Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Beleidsregels voor vergoeding afvalstoffenheffing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor vergoeding afvalstoffenheffing
CiteertitelBeleidsregels voor vergoeding afvalstoffenheffing
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBeleidsregels voor vergoeding afvalstoffenheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2013Onbekend

24-10-2013

Rond de Linde, 7 november 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor vergoeding afvalstoffenheffing

 

 

 

Onderwerp:

Vaststellen Beleidsregels voor vergoeding afvalstoffenheffing in verband met medische redenen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen;

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Beleidsregels voor vergoeding afvalstoffenheffing.

 

Algemeen

Deze beleidsregels zijn uitsluitend bedoeld als leidraad voor het toekennen van een vergoeding aan inwoners van de gemeente Nuenen met incontinentie of een stoma. Deze personen kunnen een aantal keren per jaar hun afvalcontainer kosteloos laten legen omdat zij vaak veel meer afval hebben. Deze extra ledigingen brengt extra kosten met zich mee. De gemeente Nuenen wil deze inwoners financieel tegemoet komen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  RST container: de door de gemeente uitgezette grijze ophaalbak met een bepaald volume.

 • 2.

  Restafval: huishoudelijke afval, niet zijnde gft-afval (groente, fruit en tuinafval).

 • 3.

  Vergoeding: tegemoetkoming in de kosten van ledigingen van restafval in verband met medische redenen.

 • 4.

  Incontinentiemateriaal: hulpmiddelen voor mensen die lijden aan het onvermogen om de ontlasting of de urine op te houden. Met het begrip ´incontinentiematerialen´ wordt gedoeld op het gehele scala aan producten dat als doel heeft om incontinentie te voorkomen of de gevolgen van incontinentie te verlichten of tegen te gaan. Incontinentiematerialen zijn zowel producten die incontinente personen in/aan hun lichaam dragen, als producten die op gebruiksartikelen zoals matrassen, meubilair e.d. worden gelegd om die artikelen te beschermen tegen de gevolgen van incontinentie.

 • 5.

  Stomamateriaal: materiaal en producten (zoals ledigbare zakjes en platen) die nodig zijn ten behoeve het verzorgen van een stoma.

 • 6.

  Voortdurend: onafgebroken chronisch.

 • 7.

  Verbruiksjaar: de periode waarin de heffing door middel van afrekeningen van Brabant Water N.V. plaatsvindt.

 • 8.

  Etagewoning: een woning die onder of boven een ander woning of niet-woning ligt. Vaak maakt dit onderdeel uit van een geheel van een samenhorend complex van woningen.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Alleen voortdurend incontinente personen komen in aanmerking voor de regeling genoemd in artikel 3.

 • 2.

  Dit geldt ook voor kinderen waarvan de incontinentie afwijkend is ten opzichte van leeftijdgenoten.

 • 3.

  Bij tijdelijke incontinentie, bijvoorbeeld als gevolg van een operatie of alleen ’s nachts, bestaat geen recht op een tegemoetkoming.

 • 4.

  De regeling is niet van toepassing op baby’s en jonge kinderen of bewoners van gezinsvervangende tehuizen en verzorgingstehuizen.

 • 5.

  Naargelang de pathologie waarvoor de stoma is aangelegd, zal de stoma tijdelijk of blijvend zijn. Alleen personen waarvan die naar verwachting minstens vijf jaar een stoma hebben, komen in aanmerking voor de regeling genoemd in artikel 3.

Artikel 3 Regeling vergoeding

 • 1.

  Per verbruiksjaar wordt per persoon standaard € 50,- wanneer er gebruik wordt gemaakt van een RST-container. Voor bewoners van etagewoningen die gebruik maken van een ondergrondse container die bestemd is voor huishoudelijke restafval geldt een vergoeding van € 75,-.

 • 2.

  Indien een aanvrager op meerdere adressen een RST-container ter lediging aanbiedt, dan vindt er uitsluitend een vergoeding plaats over het adres waar de aanvrager die volgens het GBA in betreffende periode woonachtig is/was.

 • 3.

  Indien er meerdere aanvragers op hetzelfde adres/perceel woonachtig zijn, dan heeft ieder aanvrager recht op een vergoeding. De vergoeding is persoonsgebonden.

 • 4.

  De vergoeding wordt uitgekeerd op het rekeningnummer die bekend is bij Brabant Water.

 • 5.

  Wanneer een aanvrager in de loop van het verbruiksjaar overlijdt, wordt de vergoeding naar evenredigheid berekend waarbij de vergoeding gebaseerd wordt op het aantal volle maanden dat de aanvrager nog in leven was.

 • 6.

  Mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding voor afvalstoffenheffing komen niet in aanmerking voor deze vergoeding.

 • 7.

  De vergoeding wordt binnen een kwartaal na afloop van het einde van de verbruiksperiode aan de aanvrager medegedeeld en uitgekeerd.

 • 8.

  De vergoeding vindt uitsluitend plaats indien een medische verklaring door een ter zake deskundige medische adviseur is afgegeven.

Artikel 4 Aanvraagformulier

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet een aanvraagformulier volledig ingevuld worden. Ook moet het medische advies op het aanvraagformulier worden ondertekend door huisarts, ziekenhuis, kruiswerk of een andere (ter zake deskundige) medische adviseur en voorzien zijn van een originele stempel.

 • 2.

  Elke vijf jaar moet een aanvraag worden gedaan.

 • 3.

  Aanvragen om vergoeding met terugwerkende kracht worden uitsluitend in behandeling genomen als de aanvraag wordt gedaan van het lopende verbruiksjaar.

Artikel 5 Milieustraat

Het incontinentie en of stoma materiaal kan ook in daarvoor bestemde zakken gratis ingeleverd worden op de milieustraat.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels gelden voor de belastbare feiten die zich voordoen met ingang van 1 november 2013. De vóór dat tijdstip geldende beleid wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ' Beleidsregels vergoeding afvalstoffenheffing'.

 

Nuenen, 24 oktober 2013

 

Burgemeester en wethouders van Nuenen,

 

De secretaris, De burgemeester,