Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening, regelende het samengaan van recreatieve en andere activiteiten in samenhang met de bescherming van de natuurlijke waarden in de Waddenzee en Noordzee (met bijbehorende kaart)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende het samengaan van recreatieve en andere activiteiten in samenhang met de bescherming van de natuurlijke waarden in de Waddenzee en Noordzee (met bijbehorende kaart)
CiteertitelGemeentelijke verordening Waddenzeegebied
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening, regelende het samengaan van recreatieve en andere activiteiten in samenhang met de bescherming van de natuurlijke waarden in de Waddenzee en Noordzee (met bijbehorende kaart), vastgesteld bij raadsbesluit van 23 mei 1991, is ingetrokken.

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 18-10-2001.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 168
 2. Natuurbeschermingswet, artikel 33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002nieuwe regeling

18-10-2001

Geen.

7/90.01

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende het samengaan van recreatieve en andere activiteiten in samenhang met de bescherming van de natuurlijke waarden in de Waddenzee en Noordzee (met bijbehorende kaart)

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 februari 2007, nummer 7/13.07;

 

gelet op de Gemeentewet;

 

besluit:

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de stichting: Stichting Zwembad Ferwerderadeel;

 • b.

  subsidie: de met toepassing van deze verordening door de gemeente Ferwerderadiel te verlenen geldelijke bijdrage;

 • c.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Ferwerderadiel;

 • d.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders kunnen - in de gevallen en op de wijze als hierna is aangegeven - subsidie verlenen aan de stichting.

Artikel 3  

De subsidie heeft het karakter van een periodieke subsidie, zij het dat in het geval van de stichting en ten aanzien van de zwembadexploitatie sprake is van een winstoogmerk.

 

De te verstrekken subsidie zal worden vastgesteld exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting. De subsidie zal in voorkomende gevallen worden verhoogd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 4  

 • 1.

  De te verstrekken subsidie zal van een zodanige omvang zijn dat door de stichting kan worden voldaan aan haar oogmerk het zwembad winstgevend te exploiteren.

 • 2.

  Aanvragen voor de subsidie moeten schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend voor 15 november van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar, op basis van de in artikel 6, onder a, bedoelde begroting.

Artikel 5  

 • 1.

  Er zal jaarlijks een subsidievoorschot in twee gelijke termijnen worden verstrekt, telkens omstreeks 1 april en 1 augustus.

 • 2.

  Het voorschot zal worden verstrekt op basis van de voor het betreffende activiteitenjaar vastgestelde budgetsubsidie.

Artikel 6  

Voor de stichting gelden de volgende aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

 • a.

  de jaarlijkse op te stellen begroting en jaarrekening van de stichting dienen ter goedkeuring aan burgemeester en wethouders te worden voorgelegd;

 • b.

  behoudens nader te maken afspraken dienen uitgaven door de stichting boven de in de goedgekeurde in de begroting neergelegde bedragen vooraf door de stichting aan burgemeester en wethouders ter goedkeuring te worden voorgelegd;

 • c.

  de tarieven voor de entreegelden, lesgelden en andere zwembadontvangsten behoeven de goedkeuring van burgemeester en wethouders.

Artikel 7  

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2007.

Artikel 8  

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Subsidieverordening gebruik zwembad "De Sawn Stjerren".

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 15 maart 2007.

,voorzitter.

,griffier.