Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening delegatiebesluit Coevorden 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening delegatiebesluit Coevorden 2006
CiteertitelVerordening delegatiebesluit Coevorden 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur en organisatie
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2013art. 7 vervalt

17-09-2013

www.coevorden.nl/bekendmakingen 04-11-2013

voorstel seniorenconvent 28 juni 2013, bijlagenr. 1054

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening delegatiebesluit Coevorden 2006

No. 2006/360.

De raad van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 juni 2006, nr. 360;

overwegende, dat als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dualisering medebewindsbevoegdheden (Stb. 2005, nr. 530), besluiten tot delegatie van een bevoegdheid van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders met ingang van het tijdstip van inwerkintreding van deze wet van rechtswege zijn vervallen (artikel LXXIII, lid 2);

dat het gewenst is te voorzien in vaststelling van een nieuwe verordening waarin bestuursbevoegdheden door de raad naar het college worden gedelegeerd;

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet, de Wet openbaarheid van bestuur, de Mediawet en de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet op de ruimtelijke ordening; Winkeltijdenwet, de Wet vervoer gevaarlijk stoffen, artikel 1:3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Coevorden en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

Vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening delegatiebesluit 2006

Artikel 1.

Het college oefent de bevoegdheid uit tot het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, onder de voorwaarde dat in de eerstvolgende raadsvergadering mededeling wordt gedaan.

Artikel 2.

Het college oefent de bevoegdheid uit tot toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3.

[Vervallen]

Artikel 4.

Burgemeester en wethouders oefenen de bevoegdheid ingevolge artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening uit ten behoeve van de verwezenlijking van een project.

Artikel 5.

Het college oefent de bevoegdheid uit tot het beslissen op planschadeverzoeken die zijn ingediend op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zoals die luidde tot 1 september 2005 en die zijn ingediend voor 1 september 2005.

Artikel 6.
 • 1.

  Het college oefent de bevoegdheid uit ingevolge de Mediawet en de Wet op de telecommunicatievoorzieningen tot:

  • a.

   het uitbrengen van advies aan het Commissariaat voor de media of een lokale omroepinstelling aan de wettelijke eisen voldoet;

  • b.

   het instellen van een programmaraad.

 • 2.

  Het college oefent de bevoegdheid uit ingevolge

  • a.

   de verordening programmaraad Castel-Noord tot het benoemen van de leden en de plaatsvervangende leden van de programmaraad Castel-Noord;

  • b.

   het reglement Consumenten-/programmaraad N.V. RENDO tot het benoemen van de leden en de plaatsvervangende leden van de consumenten-/ en programmaraad van de NV Rendo.

Artikel 7.

[vervallen]

Artikel 8.

Het college oefent de bevoegdheid uit ingevolge artikel 20a Wegenverkeerswet 1994 tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kommen.

Artikel 9.

Het college oefent de bevoegdheid uit ingevolge artikel 18, eerste lid Wet vervoer gevaarlijk stoffen tot het aanwijzen van wegen of weggedeelten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Artikel 10.

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening delegatiebesluit Coevorden 2006”.

Artikel 11.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Coevorden,

gehouden op 11 juli 2006,

de griffier,

de voorzitter.