Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Wegsleepverordening gemeente Voorst 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Voorst 2009
CiteertitelWegsleepverordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2009nieuwe regeling

20-04-2009

Voorster Nieuws, 27-05-2009, G 372

2009-2081

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Voorst 2009

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 maart 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

B E S L U I T:

de op 24 juni 2002 vastgestelde Wegsleepverordening 2002 in te trekken en vast te stellen de volgende "Wegsleepverordening gemeente Voorst 2009".

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: het Besluit wegslepen voertuigen;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  motorvoertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • d.

  RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • e.

  verordening: de Wegsleepverordening;

 • f.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a(I) RVV 1990;

 • g.

  wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten (artikel 1 Wegenverkeerswet 1994);

 • h.

  wegslepen: het verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen (van een op de weg staand voertuig);

 • i.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994).

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waarvan voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Voorst aangewezen voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  • -

   het opslagterrein van Wielsma's Internationale Autoservice aan de Klaverweg 11 te Apeldoorn.

 • 2.

  De openingstijden van de bewaarplaats zijn:

  • -

   op werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur;

  • -

   op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen, ongeacht op welk uur van de dag het voertuig wordt overgebracht:

  a.basistarief/voorrijkosten € 90,--;

  • b.

   overbrengkosten € 185,--.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 6,75 per etmaal, ongeacht op welk uur van de dag het voertuig wordt opgehaald.

 • 3.

  De kosten die verband houden met het afgeven van het voertuig bedragen € 60,-- terwijl de handelingskosten bij een aanschrijving ingeval een voertuig niet wordt opgehaald € 47,25 bedragen.

Alle in dit artikel genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Wegsleepverordening 2009".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 april 2009.

Twello,

de raad

drs. S.J. Peet drs. J.T.H.M. Penninx

griffier voorzitter