Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Beleidsregels automatische incasso

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels automatische incasso
CiteertitelBeleidsregels automatische incasso
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2009nieuwe regeling

03-11-2009

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels automatische incasso

 

BELEIDSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

 

Artikel 1 Deelname aan de automatische incasso

Deelname aan de automatische incasso is zowel mogelijk voor natuurlijke als niet natuurlijke personen.

Artikel 2 Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door uiterlijk binnen 10 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen de groene machtigingskaart in te leveren bij of toe te zenden (schriftelijk of elektronisch via de website www.ferwerderadiel.nl ) aan de gemeente Ferwerderadiel.

 • 2.

  2. Indien de aanmelding buiten de in het eerste lid bedoelde termijn wordt ontvangen, zal automatische incasso worden toegepast over het aantal resterende termijnen. Met dien verstande dat de gehele belastingschuld voldaan moet zijn op de vervaldatum van de achtste termijn.

 • 3.

  Indien de aanmelding wordt ontvangen na de vervaldatum van de achtste termijn zal automatische incasso worden toegepast met ingang van het eerstvolgende aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Artikel 3 Tijdstip van afschrijving

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven omstreeks de laatste werkdag van een betreffende maand, doch niet eerder dan in de laatste week van een maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

Artikel 4 Ontbindende voorwaarden

 • 1.

  De automatische incasso wordt beëindigd indien de automatische incasso voor de derde maal, betrekking hebbend op één aanslagbiljet, niet slaagt.

 • 2.

  Bij het in het eerste lid genoemde geval vervalt de automatische incasso.

 • 3.

  Indien de automatische incasso vervalt, komen daarvoor de normale vervaldata in de plaats. Als deze termijnen al verstreken zijn dient het resterende bedrag direct te worden betaald.

Artikel 5 Wijziging bank- of gironummer

Wijzigingen betreffende zijn/haar bank- of gironummer dienen door de belastingplichtige direct schriftelijk gemeld te worden. Ook kunnen wijzigingen via de website www.ferwerderadiel.nl worden doorgegeven.

Artikel 6 Terugstorting

 • 1.

  Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij/zij de giro- of bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar rekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door de gele terugboekingskaart binnen 8 weken na afschrijving van het termijnbedrag aan de giro- of bankinstelling te zenden.

Artikel 7 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven door de rode kaart in te leveren bij of toe te zenden (schriftelijk of elektronisch via de website www.ferwerderadiel.nl) aan de gemeente Ferwerderadiel dan wel door een schriftelijke mededeling.

 • 2.

  Indien de automatische incasso door de belastingplichtige wordt ingetrokken en de betaling van een opgelegde aanslag nog niet volledig is gerealiseerd, komen daarvoor de normale vervaldata in de plaats. Zijn deze termijnen al verstreken dan dient het resterende bedrag direct te worden betaald.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels automatische incasso”.