Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Procedureregeling planschadevergoeding Ferwerderadiel 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling planschadevergoeding Ferwerderadiel 2005
CiteertitelProcedureregeling planschadevergoeding Ferwerderadiel 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikelen 49 en 49a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2005nieuwe regeling

26-07-2005

Geen.

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling planschadevergoeding Ferwerderadiel 2005

 

 

Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel;

 

gelet op de artikelen 49 en 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

 

 

besluiten:

 

 

vast te stellen de navolgende

 

 

 

 

Artikel 1  

 

Begripsbepalingen

De regeling verstaat onder:

 • a.

  planschade: schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO);

 • b.

  planologische maatregel: de bepalingen van een bestemmingsplan, dan wel het besluit omtrent vrijstelling als bedoeld in de artikelen 17 of 19 WRO, dan wel één van de andere in artikel 49 WRO genoemde schade-oorzaken;

 • c.

  aanvrager: degene die een aanvraag om vergoeding van planschade indient;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  derde-belanghebbende: degene als bedoeld in artikel 49a WRO die heeft verzocht om ten behoeve van de verwezenlijking van een project een bestemmingsplan te herzien of te wijzigen dan wel om vrijstelling te verlenen, anders dan bedoeld in artikel 31a of 31b WRO en die met de gemeente een overeenkomst heeft gesloten, inhoudende dat geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening komt de schade die rechtstreeks haar grondslag vindt in het besluit op dit verzoek en waarvan aanvrager vergoeding vraagt;

 • f.

  adviseur: een persoon of commissie, belast met het adviseren inzake de door het college te nemen beschikking op een aanvraag om vergoeding van planschade en niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan;

 • g.

  drempelbedrag: recht als bedoeld in artikel 49, derde lid WRO.

Artikel 2  

 

Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst

 • 1.

  Een aanvraag om vergoeding van planschade wordt bij het college ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Het college tekent de datum van ontvangst van de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, onverwijld aan op het formulier waarbij de aanvraag is ingediend. De ontvangst wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan aanvrager. Van de aanvraag wordt een afschrift toegezonden aan de derde-belanghebbende.

 • 3.

  In de mededeling van ontvangst wijst het college de aanvrager erop dat voor het behandelen van de aanvraag een drempelbedrag verschuldigd is en deelt hem mede dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling op de rekening van de gemeente dan wel op een aangegeven plaats moet zijn gestort.

Artikel 3  

 

Besluit tot het niet-ontvankelijk verklaren van de aanvrager

Indien het drempelbedrag niet binnen de in artikel 2, derde lid, genoemde termijn is bijgeschreven of gestort, verklaart het college de aanvrager niet–ontvankelijk, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat aanvrager in verzuim is geweest.

Artikel 4  

 

Besluit tot afwijzing van de aanvraag wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid

 • 1.

  Het college wijst de aanvraag binnen acht weken na de dag van verzending van de mededeling van ontvangst af, indien sprake is van kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid van de aanvraag.

 • 2.

  De termijn van acht weken kan één keer met ten hoogste vier weken worden verlengd.

Artikel 5  

 

Besluit tot opdrachtverstrekking

Indien geen toepassing wordt gegeven aan artikel 3 of artikel 4, wijst het college uiterlijk bij het verstrijken van de in artikel 4 bedoelde termijn een adviseur aan en verstrekt een opdracht om ter zake van de aanvraag advies uit te brengen.

Artikel 6  

 

Werkwijze van de adviseur

 • 1.

  De adviseur stelt de aanvrager, een derde-belanghebbende en het college in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling hun visie te geven over de aanvraag om vergoeding van planschade.

 • 2.

  Van een mondelinge uiteenzetting door de aanvrager, de derde-belanghebbende of de vertegenwoordiger van het college, wordt een samenvatting gemaakt. De samenvatting wordt opgenomen in het advies.

Artikel 7  

 

Advisering

 • 1.

  De adviseur brengt binnen zestien weken na ontvangst van de opdracht een schriftelijk en gemotiveerd concept-advies aan het college uit omtrent de gegrondheid van de aanvraag en de hoogte van de te vergoeden planschade.

 • 2.

  Van een overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn stelt de adviseur het college schriftelijk in kennis, met vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen hij het concept-advies zal uitbrengen.

 • 3.

  De adviseur zendt een afschrift van het concept-advies aan de aanvrager en een derde-belanghebbende en stelt de aanvrager en de derde-belanghebbende in de gelegenheid om binnen vier weken na verzending van het concept-advies schriftelijk een reactie daarop ter kennis van de adviseur te brengen.

 • 4.

  Bij tijdige ontvangst van eventuele reacties brengt de adviseur binnen vier weken na verloop van de in het derde lid bedoelde termijn een definitief advies uit aan het college. Hij kan de termijn van vier weken eenmalig met vier weken verlengen, van welke verlenging hij mededeling doet aan het college.

 • 5.

  Indien niet binnen de in het derde lid bedoelde termijn een reactie is ingebracht, brengt de adviseur binnen twee weken na verloop van deze termijn een definitief advies uit aan het college.

 • 6.

  De adviseur zendt een afschrift van het definitieve advies aan de aanvrager en de derde-belanghebbende.

Artikel 8  

 

Beschikking van het college

 • 1.

  Binnen zes weken na ontvangst van het advies beslist het college op de aanvraag om vergoeding van planschade.

 • 2.

  Het college kan deze termijn één keer met ten hoogste vier weken verlengen.

Artikel 9  

 

Uitbetaling

Indien het college een vergoeding van planschade vaststelt, vindt uitbetaling plaats op een door aanvrager aangegeven rekening, direct na het onherroepelijk worden van deze beschikking.

Artikel 10  

 

Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 13 oktober 2005.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Procedureregeling planschadevergoeding Ferwerderadiel 2005”.

   

ALDUS

vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel van 26 juli 2005.

 

 

 

 

 

 

 

,burgemeester.

 

 

 

 

 

,secretaris.