Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Verordening Kleinschalige Neven Activiteiten Wet stankemissie veehouderijen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Kleinschalige Neven Activiteiten Wet stankemissie veehouderijen
CiteertitelVerordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2005Nieuwe regeling

30-06-2005

Weekblad voor Salland, 13-07-2005

VI/11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Kleinschalige Neven Activiteiten Wet stankemissie veehouderijen

De raad van de gemeente Raalte;

gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2005, nr. VI/11;

gehoord hebbende het advies van de commissie VROEZ d.d. 14 juni 2005;

besluit

over te gaan tot vaststelling van de Verordening Kleinschalige Neven Activiteiten Wet stankemissie veehouderijen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2005

de griffier, de voorzitter,

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Wet: De stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden.

 • 2.

  Gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder c van de Woningwet

 • 3.

  Bedrijfsgebouw: elk gebouw dat op grond van:

  a. een op of na de peildatum voor het agrarisch bedrijf c.q. veehouderij vigerende milieuvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, dan wel;

  b. een op of na de peildatum voor het agrarisch bedrijf c.q. veehouderij vigerende melding op grond van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, gebruikt wordt of kan worden voor bedrijfsmatige activiteiten.

 • 4.

  Kleinschalige nevenactiviteit, is een activiteit of meerdere activiteiten:

  a. die aantoonbaar wordt uitgeoefend door en voor rekening van dezelfde natuurlijke of rechtspersoon die de agrarische hoofdactiviteit uitvoert

  b. in een bedrijfsgebouw of in een duidelijk begrenst terreingedeelte waarbij één of meerdere personen gedurende meerdere uren per dag in het gebouw, respectievelijk op het terrein verblijven;

  c. waarbij maximaal 40% van de oppervlakte van de aanwezige bedrijfsgebouwen wordt benut voor kleinschalige nevenactiviteiten met een maximum van 300m2.

  d. Activiteiten plaatsvindend in de buitenlucht aansluitend aan de aanwezige bedrijfsgebouwen met dien verstande dat maximaal 1.000 m2 mag worden benut voor kleinschalige nevenactiviteiten

 • 5.

  Peildatum: de datum 19 maart 2000. Een en ander overeenkomstig hetgeen is aangegeven en bedoeld in artikel 6 onder c van de Wet.

Hoofdstuk 2 Specifieke bepalingen

Artikel 2. Stapeling van nevenactiviteiten

 • 1.

  Bij stapeling van meerdere kleinschalige nevenactiviteiten geldt afhankelijk van het feit of de activiteiten plaatsvinden binnen de bedrijfsgebouwen of in de buitenlucht aansluitend aan de bedrijfsgebouwen het bepaalde in artikel 1 lid 4 onder b ook het bepaalde in artikel 1 lid 4 onder c.

 • 2.

  Indien zowel binnen bedrijfsgebouwen als in de buitenlucht aansluitend aan de bedrijfsgebouwen geldt naast artikel 1 lid 4 onder b ook het bepaalde in artikel 1 lid 4 onder c.

Artikel 3. Stankstatus kleinschalige nevenactiviteiten

Indien een kleinschalige nevenactiviteit als bedoeld in deze verordening op zich zelf als stankgevoelig moet worden aangemerkt heeft dezelfde stankgevoelige status al de tot de agriarische hoofdactiviteit behorende dienst- of bedrijfswoning.

Artikel 4. Uitbreiding kleinschalige nevenactiviteiten na bedrijfsbeëindiging

In het geval dat het agrarische bedrijf c.q. veehouderij op of na de peildatum geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is gesteld wordt een kleinschalige nevenactiviteit die qua omvang en gebruik worden uitgebreid, voor wat betreft de stankgevoeligheid betreft gelijk gesteld met een tot de (voormalige) agrarische hoofdactiviteit behorende woning mits voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 1, lid 4 onder b en/ of c van deze verordening.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die waarop ze bekend is gemaakt.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordenign kan worden aangehaald als: Verordening kleinschalige nevenactiviteiten gemeente Raalte.