van de wet door de Minister van toepassing wordt verklaard, is hierop eveneens het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 4 van deze verordening van toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening 2011.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 14 juli 2011.

,voorzitter

,griffier