Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Aanwijzingsbesluit beheerder Wet BAG en registrator/ beheerder Wkpb

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit beheerder Wet BAG en registrator/ beheerder Wkpb
CiteertitelAanwijzingsbesluit beheerder Wet BAG en registrator/ beheerder Wkpb
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 2. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:1
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3
 5. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:9
 6. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2013Nieuwe regeling

02-12-2013

Contact, 10 december 2013

Z20786 BW13-020405
25-08-201011-12-2013Nieuwe regeling

03-08-2010

Contact, 24 augustus 2010

Z20786 BW10-04834

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit beheerder Wet BAG en registrator/ beheerder Wkpb

AANWIJZINGSBESLUIT BEHEERDER WET BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (WET BAG) EN REGISTRATOR/ BEHEERDER WET KENBAARHEID PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN ONROERENDE ZAKEN (WKPB)

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, onderscheidenlijk de burgemeester van de gemeente Bronckhorst, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  in artikel 2 van de wet basisregistraties en gebouwen (Wet BAG), het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 • -

  het wenselijk is voor de uitvoering van deze taak een beheerder Wet BAG en plaatsvervangend beheerders Wet BAG aan te wijzen;

 • -

  bevoegdheden voortvloeiende uit de Wet BAG gemandateerd worden aan de beheerder Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • -

  de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken burgemeester en wethouders opdraagt tot het bijhouden van een register en registratie van publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken;

 • -

  het wenselijk is voor de uitvoering van deze taak een registrator/ beheerder Wkpb en plaatsvervangende beheerders Wkpb aan te wijzen;

 • -

  bevoegdheden voortvloeiende uit de Wkpb gemandateerd worden aan de registrator/ beheerder Wkpb en plaatsvervangende registrators/ beheerders Wkpb.

 

gelet op de artikelen 10:1, 10:3, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN:

 

aan te wijzen een beheerder en plaatsvervangende beheerders Wet basisregistraties adressen en gebouwen en een registrator/ beheerder en plaatsvervangende registrator/ beheerder Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken.

Artikel 1 Aanwijzing beheerder en plaatsvervangende beheerders Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG)

 • 1.

  Als beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen aan te wijzen:

  J.J.A. Reijtenbach

 • 2.

  Als plaatsvervangend beheerders van de basisadministratie adressen en gebouwen aan te wijzen:

  M.A.G. Derksen

  M.T. Verheij

  M. van Dorst

  W. B.Bulten

  D.R. Giesen

Artikel 2 Aanwijzing registrator/ beheerder en plaatsvervangende registrators/ beheerders Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken (Wkbp)

 • 1.

  Als registrator/ beheerder van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken aan te wijzen:

  J.A.A. Reijtenbach

 • 2.

  Als plaatsvervangende registrators/ beheerders aan te wijzen:

  M.A.G. Derksen

  M.T. Verheij

  M. van Dorst

  W.B. Bulten

  D.R. Giesen

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  In te trekken het aanwijzingsbesluit registrator Wkpb en registrator/ beheerder Wkpb van 3 augustus 2010 (Z20786 BW10-048340).

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als: 'aanwijzingsbesluit beheerder Wet BAG en registrator/ beheerder Wkpb'.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Bronckhorst op 2 december 2013

 

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de secretaris, de burgemeester

 

 

A.H. van Hout, G.J. de Graaf

 

 

de burgemeester van Bronckhorst,

 

G.J. de Graaf