Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Doesburg 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Doesburg 2013
CiteertitelVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Doesburg 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Doesburg 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 8, lid 1 onder 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2013Nieuwe regeling

31-10-2013

Regiobode, 12 november 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Doesburg 2013

 

De raad van de gemeente Doesburg;

gezien het advies van de Brede Sociaal Maatschappelijke Raad; d.d. 17 juli 2013

gehoord het advies van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 8 oktober 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2013;

 

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel i van de Wet werk en bijstand;

besluit:

 

vast te stellen de:

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Doesburg 2013

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  beslagvrije voet: beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

 • 2.

  recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid van de Wet werk en bijstand;

 • 3.

  verrekenen: verrekening als bedoeld in artikel 60, vierde lid van de Wet Werk en bijstand.

Hoofdstuk 2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive

Artikel 2 De uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders verrekenen de recidiveboete gedurende één maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet. De verrekening geschiedt vanaf het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.

 • 2.

  Aansluitend op verrekening als bedoeld in het eerste lid, verrekenen burgemeester en wethouders de recidiveboete in de daarop volgende twee maanden op een dusdanige wijze dat belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 3.

  Tot het inkomen, bedoeld in het tweede lid, worden ook middelen gerekend als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen n en r, van de Wet werk en bijstand.

Artikel 3 Verrekenen met inachtneming beslagvrije voet

In afwijking van artikel 2 kunnen burgemeester en wethouders de recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien er sprake is van dringende redenen.

Artikel 4 Eerder opgelegde bestuurlijke boetes

De artikelen 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid van de Wet werk en bijstand, indien en zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de recidiveboete.

Hoofdstuk 3 – Slotbepalingen

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Doesburg 2013.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van31 oktober 2013.

De griffier,

J.B. Voorhof

De voorzitter,

drs. C.J.G. Luesink