Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen
CiteertitelAanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet, art. 174
 3. Algemene plaatselijke verordening Raalte, art. 2.25
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2012nieuwe regeling

11-01-2012

Weekblad voor Salland, 11-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen

Burgemeester van de Gemeente Raalte,

Overwegende:

dat de gemeenteraad bij besluit van 22 december 2011 heeft besloten de regeling in de Algemene plaatselijke verordening ten aanzien van evenementen te wijzigen

dat het, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte, gewenst wordt geacht om evenementen aan te wijzen die, alvorens zij mogen plaatsvinden, niet vergunningplichtig zijn maar kunnen volstaan met het melden van het evenement;

dat de raad van de gemeente Raalte bij genoemd besluit in artikel 2.25 lid 2 van de Algemene Plaatselijke verordening de bevoegdheid tot het aanwijzen van meldingplichtige evenementen heeft geattribueerd aan de burgemeester;

gelet op artikel 174 van de gemeentewet;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit meldingplichtige evenementen

Artikel 1 Begrippen

Evenement: Evenement als bedoeld in artikel 2.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte

Groot evenement: Evenement dat als “groot evenement” is aangemerkt op grond van de criteria als neergelegd bepaalde in de “Beleidsregels evenementen gemeente Raalte”

Artikel 2 Aanwijzing meldingplichtige evenementen

Evenementen zijn niet vergunningplichtig zijn maar kunnen volstaan met het melden van het evenement indien:

 • a.

  er geen muziek of een vorm van versterkt geluid ten gehore wordt gebracht voor 9.00 uur en na 23.00 uur;

 • b.

  er na 23.00 uur geen alcoholische dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse anders dan om niet;

 • c.

  het evenement niet is aangemerkt als grootschalig evenement (dit is aangewezen in het evenementenbeleid)en

 • d.

  er een organisator is.

 

Vastgesteld door de burgemeester van Raalte d.d.

Toelichting op het besluit van de burgemeester tot aanwijzing van meldingplichtige evenementen als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 1

Behoeft geen toelichting

 

Artikel 2

 • a.

  er geen muziek of een vorm van versterkt geluid  ten gehore wordt gebracht voor 9.00 uur en na 23.00 uur Versterkt geluid heeft gedurende de nachtelijke uren meer negatieve invloed om de woonomgeving dan overdag. Wanneer er tijdens evenementen tussen 9.00 uur en 23.00 uur muziek wordt gemaakt of gespeeld of een omroepinstallatie in werking is, wordt dit over het algemeen geaccepteerd door de omgeving Onder versterkt geluid wordt verstaan: het in werking zijn van een geluidinstallatie of het gebruik van een omroepinstallatie. In de praktijk is gebleken dat het reguleren van het voorkomen van mogelijke overlast ten gevolge van versterkt geluid tussen 9.00 uur en 23.00 uur middels ‘standaardvoorschriften’ kan worden ondervangen en dat deze voldoende houvast bieden voor de handhaving. Om die reden is het mogelijk en wenselijk evenementen die hier aan voldoen niet vergunningplichtig te doen zijn. Zij kunnen volstaan met het melden van het evenement Buiten deze periode is er vaak maatwerk nodig qua opstelling van de geluidsinstallatie, tijdstip, maximale geluidniveaus e.d. met maatwerkvoorschriften. Dergelijke evenementen blijven vergunningplichtig.

 • b.

  er na 23.00 uur geen alcoholische dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse anders dan om niet Het gaat hierbij om het verstrekken van alcoholische dranken tegen, directe of indirecte betaling om op het evenemententerrein op te drinken. Bij indirecte betaling gaat het onder andere om:

  • -

   het betalen van geld voor een kaartje, waarna onbeperkt of een x-aantal dranken kunnen worden genuttigd;

  • -

   het deponeren van geld in een pot, waarna onbeperkt of een x-aantal dranken kunnen worden genuttigd. In het verlengde van het bepaalde onder a. is er gerede kans op mogelijke overlast van deelnemers aan evenementen waar na 23.00 uur alcohol wordt verstrekt; ook als er na 23.00 uur geen versterkt geluid ten gehore wordt gebracht. In de praktijk is gebleken dat evenementen waar geen drank tegen betaling wordt verstrekt, nagenoeg geen overlast veroorzaken en als deze al optreedt dan is het zeer goed in de hand te houden met de ‘standaardvoorschriften’.

 • c.

  het evenement niet is aangemerkt als grootschalig evenement (dit is aangewezen in het evenementenbeleid)Grootschalige evenementen zijn evenementen die in de evenementennota zijn aangewezen als grootschalig evenement. Een evenement heeft verschillende kenmerken. Ook het vaststellen van de evenementen is, waar het gaat om de vraag of een evenement grootschalig of niet grootschalig is, op grond van artikel 174 van de Gemeentewet een bevoegdheid van de burgemeester In het evenementenbeleid wordt aan ieder kenmerk van het evenement een bepaald gewicht toegekend in de vorm van een aantal punten. Grootschalige evenementen geven over het algemeen een grotere belasting op de omgeving dan evenementen welke niet als grootschalig zijn aangemerkt. Bij grootschalige evenementen is maatwerk in de vergunning nodig, hierbij kan niet volstaan worden met een standaardvergunning (melding) en standaardvoorschriften.

 • d.

  er een organisator is. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om zich tijdig over de regels te informeren zodat hij niet met b.v. voorzieningen en termijnen in problemen komt. De organisator kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn. De organisator is ook het aanspreekpunt voor het naleven van de voorschriften. Een organisator kan een natuurlijke persoon zij of een rechtspersoon. Indien de organisator een rechtspersoon is dient uit de melding eenduidig te blijken wie binnen de rechtspersoon bevoegd is om deze te vertegenwoordigen en wie als aanspreekpunt dient.