Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ferwerderadiel

Legesverordening 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ferwerderadiel
Officiële naam regelingLegesverordening 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2009", vastgesteld bij raadsbesluit van 20 november 2008, nr. 47h, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet', artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

22-12-2009

Nieuwe Dockumer Courant dd. 22-12-2009

12/61.09

Tekst van de regeling

Sector : III

Nr. : 61c

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2009, nummer 12/61.09;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

 • I.

  in te trekken de “Verordening op de heffing en invordering van leges 2009”, nr. 47h, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 november 2008;

 • II.

  vast te stellen de navolgende

  VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2010

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. “dag”:de periode van 00.00 - 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b. “week”:een aangesloten periode van zeven dagen;
c. “maand”:het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;
d. “jaar”:het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
e. “kalenderjaar”:de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3

Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4

Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5

Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6

Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, 1e lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3.

  Ingeval toepassing wordt gegeven aan artikel 5.8.5.5 of 5.8.5.10 van de tarieventabel, geschiedt invordering van de leges conform het bepaalde in de artikelen 3.13 lid 4 respectievelijk 3.40 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 7

Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8

Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9

Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 10

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2009” van 20 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2010".

  ALDUS vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Ferwerderadiel van 22 december 2009.

  ,voorzitter.

  ,griffier.