Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Algemene Subsidieverordening Ferwerderadiel 2009 gemeente Ferwerderadiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Subsidieverordening Ferwerderadiel 2009 gemeente Ferwerderadiel
CiteertitelAlgemene Subsidieverordening Ferwerderadiel 2009 gemeente Ferwerderadiel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Algemene Subsidieverordening Ferwerderadeel 2002" vervalt met ingang van 6 augustus 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikelen 147 e.v.
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Aanpassingswet Algemene wet bestuursrecht vierde tranche
 4. Algemene wet bestuursrecht vierde tranche.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-200901-01-2020Hoofdstuk 4 van de "Algemene Subsidieverordening Ferwerderadiel 2009" is ingetrokken bij raadsbesluit van 15 oktober 2009.

18-06-2009

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs dd. 24 juni 2009 en 4 november 2009.

13/30.09 en 9/47.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene subsidieverordening 2009 gemeente Ferwerderadiel

Inhoudsopgave

 

 

Sector I

 

Nr. : 30

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2009, nummer 13/30.09;

 

gelet op artikel 147 e.v. van de Gemeentewet en gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Aanpassingswet Algemene wet bestuursrecht vierde tranche en de vierde tranche Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  accountantsverklaring: een verklaring omtrent het onderzoek van een (register) accountant naar de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de verstrekte informatie en de gedeclareerde subsidie. Deze verklaring strekt zich niet alleen uit tot de rechtmatigheid, maar ook tot een doelmatige en doeltreffende besteding van de toegekende subsidie;

 • b.

  activiteit: de activiteit die door de instelling zal worden uitgevoerd en die door het gemeentebestuur kan worden gesubsidieerd;

 • c.

  activiteitenplan: het activiteitenplan behelst een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en vermeldt per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen;

 • d.

  begroting: een realistische, gedetailleerd en controleerbaar overzicht van de te verwach-ten inkomsten en uitgaven met betrekking tot de activiteit;

 • e.

  boekjaar: het kalenderjaar;

 • f.

  incidentele subsidies: deze subsidies hebben geen structureel (meerjarig) karakter, maar worden in principe éénmalig verstrekt, waarbij de subsidie groter is dan €1000;

 • g.

  instelling: een rechtspersoon naar burgerlijk recht, dan wel een erkend onderdeel ervan, die krachtens deze verordening subsidie ontvangt of wenst te ontvangen; wanneer burgemeester en wethouders aan een natuurlijk persoon dan wel een groep van natuurlijke personen subsidie verlenen of deze daarvoor in aanmerking laten komen, worden zij voor toepassing van deze verordening gelijk gesteld met een instelling voor zover of krachtens deze verordening geen aparte regels jegens hen worden gegeven;

 • h.

  jaarrekening: het geheel van de balans, resultatenrekening en een toelichting op beide overzichten;

 • i.

  kleine subsidies: subsidies voor activiteiten, zowel met een incidenteel als structureel karakter, kleiner dan € 1000;

 • j.

  structurele subsidies: hierbij is sprake van een subsidie die niet als incidenteel kan worden aangemerkt. Subsidies voor activiteiten die gedurende een geheel of een deel van een kalenderjaar, gedurende meerdere kalenderjaren wordt verstrekt, groter dan €1000;

 • k.

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten;

 • l.

  subsidieontvanger: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met volledige rechtspersoonlijkheid;

 • m.

  verordening: ‘Algemene subsidieverordening 2009 gemeente Ferwerderadiel’;

 • n.

  wet: Algemene wet bestuursrecht (Awb); Stb. 4 juli 1996, nr. 333.

Artikel 1.2 Wettelijke grondslag

Ingevolge artikel 4:23 van de wet wordt subsidie slechts verstrekt op grond van een door het gemeentebestuur vastgestelde verordening dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt.

Artikel 1.3 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op alle subsidieverstrekkingen door de gemeente Ferwerderadiel, tenzij anders bepaald.

Artikel 1.4 Bevoegdheden

1.

a.

het college is bevoegd één of meer bepalingen van deze verordening, of van andere verordeningen die als deelverordening van deze algemene subsidieverordening gezien kunnen worden, in individuele gevallen niet van toepassing te laten verklaren;

 

b.

het college is bevoegd naast de bepalingen van deze verordening bijzondere voorwaarden aan het verlenen van subsidie te verbinden; deze voorwaarden mogen slechts strekken tot bescherming van de belangen, die de verordening beoogt te dienen.

2.

Indien van één of meer in het eerste lid genoemde bevoegdheden gebruik is gemaakt, wordt daarvan mededeling gedaan aan de gemeenteraad.

3.

De raad stelt jaarlijks via de programmabegroting de hoogte van het subsidieplafond vast.

Subsidieproces

Aanvraag

Artikel 1.5  

Naast het bepaalde in artikel 4:2 van de wet wordt een subsidieaanvraag vergezeld van:

 • a.

  een activiteitenplan;

 • b.

  een exploitatierekening met de noodzakelijke gegevens over het afgelopen boekjaar, indien mogelijk;

 • c.

  een begroting voor het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • d.

  indien voor de eerste maal een structurele subsidie wordt aangevraagd dienen de statuten dan wel reglementen te worden ingeleverd.

Artikel 1.6 Termijn indiening aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een structurele subsidie en kleine structurele subsidie dient voor 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd te worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag voor een incidentele subsidie en kleine incidentele subsidie dient uiterlijk 6 weken voordat de activiteiten plaatsvinden te worden ingediend.

Subsidieverlening

Artikel 1.7 Beslistermijn

 • 1.

  Bij een structurele subsidie en kleine structurele subsidie beslissen burgemeester en wethouders binnen 30 weken, nadat de aanvraag, met de daarbij behorende bescheiden, ontvangen is.

 • 2.

  Bij een incidentele subsidie en kleine incidentele subsidie beslissen burgemeester en wethouders binnen 6 weken, nadat de aanvraag, met de daarbij behorende bescheiden, ontvangen is.

 • 3.

  In afwijking van lid 1 en 2 kunnen burgemeester en wethouders hun beslissing éénmaal voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 4.

  Van een beslissing tot verdaging stellen burgemeester en wethouders de aanvrager vóór het verstrijken van de termijn op de hoogte onder vermelding van de reden tot verdaging.

Artikel 1.8 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De ontvanger van een structurele subsidie dient jaarlijks voor 1 juli een jaarrekening en een activiteitenverslag van het voorgaande jaar in, waaruit blijkt in hoeverre de activiteiten zijn gerealiseerd, geldt niet voor een kleine structurele subsidie.

 • 2.

  Artikel 4:78, eerste tot en met vierde lid, van de wet is niet van toepassing op structurele subsidies beneden het bedrag van € 10.000,- tenzij bij of krachtens een wettelijk voorschrift of een besluit van het gemeentebestuur anders is bepaald.

 • 3.

  De ontvanger van een incidentele subsidie dient na afloop van de activiteit binnen 3 maanden een jaarverslag in, geldt niet voor een kleine incidentele subsidie.

 • 4.

  Voor verdere verplichtingen van de subsidieontvanger, wordt verwezen naar artikel 4:37 van de wet. De bepaling in de wet is rechtstreeks te gebruiken.

Weigeringsgronden

Artikel 1.9 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieverstrekking kan naast de in de artikelen 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gronden worden geweigerd, indien gegronde redenen bestaan aan te nemen, dat:

 • 1.

  de subsidieverstrekking niet past binnen het beleid van de gemeente;

 • 2.

  de activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op de gemeente of niet aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente;

 • 3.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • 4.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • 5.

  de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden of een combinatie daarvan, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • 6.

  de instelling ook bij andere overheden een soortgelijke aanvraag hebben ingediend, behoudens co-financiering.

Artikel 1.10 Uitvoeringsovereenkomst

In die gevallen waarin het gemeentebestuur aan een subsidieontvanger een subsidie verstrekt, waarbij het bestuur in financiële en beleidsmatige zin sterk betrokken is, wordt ingevolge artikel 4:36 van de wet een uitvoeringsovereenkomst afgesloten.

Artikel 1.11 Subsidieovereenkomst

Indien ter uitvoering van een besluit tot subsidieverlening een subsidieovereenkomst wordt gesloten, kan in deze overeenkomst in daartoe geëigende gevallen van deze verordening worden afgeweken.

Hoofdstuk 2 Welzijn

Artikel 2.1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op artikel 1.1 van deze verordening wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk verstaan onder:

exploitatiesubsidie:

 • a.

  subsidie voor bestedingen die in het jaar van besteding als kosten worden verantwoord; of

 • b.

  subsidie die wordt verkregen voor bepaalde gederfde opbrengsten of voor exploitatietekorten in het algemeen.

  welzijn: activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van het welbevinden en de ontplooiing van de burger door middel van:

 • 1.

  het bevorderen van culturele activiteiten;

 • 2.

  de versterking van de sociale structuur in een dorp, wijk of buurt;

 • 3.

  het betrekken van burgers bij hun woon- en leefsituatie;

 • 4.

  de voorkoming van vereenzaming, sociaal isolement, achterstand en onmaatschappelijk gedrag;

 • 5.

  de bevordering van deelname aan het maatschappelijke leven.

Artikel 2.2 Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op de subsidieverstrekking in het kader van welzijn, waaronder in ieder geval wordt verstaan, gezondheid, leefbaarheid, maatschappelijk werk, amateuristische kunstbeoefening, cultuur, kunstzinnige vorming, emancipatiewerk, jeugd- en jongerenwerk, vorming en educatie, ouderenwerk en openbaar bibliotheekwerk.

Artikel 2.3 Subsidieverstrekking

1. Het college kan in het kader van welzijn een subsidie verstrekken.

2. De subsidie kan bestaan uit de volgende bestanddelen:

a. een basissubsidie;

b. een exploitatiesubsidie.

3. De basissubsidie bestaat uit één of meer vaste bedragen ter tegemoetkoming in de algemene kosten. Deze vaste bedragen worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

4. De exploitatiesubsidie kan worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van de huisvesting en in de kosten van deskundige ondersteuning.

Artikel 2.4 Verdelingsmaatstaf

De subsidie in het kader van welzijn wordt per boekjaar als volgt berekend:

a. vast bedrag per instelling;

b. indien van toepassing een bedrag per lid; voor de vaststelling van het aantal leden dat per 1 januari van het boekjaar bij de instelling geregistreerd staat;

c. indien van toepassing zal er jaarlijks een indexering van de subsidieaanvragen plaatsvinden;

d. de subsidiëring openbaar bibliotheekwerk wordt apart geregeld.

Artikel 2.5 Subsidieontvanger

 • 1.

  Voor subsidie ingevolge dit hoofdstuk komen alleen instellingen in aanmerking.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan het college besluiten in bijzondere gevallen ook natuurlijke personen voor subsidie in aanmerking te laten komen.

Hoofdstuk 3 Sport

Afdeling 1 Algemeen

Artikel 3.1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op artikel 1.1 van deze verordening wordt voor de toepassing van deze afdeling verstaan onder:

sportactiviteit: een activiteit zoals een training, wedstrijd of het recreatief uitoefenen van een bepaalde sporttak.

Artikel 3.2 Reikwijdte

Deze afdeling is van toepassing op de subsidieverstrekking gericht op het stimuleren van deelname aan sportactiviteiten.

Artikel 3.3 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten in het kader van de bevordering van deelname aan sportactiviteiten.

 • 2.

  De subsidie wordt versterkt in de vorm van een structurele dan wel incidentele subsidie.

 • 3.

  Bij de subsidieverstrekking als bedoeld in artikel 3.3 van deze verordening dient de gemeenschappelijke regeling ‘Breedtesport GO-4’ in acht te worden genomen.

 • 4.

  Bij de subsidieverstrekking als bedoeld in artikel 3.3 van deze verordening dient het accommodatiebeleid van de gemeente Ferwerderadiel in acht te worden genomen.

 • 5.

  De subsidie voor Stichting Zwembad Ferwerderadeel wordt apart geregeld in de tweede afdeling van dit hoofdstuk.

Artikel 3.4 Subsidieontvanger

 • 1.

  Voor subsidie ingevolge deze afdeling komen alleen instellingen in aanmerking.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan het college besluiten in bijzondere gevallen ook natuurlijke personen voor subsidie in aanmerking te laten komen.

Afdeling 2 Subsidiëring door de gemeente Ferwerderadiel van het door de Stichting Zwembad Ferwerderadeel geëxploiteerde zwembad

Artikel 3.1.1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op artikel 1.1 van deze verordening wordt voor de toepassing van deze afdeling verstaan onder:

 • a.

  de stichting: Stichting Zwembad Ferwerderadeel

 • b.

  subsidie: de met toepassing van deze verordening door de gemeente Ferwerderadiel te verlenen geldelijke bijdrage;

 • c.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Ferwerderadiel;

 • d.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel.

Artikel 3.1.2 Reikwijdte

Deze afdeling is van toepassing op de subsidiëring door de gemeente Ferwerderadiel van het door de Stichting Zwembad Ferwerderadeel geëxploiteerde zwembad.

Artikel 3.1.3 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college kan de Stichting Zwembad Ferwerderadeel een subsidie verstrekken.

 • 2.

  De subsidie heeft het karakter van een periodieke subsidie, zij het dat in het geval van de stichting en ten aanzien van de zwembadexploitatie sprake is van een winstoogmerk. De te verstrekken subsidie zal worden vastgesteld exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting. De subsidie zal in voorkomende gevallen worden verhoogd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

 • 3.

  Er zal jaarlijks subsidie worden verstrekt in twee gelijke termijnen, telkens omstreeks 1 april en 1 augustus.

Artikel 3.1.4 Hoogte subsidie

De te verstrekken subsidie zal van een zodanige omvang zijn dat door de stichting kan worden voldaan aan haar oogmerk het zwembad winstgevend te exploiteren.

Artikel 3.1.5 Subsidieontvanger

Voor subsidie ingevolge deze afdeling komt alleen de Stichting Zwembad Ferwerderadeel in aanmerking.

Artikel 3.1.6 Subsidieaanvraag

In afwijking van artikel 1.6 van deze verordening dient de aanvraag voor de subsidie schriftelijk bij burgemeester en wethouders te worden ingediend voor 15 november van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar, op basis van de in artikel 3.1.7, onder a, van deze verordening bedoelde begroting.

Artikel 3.1.7 Verplichtingen subsidieontvanger

In afwijking van artikel 1.8 van deze verordening gelden voor de stichting de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

 • a.

  de jaarlijkse op te stellen begroting en jaarrekening van de stichting dienen ter goedkeuring aan burgemeester en wethouders te worden voorgelegd;

 • b.

  behoudens nader te maken afspraken dienen uitgaven door de stichting boven de in de goedgekeurde in de begroting neergelegde bedragen vooraf door de stichting aan burgemeester en wethouders ter goedkeuring te worden voorgelegd;

 • c.

  de tarieven voor de entreegelden, lesgelden en andere zwembadontvangsten behoeven de goedkeuring van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 4 Godsdienst-– en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs openbare basisscholen

Artikel 4  

(Vervallen).

Hoofdstuk 5 Oud papier

 

Artikel 5.1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op artikel 1.1 van deze verordening wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk verstaan onder:

vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 21 van de Afvalstoffenverordening.

Artikel 5.2 Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op de subsidieverstrekking voor activiteiten in het kader van de inzameling van oud papier in de gemeente Ferwerderadiel.

Artikel 5.3 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Afvalsturing Friesland NV keert namens de gemeente Ferwerderadiel rechtstreeks de opbrengsten aan de inzamelaars uit, aangevuld met een door de gemeente gewaarborgde bijdrage (subsidie).

 • 2.

  De afrekening kan eerst plaatsvinden na overlegging van de weegbriefjes.

 • 3.

  Uitbetaling van de subsidie vindt binnen zes weken na afloop van de betreffende maand plaats. Afvalsturing Friesland NV verstrekt de gemeente na afloop van elk kalenderkwartaal een factuur met een overzicht van de opbrengsten en uitgekeerde bijdragen.

Artikel 5.4 Verdelingsmaatstaf

Het subsidiebedrag wordt bepaald door berekening van het verschil tussen de handelsprijs van oud papier en het door het college vastgestelde garantiebedrag.

Artikel 5.5 Subsidieontvanger

 • 1.

  Voor subsidie ingevolge dit hoofdstuk komen alleen instellingen in aanmerking die krachtens haar doelstelling zonder winstoogmerk de behartiging van materiele en/of immateriële belangen ten doel stelt.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan het college besluiten in bijzondere gevallen ook natuurlijke personen voor subsidie in aanmerking te laten komen.

Overige bepalingen:

Artikel 5.6 Voorwaarden subsidie

Subsidie kan slechts worden toegekend als bedoeld in artikel 5.2 van deze verordening indien:

 • a.

  de instelling gevestigd is in de gemeente Ferwerderadiel;

 • b.

  het merendeel van de (bestuurs-) leden woonachtig is in de gemeente;

 • c.

  de instelling een open karakter heeft;

 • d.

  de instelling in het bezit is van een vergunning voor inzamelen van huishoudelijk oud papier en karton;

 • e.

  de instelling alleen het huishoudelijk oud papier en karton binnen de grenzen van de gemeente Ferwerderadiel inzamelt.

Hoofdstuk 6 Recreatie en toerisme

Artikel 6.1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op artikel 1.1 van deze verordening wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk verstaan onder:

recreatie: alle activiteiten die in de vrije tijd plaatsvinden en ontspanning als doel hebben.

toerisme: vorm van recreatie gericht op het reizen en verblijven buiten de eigen woonomgeving.

Artikel 6.2 Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op de subsidieverstrekking voor activiteiten in het kader van de bevordering van recreatie en toerisme.

Artikel 6.3 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten in het kader van de bevordering van recreatie en toerisme.

 • 2.

  De subsidie wordt versterkt in de vorm van een structurele dan wel incidentele subsidie.

Artikel 6.4 Subsidieontvanger

 • 1.

  Voor subsidie ingevolge dit hoofdstuk komen alleen instellingen in aanmerking.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan het college besluiten in bijzondere gevallen ook natuurlijke personen voor subsidie in aanmerking te laten komen.

Hoofdstuk 7 Evenementen

 

Artikel 7.1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op artikel 1.1 van deze verordening wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk verstaan onder:

evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak die voldoet aan de criteria genoemd in artikel 7.6 van deze verordening.

Artikel 7.2 Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op de subsidieverstrekking voor evenementen.

Artikel 7.3 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college kan in het kader van evenementen een subsidie verstrekken

 • 2.

  De subsidie zal verstrekt worden in de vorm van een incidentele subsidie.

Artikel 7.4 Subsidieontvanger

 • 1.

  Voor subsidie ingevolge dit hoofdstuk komen alleen instellingen in aanmerking.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan het college besluiten in bijzondere gevallen ook natuurlijke personen voor subsidie in aanmerking te laten komen.

Artikel 7.5 Subsidieaanvraag

In aanvulling op artikel 1.5 van deze verordening dienen bij de aanvraag de volgende gegevens te worden verstrekt:

 • a.

  een draaiboek, bevattend een programma overzicht, datum evenement, organisatie-opzet van het evenement;

 • b.

  een promotieplan.

Overige bepalingen:

Artikel 7.6 Voorwaarden subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient het evenement te voldoen aan tenminste één van de volgende criteria:

 • 1.

  het evenement levert een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente Ferwerderadiel;

 • 2.

  het evenement heeft een aantoonbare promotionele waarde, in de regio maar ook daarbuiten. Dit is het geval indien het evenement ook bezoekers van buiten de regio trekt;

 • 3.

  het evenement bevordert de sociale cohesie van de bevolking van de gemeente Ferwerderadiel.

Artikel 7.7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 1.9 van deze verordening kan de subsidie worden geweigerd, indien:

 • 1.

  het evenement niet plaatsvindt in de gemeente Ferwerderadiel;

 • 2.

  het evenement niet voor iedereen toegankelijk is;

 • 3.

  het evenement niet voldoende aansluit bij de initiatieven en de behoeften van de bevolking;

 • 4.

  overwegend partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming of bewust-wording wordt beoogd of feitelijk verricht;

 • 5.

  ten behoeve van het evenement al een andere gemeentelijke subsidie is of kan worden verleend;

 • 6.

  de financiële onderbouwing van het evenement onduidelijk of onvoldoende is;

 • 7.

  een benodigde vergunning voor het evenement wordt geweigerd;

 • 8.

  als het te subsidiëren evenement in de plaats, datum en tijdstip concurrerend is geprogrammeerd met één of meer andere evenementen.

Hoofdstuk 8 Natuur en milieu

Artikel 8.1 Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op de subsidieverstrekking voor activiteiten in het kader van het behoud en de bescherming van natuur en milieu.

Artikel 8.2 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten in het kader van het behoud en de bescherming van natuur en milieu.

 • 2.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een structurele dan wel incidentele subsidie.

Artikel 8.3 Subsidieontvanger

 • 1.

  Voor subsidie ingevolge dit hoofdstuk komen alleen instellingen in aanmerking.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan het college besluiten in bijzondere gevallen ook natuurlijke personen voor subsidie in aanmerking te laten komen.

Hoofdstuk 9 Verkeer

Artikel 9.1 Reikwijdte

Dit hoofdstuk is van toepassing op de subsidieverstrekking voor activiteiten in het kader van de bevordering van de veiligheid in het verkeer op en rond de wegen.

Artikel 9.2 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten in het kader van de bevordering van de veiligheid in het verkeer op en rond de wegen.

 • 2.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een structurele dan wel incidentele subsidie.

Artikel 9.3 Subsidieontvanger

 • 1.

  Voor subsidie ingevolge dit hoofdstuk komen alleen instellingen in aanmerking.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan het college besluiten in bijzondere gevallen ook natuurlijke personen voor subsidie in aanmerking te laten komen.

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Artikel 10.1 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, en voor zover toepassing van deze verordening zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het in deze verordening bepaalde.

Artikel 10.2 Overgangsbepaling

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing.

Artikel 10.3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Algemene subsidieverordening 2009 gemeente Ferwerderadiel’.

Artikel 10.4 Inwerkingtreding

1.

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van 6 weken na de datum van haar bekendmaking.

2.

Met ingang van deze datum vervalt de:

 

-

Algemene Subsidieverordening Ferwerderadiel 2002;

 

-

Subsidieverordening maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn 1994;

 

-

Subsidieverordening oud papier 2006;

 

-

Subsidieverordening godsdienst – en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs openbare basisscholen 2002;

 

-

Verordening regelende de subsidiëring door de gemeente Ferwerderadiel van het door de Stichting Zwembad Ferwerderadiel geëxploiteerde zwembad 2007.

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 juni 2009.

,voorzitter

,griffier