Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Aanwijzingsbesluit nachtverblijf 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit nachtverblijf 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit nachtverblijf 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Landerd, 2:37, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2013Nieuw aanwijzingsbesluit

11-11-2013

De Omroeper

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit nachtverblijf 2013

 

 

Aanwijzingsbesluit nachtverblijf

Registratienummer: 2013/6401

De burgemeester van Landerd,

Overwegende

dat hij die zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen op aanvraag het register dient te vertonen aan de burgemeester, dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar;

dat ten behoeve van het toezicht op nachtverblijven, de burgemeester ambtenaren aan kan wijzen aan wie degene die het nachtverblijf verschaft het register dient te tonen;

dat de burgemeester tot op heden ter zake de controle op het nachtregister nog geen ambtenaren heeft aangewezen;

dat het noodzakelijk is om ter zake het toezicht op het nachtregister ambtenaren aan te wijzen; 

Besluit

 • 1)

  Ieder van de volgende ambtenaren aan te wijzen als ‘ambtenaar’ in de zin van artikel 438, eerste lid, sub 3 van het Wetboek van Strafrecht:

  • a.

   de opsporingsambtenaren van de Politie van het basisteam Maas en Leijgraaf als bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering.

  • b.

   toezichthouders van de gemeente Landerd als bedoeld in artikel 6:2, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landerd en artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

   2)de hierboven sub a en b vermelde ambtenaren – onverlet een soortgelijk ander besluit – aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 6:2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landerd, belast met het toezicht op de naleving van artikel 2:37 en 2:38 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landerd;

   3)dat dit besluit kan worden aangehaald als: aanwijzingsbesluit nachtverblijf 2013;

 • 4)

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie in De Omproeper.

Zeeland, 11 november 2013

De burgemeester van Landerd,

M.C. Bakermans

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.landerd.nl (digitaal loket).

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 (Awb) zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener

 • -

  dagtekening

 • -

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • -

  de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van art. 8:81 Awb kunt u bij de voorzieningenrechter (Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat er ook een bezwaarschrift is ingediend. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van bezwaar als voor het digitaal verzoeken om voorlopige voorziening, dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.