Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ferwerderadiel

Destructieverordening 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ferwerderadiel
Officiële naam regelingDestructieverordening 2002
CiteertitelDestructieverordening 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Destructieverordening, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 mei 1995 en zoals deze nadien is gewijzigd, is ingetrokken.

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 18-10-2001.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, artikel 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-2011nieuwe regeling

14-07-2011

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs dd. 17-08-2011

7/33.11
01-01-2002nieuwe regeling

18-10-2001

Geen.

7/90.01

Tekst van de regeling

Sector : III

Nr. : 90.37

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nr. 7/90.01;

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

DESTRUCTIEVERORDENING 2002

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a. wet: de Destructiewet;

b. aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

c. destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, 2e lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen de in de gemeente aanwezige dierenartspraktijken als verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbij gelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateri­aal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destruc­tiebesluit van toepassing is.

Artikel 6

1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening 2002.

2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

3. De Destructieverordening, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 mei 1995 en zoals deze nadien is gewijzigd, wordt ingetrokken.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 oktober 2001.

, voorzitter.

, secretaris.