Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borne

Verordening CPO-Starterslening Bornsche Maten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening CPO-Starterslening Bornsche Maten
CiteertitelVerordening CPO-Starterslening Bornsche Maten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-201101-06-2011Nieuwe regeling

31-05-2011

Onbekend

11int00512

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening CPO-Starterslening Bornsche Maten

De raad der gemeente Borne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2011

besluit:

vast te stellen het volgende:

verordening CPO-Starterslening Bornsche Maten

Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening CPO-Starterslening Bornsche Maten: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, de gemeente CPO-Startersleningen Bornsche Maten kan toekennen en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, de rente en aflossingen worden teruggestort;

 • c.

  CPO- Starterslening Bornsche Maten: een lening die wordt verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgesteld in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels CPO Starterslening Bornsche Maten en die ten doel heeft voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen;

 • d.

  Aanvrager: de starter die voor het eerst een eigen woning koopt en die, op grond van deze verordening, tot de doelgroep van de CPO-Starterslening Bornsche Maten behoort. Bij twee aanvragers met betrekking tot de zelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie

 • f.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en van de hoogte van de lening ;

 • g.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn/haar niet duurzaam gescheiden levende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Borne heeft een Gemeenterekening CPO-Starterslening Bornsche Maten ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2 sub a bedoelde aanvragers CPO-Starterslening Bornsche Maten en kunnen worden toegekend voor verwerving van de in artikel 6, lid 2 sub b bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening CPO-Starterslening Bornsche Maten is ondergebracht bij SVn;

Artikel 3
 • 1.

  Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst, zoals die is gesloten tussen de gemeente Borne en SVn, van toepassing;

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels CPO-Starterslening Bornsche Maten maken deel uit van deze verordening;

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een CPO-Starterslening Bornsche Maten toe te kennen;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de CPO-Starterslening Bornsche Maten vast, met dien verstande dat de hoogte van de CPO-Starterslening Bornsche Maten maximaal € 40,.000,-- bedraagt, zijnde maximaal de verwervingskosten van de grond inclusief BTW met een maximum van € 40.000,--;

 • 3.

  De CPO-Starterslening Bornsche Maten kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend;

 • 4.

  De CPO-Starterslening Bornsche Maten dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5.

  De eerste hypotheek dient te worden verstrekt met NHG;

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van de CPO-Starterslening Bornsche Maten nadere voorschriften verbinden;

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing inzake de toekenning van de CPO-Starterslening Bornsche Maten rekening houden met financiële steun, welke op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend;

Artikel 5
 • 1.

  Uit de Gemeenterekening CPO-Starterslening Bornsche Maten kunnen slechts leningen worden toegewezen tot een toekenningsplafond van € 1.000.000,--.;

 • 2.

  Alle aanvragen met betrekking tot deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld;

 • 3.

  Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college van burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3: Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  1.Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   van personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen, dan wel minimaal een jaar inwonend zijn en voornemens zijn om met gebruikmaking van collectief particulier opdrachtgeverschap in de Bornsche Maten een woning te realiseren;

  • b.

   waarvan de aanvrager ten tijde van de indiening van de leningaanvraag minimaal 18 jaar oud is;

  • c.

   voor het verwerven van de te realiseren koopwoning in de Bornsche Maten in de gemeente Borne, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning (inclusief 8% verwervingskosten) niet hoger mogen zijn dan € 230.000,-- ,

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het eerste lid, sub c. genoemde bedragen aan te passen op de maximale hoogte van de verwervingskostengrens van de NHG.

 • 3.

  De aanvrager dient de woning waarvoor een CPO-Starterslening Bornsche Maten wordt verstrekt zelf te gaan bewonen.

Hoofdstuk 4: Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e. in aanmerking komen voor een CPO-Starterslening Bornsche Maten, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels CPO-Starterslening Bornsche Maten en de Productspecificaties CPO-Starterslening Bornsche Maten die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap;

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders deelt de beslissing met betrekking tot de toekenning van de CPO-Starterslening Bornsche Maten middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5: Intrekken van de CPO-Starterslening Bornsche Maten

Artikel 8
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders trekt een besluit waarin wordt voorzien in toekenning van een CPO-Starterslening Bornsche Maten in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de CPO-Starterslening Bornsche Maten is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij intrekking vordert het college van burgemeester en wethouders de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid tot beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6: Aflossing van de CPO-Starterslening Bornsche Maten

Artikel 9
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens hetgeen is bepaald in de leningsovereenkomst met SVn;

 • 2.

  Extra aflossingen op de CPO-Starterslening Bornsche Maten zijn altijd en zonder boete mogelijk;

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7: Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd af te wijken van artikel 6, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2011.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening CPO-Starterslening Bornsche Maten”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2011.

De voorzitter,

mr. drs. R.G. Welten

De griffier,

S.F. Morsink