Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht gemeente Gulpen-Wittem 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht gemeente Gulpen-Wittem 2013
CiteertitelVerordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht gemeente Gulpen-Wittem 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Aanbestedingswet 2012, art. 2.24
 4. Europese Richtlijn 2004/18/EG, art. 18
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2013Nieuwe regeling

05-09-2013

Heuvelland Aktueel, 18-09-2013

G.13.02387

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht gemeente Gulpen-Wittem 2013

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 18 van de Europese Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012;

 

Besluit

vast te stellen de Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht gemeente Gulpen-Wittem 2013.

Artikel 1  

 • 1.1

  Aan het college van burgemeester en wethouders wordt op grond van deze verordening de bevoegdheid gegeven bij nader besluit per werksoort, periode en (indien van toepassing) territoir, uitsluitende rechten te verlenen aan een aanbestedende dienst of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten in de zin van de Aanbestedingswet 2012 en de Europese Richtlijn 2004/18/EG, voor werkzaamheden behorend tot de huishouding van de gemeente, een en ander voor zover aan alle voorwaarden die verbonden zijn aan het toekennen van een uitsluitend recht is voldaan.

 • 1.2

  Van het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om op basis van deze verordening een uitsluitend recht toe te kennen, alsmede van het besluit tot toekennen van een uitsluitend recht, wordt in het huis-aan-huisblad, op de website van de gemeente en op TenderNed kennisgegeven.

Artikel 2  

 • 2.1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.2

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht gemeente Gulpen-Wittem 2013".

Behoort bij het besluit van de gemeenteraad van 5 september 2013.

De griffier, De voorzitter,

Mw. F.G.J.M. van der Walle. drs. A.R.B. van den Tillaar

Toelichting op de verordening

Artikel 1

 

1.1 In dit artikel delegeert de gemeenteraad de bevoegdheid aan het college van burgemeester en wethouders om een aanbestedende dienst of een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten een opdracht te gunnen middels toekenning van een uitsluitend recht. De bevoegdheid is beperkt tot diensten die tot de huishouding van de gemeente behoren. Het begrip huishouding is overeenkomstig als genoemd in artikel 108 van de Gemeentewet.

 

1.2 Deze bepaling heeft te maken met de voorwaarde dat een uitsluitend recht op uitdrukkelijke en transparante wijze moet zijn verleend. Een belanghebbende moet voldoende gelegenheid hebben om bezwaar te kunnen maken tegen het besluit. Binnen het EG-verdrag is transparantie een zwaarwegend voorschrift, dat ook geldt wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een uitsluitend recht toe te kennen.

 

Om een uitsluitend recht zoals genoemd in artikel 18 van de Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 te kunnen toepassen dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • 1.

  de opdrachtnemer moet een aanbestedende dienst zijn;

 • 2.

  de opdrachtgever moet de opdracht verstrekken d.m.v. het verlenen van een uitsluitend recht;

 • 3.

  het uitsluitend recht moet een wettelijke of bestuursrechterlijke grondslag te hebben;

 • 4.

  de verlening van het uitsluitend recht moet verenigbaar zijn met het EU-verdrag;

 • 5.

  het uitsluitend recht moet op nadrukkelijke en doorzichtige wijze zijn verleend.

 

Ad 1.

Als aanbestedende dienst wordt aangemerkt de staat, een provincie, een gemeente een waterschap of een publiekrechterlijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechterlijke instellingen (artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012).

Onder een publiekrechterlijke instelling wordt een instelling verstaan die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan de activiteiten in hoofdzaak door een gemeente of een andere publiekrechterlijke instelling worden gefinancierd en het beheer is onderworpen aan het toezicht van een gemeente of een andere publiekrechterlijke instelling ofwel de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de gemeente of andere publiekrechterlijke instellingen zijn aangewezen (artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012).

 

Ad 2.

Het noemen in de verordening van een opdrachtnemer aan wie een uitsluitend recht wordt gegund (de aanwijzing), levert jegens de opdrachtnemer en andere belanghebbenden een besluit op (in de zin van de Algemene wet bestuursrecht) opgenomen in een regeling die zelf het karakter heeft van een algemeen verbindend voorschrift. Om deze bestuursrechterlijke onregelmatigheid te voorkomen, is de bevoegdheid tot daadwerkelijke toekenning van een uitsluitend recht aan een met name genoemde opdrachtnemer gegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Dit komt tegemoet aan het transparantiebeginsel: toekenning van een uitsluitend recht in een verordening is niet doorzichtig, publicatie van een uitsluitend recht waarin een uitsluitend recht wordt toegekend wel. Tegen het besluit van het college staat rechtsbescherming open.

 

Ad 3.

Middels vaststelling van deze verordening is voldaan aan het vereiste dat het uitsluitend recht een wettelijke dan wel een bestuursrechterlijke grondslag dient te hebben.

 

Ad 4.

De verenigbaarheid met het EU-Verdrag betreft met name van overheidswege gecreëerde dienstverleningsmonopolies die het gehele land of een gedeelte daarvan bestrijken. Onder omstandigheden kunnen dergelijke monopolies op gespannen voet staan met de Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van diensten en inzake de mededinging. Een gemeente zou in strijd handelen met artikel 86 lid 1 EG-Verdrag indien door de verlening van een uitsluitend recht: (I) een machtspositie ontstaat waar (II) misbruik van wordt gemaakt en welke (III) de handel tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. Aan al deze drie voorwaarden moet zijn voldaan wil de verlening van een uitsluitend recht strijd opleveren met het EG-Verdrag.

 

Ad 5.

Zie toelichting bij artikel 1.2.