Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-1997nieuwe regeling

28-04-1997

Voorster Nieuws, 21-05-1997, G 72

1997-23

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Voorst d.d. 27 februari 1997, nummer 23;

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende: Destructieverordening 1997.

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Destructiewet;

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructie materiaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • C.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2.

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3.

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naast bijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4.

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5.

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening 1997.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  De Destructieverordening vastgesteld op 26 juni 1967 vervalt.

Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Voorst in zijn openbare vergadering 28 april 1997.

Twello, 28 april 1997

DE RAAD VOORNOEMD.

secretaris, voorzitter,

A.C.M. Klein Holkenborg H.A.M. Balster, l.b.